Table of Contents

5 Què hi ha de nou al Zabbix 7.0.0

Veieu els canvis més importants per a aquesta versió.

Llicència AGPL-3.0

El programari Zabbix ara és escrit i distribuït sota la llicència AGPL-3.0 (anteriorment sota llicència GPL v2.0).

Comprovació d'actualització del programari

Ara s'afegeix una comprovació d'actualització de programari de manera predeterminada a les instal·lacions noves i existents: la interfície Zabbix es comunicarà amb el punt final Zabbix públic per comprovar si hi ha actualitzacions.

Les notícies sobre les actualitzacions de programari Zabbix disponibles es mostren a Informes -> Informació del sistema i (opcionalment) al tauler de control, al giny Informació del sistema.

Podeu desactivar la comprovació d'actualització del programari configurant AllowSoftwareUpdateCheck=0 a la configuració del servidor.

Enquestadors asíncrons

S'han afegit nous processos d'enquestador capaços d'executar múltiples comprovacions al mateix temps:

 • agent enquestador
 • http agent poller
 • snmp poller (per als elements walk[OID] i get[OID])

Aquests enquestadors són asíncrons: són capaços d'iniciar noves comprovacions sense necessitat d'esperar una resposta, amb concurrència que es pot configurar fins a 1000 comprovacions simultànias.

Els enquestadors asíncrons s'han desenvolupat perquè, en comparació, els processos de sondeig síncron només poden executar una comprovació al mateix temps i la major part del seu temps es dediquen a esperar la resposta. Així, l'eficiència es podria augmentar iniciant nous controls paral·lels mentre s'espera la resposta de la xarxa, i els nous enquestadors ho fan.

Podeu iniciar enquestadors d'agents asíncrons modificant el valor de StartAgentPollers - un nou paràmetre de servidor/proxy. Els sondedors d'agents HTTP es poden iniciar modificant StartHTTPAgentPollers respectivament. Els enquestadors SNMP es poden iniciar modificant StartSNMPPollers respectivament.

MaxConcurrentChecksPerPoller defineix la concurrència màxima per als enquestadors asíncrons (agent, agent HTTP i SNMP).

Tingueu en compte que, després de l'actualització, totes les comprovacions de l'agent, de l'agent HTTP i de l'SNMP walk[OID] es traslladaran a enquestadors asíncrons.

Com a part del desenvolupament, s'ha afegit la funció cURL de connexions persistents a les comprovacions de l'agent HTTP.

Balanceig de càrrega del proxy i alta disponibilitat

L'equilibri de càrrega del proxy s'implementa mitjançant la introducció de grups de proxys a Zabbix. Els grups de proxys proporcionen distribució automàtica d'equips entre proxys, reequilibri de càrrega de proxysi alta disponibilitat: quan un proxy es desconnecta, els seus equips es distribueixen immediatament entre altres proxys del grup.

Per obtindre més informació, veieu equilibri de càrrega de proxy i alta disponibilitat.

Buffer de memòria del proxy

S'ha desenvolupat un buffer de memòria per al proxy Zabbix. El buffer de memòria permet emmagatzemar dades noves (valors d'elements, descobriment de xarxa, registre automàtic de l'equip) a la memòria intermèdia i pujar al servidor Zabbix sense accedir a la base de dades.

En instal·lacions anteriors a Zabbix 7.0, les dades recollides es van emmagatzemar a la base de dades abans de pujar-les al servidor Zabbix. Per a aquestes instal·lacions aquest segueix sent el comportament predeterminat després de l'actualització.

Per obtindre un rendiment optimitzat, es recomana configurar l'ús de la memòria intermèdia al proxy. Això és possible modificant el valor de ProxyBufferMode del "disc" (codificada per defecte per a instal·lacions existents) a "híbrid" (recomanat) o "memòria". També cal establir la mida del buffer de memòria (paràmetre ProxyMemoryBufferSize).

En el mode híbrid, el buffer està protegit de la pèrdua de dades enviant les dades no enviades a la base de dades si el proxy s'atura, la memòria intermèdia està plena o les dades són massa antigues. Quan tots els valors s'han buidat a la base de dades, el servidor intermediari torna a utilitzar la memòria intermèdia.

En mode de memòria, s'emprarà la memòria intermèdia, però no hi ha protecció contra la pèrdua de dades. Si el proxy s'atura, o la memòria s'omple, les dades no enviades s'eliminaran.

El mode híbrid (ProxyBufferMode=hybrid) s'aplica a totes les instal·lacions noves des de Zabbix 7.0.

Paràmetres addicionals com ara ProxyMemoryBufferSize i ProxyMemoryBufferAge definir la mida de la memòria intermèdia i l'edat màxima de les dades a la memòria intermèdia, respectivament.

Nous elements interns [s'han afegit] (#internal_items) per monitorar la memòria intermèdia de proxy.

Provisió d'usuaris JIT

Els usuaris aprovisionats anteriorment es limitaven només als suports creats durant l'aprovisionament sense la flexibilitat d'editar propietats com ara les hores de treball o la gravetat.

Ara hi ha més flexibilitat disponible per als usuaris subministrats a Zabbix:

 • es pot habilitar/desactivar els [suports d'usuari] (/manual/web_interface/user_profile#user-profile) subministrats;
 • L'usuari subministrat camps multimèdia com ara Quan és actiu, Emprar si la gravetat i Activat es poden editar manualment;
 • Es poden afegir suports d'usuari addicionals (per exemple, adreces de correu electrònic addicionals) per als usuaris subministrats manualment;
 • Els suports d'usuari afegits manualment es poden suprimir (els mitjans d'usuari subministrats no poden).

A més, quan es configura el mapa de mitjans d'usuari per subministrar camps com ara Quan és actiu, Emprar si la gravetat i Activat ara són disponibles. Tingueu en compte que els canvis al formulari d'assignació de tipus de suport d'usuari només tindran efecte per als suports nous creats durant l'aprovisionament.

Protocol JSON per a comprovacions d'agents passius

S'ha implementat un protocol basat en JSON per a comprovacions d'agent passiu.

Per a la compatibilitat amb agents antics, s'ha afegit una migració per error al protocol antic de text sense format. Si l'agent torna "ZBX_NOTSUPPORTED", Zabbix emmagatzemarà la interfície com a protocol antic i tornarà a provar la comprovació enviant només la clau de l'element de text sense format.

Zabbix get ara es pot executar amb una nova opció -P --protocol <valor> on "valor" és:

 • automàtic - connecta mitjançant el protocol JSON, feu retrocedir i torneu-ho a provar amb el protocol de text pla (per defecte);
 • json - connecta mitjançant la clau de protocol JSON;
 • text pla - connecta mitjançant el protocol de text pla on només s'envia la clau de l'element.

Protocols agent/agent2 unificats

Els protocols de l'agent Zabbix i l'agent 2 s'han unificat canviant l'agent Zabbix al protocol de l'agent 2 de Zabbix. La diferència entre les sol·licituds/respostes de l'agent Zabbix i l'agent Zabbix 2 s'expressa pel valor de l'etiqueta "variant" ("1" - agent Zabbix, "2" - agent Zabbix 2).

Veieu també: Comprovacions d'agent passiu i actiu.

Suport flexible/interval de programació en comprovacions actives

Els intervals flexibles/de programació ara són compatibles amb les comprovacions actives tant per l'agent Zabbix com per l'agent Zabbix 2 (abans només l'agent Zabbix 2).

Temps d'espera configurables per element

La configuració del temps d'espera per element ara és disponible per a més tipus d'elements (consulteu els tipus d'elements admesos). A més d'establir els valors de temps d'espera al nivell d'element, és possible definir temps d'espera globals i de proxy per a diversos tipus d'elements.

Els temps d'espera configurats al nivell d'element tenen la prioritat més alta. Per defecte, els temps d'espera global s'apliquen a tots els elements; tanmateix, si s'estableixen temps d'espera del proxy, substituiran els globals.

Desactivació automàtica dels recursos perduts

Els recursos que ja no es troben per una descoberta de baix nivell ara es poden desactivar automàticament. Es poden desactivar immediatament, després d'un període de temps especificat o mai (veieu el nou paràmetre Desactivar recursos perduts a la configuració de la regla de descoberta).

Els recursos perduts (equips, elements, triggers) es marquen amb una icona d'informació a la columna d'estat. El text d'informació eines proporciona detalls sobre el seu estat.

Dins del mateix desenvolupament, el paràmetre Conservar el període de recursos perduts va canviar el nom a Esborrar els recursos perduts amb opcions per esborrar-los immediatament, després d'un període de temps especificat o mai.

Entrada manual de l'usuari per als scripts

L'entrada manual de l'usuari per als scripts d'interfície permet proporcionar un paràmetre personalitzat a cada execució de l'script. Això estalvia la necessitat de crear diversos scripts d'usuari similars amb només una diferència de paràmetres.

Per exemple, és possible que vulgueu proporcionar un nombre enter diferent o una adreça URL diferent a l'script durant l'execució.

Per habilitar l'entrada manual de l'usuari:

 • empreu la macro {MANUALINPUT} a l'script (ordres, script, paràmetre de l'script) quan calgui; o al camp URL dels scripts d'URL;
 • a Configuració avançada de l'script, activeu l'entrada manual de l'usuari i configureu les opcions d'entrada:

Amb l'entrada de l'usuari habilitada, abans de l'execució de l'script, apareixerà una finestra emergent Entrada manual a l'usuari demanant que proporcioni un valor personalitzat. El valor proporcionat substituirà {MANUALINPUT} a l'script.

En funció de la configuració, se li demanarà a l'usuari que introdueixi un valor de cadena o seleccioneu el valor d'un desplegable d'opcions predeterminades.

Oracle DB obsolet

El suport per a Oracle com a base de dades de fons ha quedat obsolet i s'espera que s'esborri completament a versions futures.

Enviament de dades al servidor Zabbix mitjançant l'API Zabbix

Anteriorment, es podia enviar dades específiques al servidor Zabbix mitjançant la utilitat Zabbix sender o implementant un protocol de comunicació personalitzat basat en JSON similar a l'emprat al Zabbix sender.

Ara també és possible enviar dades al servidor Zabbix mitjançant el protocol HTTP mitjançant el mètode API history.push. Tingueu en compte que la recepció de dades enviades requereix un element trapper o un element d'agent HTTP (amb la captura activada).

A més, les operacions correcció history.push es registren a InformesRegistre d'auditoria que té opcions de filtrat addicionals (una nova acció Push i un recurs Historial), i el mètode de l'API history.push també és disponible a la llista Allow/Deny de mètodes API quan es configura un rol d'usuari.

Rendiment

Reacció més ràpida a l'actualització del període de manteniment de l'equip

Anteriorment, els manteniments es recalculaven només cada minut, provocant una possible latència de fins a 60 segons per iniciar o aturar un període de manteniment.

Ara els manteniments encara es tornen a calcular cada minut o tan aviat com es torna a carregar la memòria cau de configuració si hi ha canvis en el període de manteniment.

Cada segon, el procés del temporitzador comprova si s'ha d'iniciar/aturar algun manteniment en funció de si hi ha canvis als períodes de manteniment després de l'actualització de la configuració. Així, la velocitat d'inici/aturada dels períodes de manteniment depèn de la configuració interval d'actualització (10 segons per defecte). Tingueu en compte que els canvis del període de manteniment no inclouen la configuració de Actiu des de/Activat fins a. A més, si s'afegeix un equip/grup d'equips a un període de manteniment actiu existent, els canvis només s'activaran mitjançant el procés del temporitzador a l'inici del minut següent.

Comprovacions de permisos més ràpides

Les comprovacions de permisos s'han fet molt més ràpides introduint diverses taules intermèdies per comprovar els permisos dels usuaris no privilegiats.

Aquestes taules mantenen els hash (SHA-256) dels conjunts de grups d'usuaris i conjunts de grups d'amfitrió per a cada usuari/equiprespectivament. A més, hi ha una taula de permisos que emmagatzema només les combinacions accessibles d'usuaris i equips, especificades pels ID hash.

Aquesta millora fa que la càrrega de pàgines interfícies amb molts permisos (és a dir, equips, problemes) sigui molt més ràpida. Tingueu en compte que els hash i els permisos no es calculen per als usuaris superadministradors.

Execució de trigger més ràpida

L'acció de trigger, l'operació de recuperació i l'execució de l'operació d'actualització al servidor Zabbix ara es produeix immediatament (menys de 100 mil·lisegons) després d'un canvi d'estat del trigger, mentre que abans els usuaris podien experimentar fins a 4 segons de latència.

La reducció de la latència és possible mitjançant la implementació de mecanismes de comunicació entre processos (IPC) entre múltiples processos (escala mecànica i iniciador d'escalades, escala mecànica i alertador, gestor de preprocessament). i sincronitzador de l'historial).

Protecció de l'entorn del servidor

Ara és possible restringir algunes funcions de Zabbix per reforçar la seguretat de l'entorn del servidor:

 • Es pot desactivar l'execució global d'scripts al servidor Zabbix si estableix EnableGlobalScripts=0 a la configuració del servidor. Per a les instal·lacions noves, l'execució global d'scripts al servidor Zabbix és desactivada de manera predeterminada.
 • L'autenticació HTTP de l'usuari es pot desactivar configurant $ALLOW_HTTP_AUTH=false al fitxer de configuració de la interfície (zabbix.conf.php).

Validació del fitxer de configuració

S'ha afegit la possibilitat de validar el fitxer de configuració a les ordres de manteniment del servidor, proxy, agent, agent 2 i servei web de Zabbix. La validació es pot fer mitjançant l'opció -T --test-config. En cas de validació correcta, el codi de sortida serà "0"; en cas contrari, el component sortirà amb un codi de sortida diferent de zero i un missatge d'error corresponent. Els advertiments (p. ex., en cas d'un paràmetre obsolet) no afectaran el codi de sortida correcte.

Configuració del tipus d'inici del servei d'agent de Windows

L'opció per definir el tipus d'inici del servei de Windows agent/agent 2 de Zabbix (-S --startup-type ) s'ha afegit. Aquesta opció permet configurar el servei agent/agent 2 perquè s'iniciï automàticament a l'inici de Windows ('automàtic'), després que els serveis iniciats automàticament hagin finalitzat l'inici ('retardat'), quan l'iniciï manualment un usuari o aplicació ('manual') o per desactivar completament el servei ('desactivat').

Quan es realitza la instal·lació de l'agent de Windows des de MSI, el tipus d'inici predeterminat a Windows Server 2008/Vista i versions posteriors ara es "retardeix" si no s'especifica el contrari a l'"STARTUPTYPE" ordre- paràmetre de línia. Això millora la fiabilitat i el rendiment del servei Zabbix agent/agent 2 de Windows, especialment durant el reinici del sistema.

Ginys

S'han afegit diversos ginys nous a la nova versió, mentre que la funcionalitat disponible en altres s'ha millorat. A més, els ginys del tauler de control ara es poden connectar i comunicar-se entre ells, fent que els ginys i taulers de control siguin més dinàmics.

Calibre

S'ha afegit un giny Calibre a ginys del tauler de control, que permet mostrar el valor d'un sol element com a indicador. Per obtindre més informació, veieu Calibre.

Gràfic de pastís

S'ha afegit un giny gràfic de pastís a widgets del tauler de control, que permet mostrar els valors dels elements seleccionats com:

 • Gràfic de pastís;
 • Gràfic de dònut.

Diagrama de sectors.

Gràfic de donuts.

Per obtindre més informació, veieu Gràfic de pastís.

Com a part d'aquest desenvolupament, s'ha afegit una casella de selecció Mostra la funció d'agregació al gràfic configuració del giny (a la pestanya Llegenda).

Triggers principals

S'ha afegit un giny Triggers principals a Ginys del tauler, que permet visualitzar els triggers amb el major nombre de problemes.

Per obtindre més informació, consulteu: Triggers principals.

Bresca

S'ha afegit un giny Bresca a ginys del tauler de control, que ofereix una visió general dinàmica i vibrant de la infraestructura i els recursos de xarxa monitorats, on els grups d'equips, com ara màquines virtuals i els dispositius de xarxa, juntament amb els seus respectius elements, es representen visualment com a cel·les hexagonals interactives. Per obtindre més informació, consulteu Bresca.

Els ginys Navegador d'eequip i Navegador d'elements s'han afegit a ginys del tauler de control. Aquests ginys mostren equips o elements, respectivament, basats en diverses opcions de filtrat i agrupació, i permeten controlar la informació que es mostra en altres ginys en funció de l'equip o element seleccionat. Per obtindre més informació, consulteu Navegador d'equips i Navegador d'elements.

Historial d'elements i text sense format

El nou giny de tauler ha substituït el giny Text sense format, oferint diverses millores.

A diferència del giny Text normal, que només mostrava les dades d'elements més recents en text sense format, el giny Historial d'elements admet diverses opcions de visualització per a diversos tipus d'element (numèric, caràcter, registre, text i binari). Per exemple, pot mostrar barres o indicadors de progrés, imatges per a tipus de dades binàries (útils per a elements del navegador) i ressaltar valors de text (útils per a control de fitxers de registre).

Per obtindre més informació, consulteu Historial d'elements. Per obtindre més informació sobre la substitució del giny Text sense format, veieu Notes d'actualització per a 7.0.0.

Períodes de temps per a l'agregació als ginys de valor de l'element/equips principals

Els períodes de temps ara es poden configurar als ginys Valor d'element i Equips principals.

Ara també és possible mostrar un valor agregat al giny del valor de l'element per al període escollit. El valor agregat es pot mostrar com:

 • mínim
 • màxim
 • mitjana
 • recompte
 • suma
 • primer
 • darrer

Aquestes funcions afegides són útils per crear ginys de comparació de dades. Per exemple, en un giny podeu mostrar el valor més recent, mentre que en un altre el valor mitjà per a un període més llarg. O es poden emprar diversos ginys per a la comparació paral·lela de valors agregats de diversos períodes del passat.

Disponibilitat de widgets ampliada als taulers de plantilla

Anteriorment, en un tauler de plantilla, només podríeu crear els ginys següents: Rellotge, Gràfic (clàssic), Prototip de gràfic, Valor de l'element, Text sense format, URL.

Ara els taulers de plantilla admeten la creació de tots els ginys.

Ordenació ampliada al giny dels principals equips

Ara, a més d'ordenar per Valor de l'element, també és possible establir la columna Nom de l'equip o la columna Text com a columna de comanda. al giny Equips principals.

Marc de comunicació per a ginys

Els ginys del tauler de control ara es poden connectar i comunicar-se entre ells, fent que els ginys i taulers de control siguin més dinàmics. Diversos ginys tenen paràmetres que els permeten compartir dades de configuració entre ginys compatibles o el tauler.

Aquesta característica introdueix els canvis següents:

 • Els paràmetres Grups d'equips, Equips i Element us permeten triar les entitats respectives o una font de dades que els proporcioni.
 • El paràmetre Activa la selecció d'equip s'ha substituït pel paràmetre Substitueix l'equip, que us permet seleccionar una font de dades que proporcioni equips.
 • El paràmetre Període de temps s'ha afegit a diversos ginys, que us permet seleccionar una font de dades que proporcioni un període de temps.
 • El paràmetre Mapa al giny Mapa permet seleccionar un mapa o un altre giny com a font de dades per als mapes.
 • El paràmetre Gràfic al giny Gràfic (clàssic) permet seleccionar un gràfic o un altre giny com a font de dades per als gràfics.

Segons el giny i els seus paràmetres, la font de dades pot ser un giny compatible del mateix tauler o el mateix tauler. Per obtindre més informació, veieu Ginys del tauler de control.

Per obtindre canvis a les plantilles d'estoc que s'envien amb Zabbix, consulteu Canvis de plantilla.

Augment de la funcionalitat del giny de disponibilitat de l'equip

Disponibilitat de l'equip ara permet mostrar els equips amb la interfície agent Zabbix (comprovacions actives). S'ha afegit un estat de disponibilitat més, és a dir, Mixt, que correspon a la situació en què almenys una interfície no està disponible i almenys una està disponible o desconegut. A més, s'ha afegit la possibilitat de veure només el total d'equips, sense desglossament per interfícies.

Mida variable de la llegenda al giny de gràfic

El giny Gràfic ara admet la configuració d'un nombre variable de fileres llegenda determinat pel nombre d'elements configurats.

Funcions

Noves funcions

S'han afegit funcions noves per emprar-les en expressions de trigger i elements calculats:

Veieu també: Funcions de cadena

Funcions actualitzades

S'han actualitzat diverses funcions:

 • Les funcions agregades ara també admeten tipus no numèrics per al càlcul. Això pot ser útil, per exemple, amb les funcions recompte i recompte per cada.
 • Les funcions agregades recompte i count_foreach admeten paràmetres opcionals operador i patró, que es pot utilitzar per ajustar el filtratge d'elements i només comptar els valors que coincideixen amb uns criteris determinats.
 • Totes les funcions foreach ja no inclouen elements no admesos al recompte.
 • La funció last_foreach, prèviament configurada per ignorar l'argument del període de temps, l'accepta com a paràmetre opcional.
 • L'interval admès per als valors retornats per funcions de predicció s'ha ampliat perquè coincideixi amb l'interval del tipus de dades doble. Ara la funció timeleft() pot acceptar valors fins a 1,7976931348623158E+308 i la funció forecast() pot acceptar valors que van des de -1,7976931348623158E+308 fins a 1,7976931348E+308.

Elements

Període coherent d'emmagatzematge de l'historial predeterminat

El període predeterminat per mantenir l'historial d'elements s'ha fet coherent en 31 dies a la interfície i a la base de dades. Aquest canvi afecta els formularis de configuració de l'element, l'element de plantilla i el prototip d'element, així com la substitució del període d'emmagatzematge de l'historial a la descoberta de baix nivell.

Valors de coma flotant retallats per als elements enters

Ara, si es rep un valor de coma flotant per a un element enter sense signe, el valor es retallarà de la part decimal i es desarà com a nombre enter. Abans, un valor de coma flotant feia que un element enter no s'admetés.

Recompte de línies al registre d'esdeveniments de Windows

S'ha afegit un nou element eventlog.count a l'agent/agent 2 del Zabbix a Windows. Aquest element retorna un valor enter amb el recompte de línies al registre d'esdeveniments de Windows en funció dels paràmetres especificats.

PeticionsSNMP d'un sol OID asíncrons

S'ha afegit un nou element SNMP get[OID] que permet consultar un únic valor OID de manera asíncrona.

Monitoratge del navegador

S'ha afegit un nou tipus d'element - Element navegador a Zabbix, que permet el monitoratge de llocs web i aplicacions web complexes mitjançant un navegador. Els elements del navegador permeten l'execució de codi JavaScript definit per l'usuari per simular accions relacionades amb el navegador, com ara fer clic, introduir text, navegar per pàgines web, etc.

Aquest element recopila dades mitjançant HTTP/HTTPS i implementa parcialment l'estàndard W3C WebDriver amb Selenium Server o un WebDriver normal (per exemple, ChromeDriver) com a punt final de prova.

Tingueu en compte que el suport dels elements del navegador és actualment experimental.

A més, aquesta característica afegeix la plantilla Website by Browser i nous elements a l'exportació/importació de configuració, fitxers de configuració del servidor/proxy Zabbix, temps d'espera i la utilitat de línia d'ordres zabbix_js. Per obtindre més informació, veieu le Notes d'actualització a 7.0.0.

Elements interns

S'han afegit elements interns per monitorar el buffer de memòria proxy:

També s'han afegit els següents elements interns:

Elements d'agent nous i actualitzats

S'han afegit nous elements a l'agent/agent 2 de Zabbix:

 • L'element net.dns.perf retorna el nombre de segons dedicats a esperar una resposta d'un servei, cronometrant el net.dns execució de l'element.
 • net.dns.get L'element Zabbix agent 2 retorna informació detallada del registre DNS.

S'han actualitzat els elements següents de l'agent/agent 2 de Zabbix:

 • net.dns i net.dns.record els elements ara accepten el nom DNS en format invertit i no invertit quan es realitzen cerques de DNS inverses;
 • Els elements proc.get en mode "procés" i "resum" també retornen la memòria PSS (mida proporcional conjunta) a Linux;
 • system.sw.packages i system.sw.packages.get ara són compatibles amb Gentoo Linux;
 • L'element system.hostname ara pot retornar un nom de domini totalment qualificat, si la nova opció fqdn s'especifica a tipus paràmetre;
 • wmi.get i wmi.getall els elements utilitzats amb l'agent Zabbix 2 ara retornen JSON amb valors booleans representats com a cadenes (per exemple, "RealTimeProtectionEnabled": "True" en lloc de "RealTimeProtectionEnabled": true retornat anteriorment) per coincidir amb el format de sortida d'aquests elements a l'agent Zabbix;
 • oracle.ts.discovery L'element Zabbix agent 2 ara retorna un nou {#CON_NAME} macro LLD amb nom del contenidor;
 • oracle.ts.stats L'element Zabbix agent 2 té un nou paràmetre conname per especificar el nom del contenidor de destinació. S'ha actualitzat el format JSON de les dades retornades. Quan no s'especifica tablespace, type o conname als paràmetres clau, les dades retornades inclouran un nivell JSON addicional amb el nom del contenidor, que permetrà diferenciar els contenidors.

Comprovacions senzilles

L'element vmware.eventlog ara admet el filtrat opcional per gravetat al tercer paràmetre.

L'element vmware.vm.discovery ara també retorna dades a les interfícies de xarxa de màquines virtuals. Aquestes dades es poden emprar per configurar [interfícies d'amfitrió] personalitzades (/manual/discovery/low_level_discovery/host_prototypes#host-interfaces).

L'element vmware.vm.net.if.discovery ara també retorna una matriu de xarxa adreces de la interfície.

S'ha afegit un nou paràmetre opcions als elements següents:

Aquest paràmetre es pot emprar per especificar si les respostes redireccionades s'han de tractar com a equip destí actiu o com a equip destí caigut. Veieu comprovacions simples per a més detalls.

Registre d'identificadors de motor SNMPv3 duplicats

Els identificadors del motor a SNMPv3 s'utilitzen com a identificadors únics del dispositiu. De vegades, els identificadors del motor són els mateixos en diversos dispositius a causa d'una configuració incorrecta o de la configuració de fàbrica. Com que els estàndards SNMP requereixen que els identificadors de motor siguin únics, els elements que comparteixen el mateix identificador de motor no s'admeten a Zabbix, provocant problemes de disponibilitat amb aquests dispositius.

Per ajudar a solucionar aquests problemes, el servidor Zabbix registrarà periòdicament la informació sobre els dispositius SNMPv3 que comparteixen el mateix ID de motor. Tingueu en compte que la detecció d'ID de motor duplicada funciona a cada sondador SNMP per separat.

Enllaç de documentació per a cada element estàndard

Cada element estàndard ara té un enllaç directe des de la interfície a la seva pàgina de documentació.

Els enllaços es col·loquen sota la icona del signe d'interrogació, quan s'obre la finestra d'ajuda d'elements des del formulari de configuració de l'element (feu clic a Triar al costat del camp de la clau de l'element).

Preprocessament

Gestió avançada de causes arrel per a l'estat de l'element no compatible

La gestió d'errors en cas de fallada per recuperar el valor d'un element (i, per tant, no s'admetia) anteriorment no tenia la capacitat de distingir el motiu o l'etapa d'execució on el procés fallava. Tots els errors s'havien de gestionar mitjançant una mateixa opció per a la gestió d'errors, ja sigui per descartar el valor, establir un valor especificat o establir un missatge d'error especificat.

Ara és possible fer coincidir el missatge d'error amb una expressió regular. Si l'error coincideix (o no coincideix), és possible especificar com s'ha de processar el cas d'error. Per exemple, un missatge d'error específic es pot "assignar" a un cas més general per fer-lo coincidir i tractar-lo mitjançant un pas de preprocessament addicional, o algun problema intermitent (per exemple, la connectivitat de la xarxa) es pot gestionar de manera diferent a un error definitiu per adquirir el valor de l'article.

Ara es poden afegir diversos passos de preprocessament Comprovar si no és compatible. Tingueu en compte que només hi pot haver un pas de coincidència de "qualsevol error" al final de la investigació de la canalització de l'estat no compatible de l'element. Si és present, s'activa si cap de les comprovacions específiques (mal) coincideix amb el patró corresponent, o si s'ha transmès un missatge d'error (modificat), és a dir, no ha tingut efecte cap anul·lació de "Descartar valor" o "Establir valor a".

Vegeu també: Comproveu el valor no admès

Millor usabilitat per a l'actualització massiva de passa de preprocessament

El disseny anterior del formulari d'actualització massiva d'articles no era prou clar si l'actualització de la passa de preprocessament afegiria o substituiria les passes de preprocessament. En el nou disseny Reemplaçar i Esborrar-ho tot s'han afegit botons d'opció, que deixen clar als usuaris què esperar com a resultat de la passa de preprocessament actualització massiva:

Macros

Macros d'usuari compatibles amb els noms dels prototips d'elements i elements

Les macros d'usuari ara són compatibles amb els noms d'elements i els noms dels prototips d'elements.

Tingueu en compte que el suport de macros d'usuari es va treure dels noms de prototips d'elements/elements a Zabbix 6.0. Ara s'ha restaurat. Ara també s'admet per cercar el nom de l'element amb les macros resoltes, que abans no era compatible.

El nom de l'element amb macros resoltes s'emmagatzema en una taula de base de dades independent ('item_rtname'), que és una extensió de la taula d'elements. Per a cada registre de la taula d'elements, es crea un registre item_rtname corresponent (excepte per als prototips d'elements, els elements de regles de descobriment i els elements de plantilla). El nom amb macros resoltes és limitat a 2048 caràcters.

El nom de l'element amb macros resoltes es mostra a totes les ubicacions de la interfície excepte a la secció Recull de dades.

S'ha afegit un nou procés de servidor "configuration syncer worker" que s'encarrega de resoldre i sincronitzar els valors de macro d'usuari als noms dels elements.

Suport estès de funcions macro

Les funcions de macro ara s'admeten amb tot tipus de macros:

Les funcions de macro es poden emprar a totes les ubicacions que admeten les macros enumerades. Això s'aplica tret que s'indiqui explícitament que només s'espera una macro (per exemple, quan es configuren macros d'equips o filtres de regla de descoberta de baix nivell).

Informes programats

La funcionalitat informes programats ja no és experimental.

Informes de diverses pàgines

Per als taulers de control de diverses pàgines, ara es tornen els informes amb totes les pàgines del tauler, amb cada pàgina PDF corresponent a una pàgina del tauler. Abans, aquesta funcionalitat es limitava a retornar només la primera pàgina del tauler.

Notificacions

Comandes remotes en agents actius

Ara és possible executar ordres remotes en un agent de la versió 7.0 que està operant en mode actiu. Una vegada que l'execució d'una ordre remota s'activa mitjançant una acció d'operació o una execució manual d'un script, l'ordre s'inclourà a la configuració de comprovacions actives i s'executarà un cop l'agent actiu la rebi. Tingueu en compte que els agents actius més antics ignoraran les ordres remotes incloses a la configuració de comprovacions actives. Per obtindre més informació, veieu Comprovacions d'agents passius i actius.

Suport al processament d'etiquetes per a esdeveniments interns

El processament de les etiquetes retornades per l'script webhook ara també és compatible amb esdeveniments interns.

A més, les macros {EVENT.TAGS.<nom de l'etiqueta>}, {EVENT.TAGS}, {EVENT.TAGSJSON}, {EVENT.RECOVERY.TAGS}, {EVENT.RECOVERY.TAGSJSON} ara s'admeten per a les notificacions d'esdeveniments interns .

Aquests canvis permeten emprar webhooks per actualitzar o tancar un bitllet de problema/assistència externa mitjançant una notificació interna de recuperació d'esdeveniments.

Bases de dades

Auditlog convertit a hipertaula a TimescaleDB

La taula auditlog s'ha convertit a hipertaula a TimescaleDB a noves instal·lacions, per aprofitar el particionat automàtic en temps (7 dies, per defecte) i un millor rendiment..

Per actualitzar correctament les instal·lacions existents:

 1. Engegueu l servidor Zabbix; això actualitzarà la base de dades existent.
 2. Reviseu el registre per validar que la base de dades s'hagi actualitzat correctament; cas que sí, atureu el servidor Zabbix i aneu a la següent passa.
 3. Executeu l'script postgresql/timescaledb/schema.sql (des de zabbix 7.0.0, la ubicació i el nom de l'script ha canviat de postgresql/timescaledb.sql a postgresql/timescaledb/schema.sql). El servidor Zabbix registrarà un avís si s'engega sense executar primer aquest script.

Veieu també:

Taula de base de dades separada per als proxys

Els registres de proxy s'han mogut fora de la taula "equips" i ara s'emmagatzemen a la nova taula proxy.

A més, les dades operatives dels proxys (com ara el darrer accés, la versió, la compatibilitat) s'han mogut de la taula host_rtdata i ara s'emmagatzemen a la nova taula proxy_rtdata.

Processos

Multithreading

S'han fet diversos canvis com a part de la transició a una arquitectura multiprocés:

 • S'ha afegit un nou paràmetre de configuració: --with-stacksize. Aquest paràmetre permet anul·lar la mida de pila de fils predeterminada que utilitza el sistema (en kilooctets).
 • La resolució de macros d'usuari s'ha mogut del gestor de preprocessament als treballadors de preprocessament.

Detecció de funcions de la biblioteca cURL en temps d'execució

Les funcions de la biblioteca cURL anteriorment es van detectar en el moment de la creació del servidor, proxy o agent Zabbix. Si s'actualitzaven les característiques de cURL, per fer-ne ús s'havia de recompilar el component Zabbix respectiu.

Ara només cal un reinici perquè les funcions actualitzades de la biblioteca cURL estiguin disponibles a Zabbix. La recompilació ja no és necessària. Això és cert per al servidor, el proxy o l'agent Zabbix.

Consulteu també les notes d'actualització.

S'ha afegit un paràmetre de prefix de Vault als fitxers de configuració

Els fitxers de configuració zabbix_server.conf i zabbix_proxy.conf s'han complementat amb un nou paràmetre opcional Vault Prefix; zabbix.conf.php s'ha complementat amb l'opció $DB['VAULT_PREFIX'], i setup.php s'ha actualitzat en conseqüència.

Per tant, els camins de volta per a CyberArk i HashiCorp ja no estan codificats per permetre desplegaments de volta amb camins no estàndard.

Configuració de l'agent 2

Mida del buffer

El valor predeterminat del paràmetre de configuració BufferSize per a l'agent Zabbix 2 s'ha augmentat de 100 a 1000.

Valors buits permesos

Els valors buits ara es permeten als paràmetres de configuració relacionats amb els connectors a l'agent Zabbix 2.

S'ha trete el suport per al tipus numèric antic

L'antic estil de valors de coma flotant, anteriorment obsolet, ja no s'admet, ja que s'utilitzen valors numèrics d'interval estès.

Descoberta

Concurrència a la descoberta de xarxes

Anteriorment, cada regla de descobriment de xarxa era processada per un procés de descoberta. Per tant, només es podrien realitzar totes les comprovacions de servei dins de la regla seqüencialment.

A la nova versió, el procés de descoberta de la xarxa s'ha reelaborat per permetre la concurrència entre les comprovacions del servei. S'ha afegit un nou procés de gestor de descobriment juntament amb un nombre configurable de treballadors de descoberta (o fils).

El gestor de descobertaprocessa les regles de descobertai crea un treball de descoberta per cada regla amb tasques (comprovacions de servei). Les comprovacions del servei són recollides i realitzades pels treballadors de la descoberta. Només les comprovacions que tenen la mateixa IP i port ho són programat de manera seqüencial perquè és possible que alguns dispositius no permetin connexions simultànies al mateix port.

Un nou element intern zabbix[discovery_queue] permet controlar el nombre de comprovacions de descoberta a la cua.

El paràmetre StartDiscoverers ara determina el nombre total de treballadors de descoberta disponibles per al descobriment. El nombre predeterminat de StartDiscoverers s'ha augmentat d'1 a 5 i l'interval de 0-250 a 0-1000. Els processos "descoberta" de versions anteriors de Zabbix s'han esborrat.

Addicionalment:

 • Ara totes les comprovacions de servei es fan [asíncronament] (#asynchronous-pollers), excepte les comprovacions LDAP;
 • El nombre de comprovacions asíncrones simultànies per cada tipus de verificació de servei (o el nombre de treballadors disponibles per a totes les comprovacions de servei síncrones) ara es pot configurar a interfície (veieu Comprovacions concurrents màximes per tipus). Aquest paràmetre és opcional.
 • La comprovació del servei HTTP abans era la mateixa que la comprovació TCP. Ara la comprovació d'HTTP/HTTP es fa mitjançant libcurl. Si el servidor/proxy Zabbix es compila sense libcurl, les comprovacions HTTP funcionaran com abans (és a dir, com a comprovacions TCP), però les comprovacions HTTPS no funcionaran.
 • Els errors en el procés de descoberta de la xarxa ara es mostraran a la interfície (a Recollida de dades -> Descoberta), per exemple:
  • errors de fping;
  • OID SNMP incorrecte;
  • macro incorrecta per al temps d'espera de l'element;
  • errors d'interval d'adreces.

Afegir etiquetes d'equip durant la descoberta/registre automàtic

Ara hi ha operacions addicionals disponibles per a esdeveniments de descoberta i registre automàtic:

 • Afegir etiquetes d'equip
 • Esborrar les etiquetes d'equip

Compartint grups d'equips descoberts

Les regles de descoberta de baix nivell ara poden enllaçar grups d'equips ja trobats i existents amb equips creats per les mateixes regles de descoberta de baix nivell. Això afecta els grups d'equips descoberts i creats prèviament per altres regles de descoberta de baix nivell basades en els [prototips de grup] especificats (/manual/discovery/low_level_discovery/host_prototypes#configuration).

Connectors

La funcionalitat streaming de dades ja no és experimental.

Transmisió de dades selectives i configuració d'intervals d'intents

Quan es transmeten valors d'element des de Zabbix a sistemes externs, ara podeu configurar quins valors d'element ha de transmetre el connector en funció del seu tipus d'informació (numèrica (sense signar), numèrica (flotant), caràcter, etc.).

A més, per evitar intents infructuosos de transmetre valors o esdeveniments d'elements (per exemple, si el punt final HTTP és ocupat o amb un ritme limitat), ara també podeu configurar l'interval d'intents: quant de temps hauria d'esperar el connector després d'un intent de transmissió fallit. dades.

Els codis de resposta HTTP 201, 202, 203 i 204 ara també s'admeten pels connectors com a èxit (abans només 200).

Transmisió de dades a Apache Kafka

Una nova eina per a transmisió de dades a sistemes externs: el connector Kafka per al servidor Zabbix /browse) - ara és disponible. El connector Kafka és un servidor lleuger escrit en Go, dissenyat per reenviar valors i esdeveniments d'elements des d'un servidor Zabbix a un corredor de Kafka.

Plantilles

Per obtindre plantilles noves i canvis a les existents, veieu Canvis a la plantilla.

Interfície

Autenticació multifactor

Ara es pot emprar l'Autenticació multifactor (MFA) amb mot de pas únic basat en el temps (TOTP) o mètode d'autenticació Duo Universal Prompt per iniciar la sessió a Zabbix, proporcionant una capa addicional de seguretat més enllà d'un nom d'usuari i un mot de pas.

Format d'hora dels EUA

Les visualitzacions de data i hora a la interfície ara s'ajusten a la visualització de data i hora estàndard dels EUA quan s'empra l'idioma d'interfície predeterminat (en_US).

Abans Ara

Clonació simplificada

Anteriorment era possible Clonar i Clonar sencer equips, templates i mapes.

Ara s'ha esborrat l'opció Clonar i l'opció Clonar sencer s'ha canviat de nom a Clonar tot conservant tota la funcionalitat anterior de Clonar sencer.

Icones substituïdes per fonts

Totes les icones de la interfície s'han canviat dels fulls d'imatges d'icones als tipus de lletra.

Formes modals

Ara s'obren diversos formularis d'interfície en finestres modals (emergents):

Configuració avançada plegable

Les caselles de selecció Configuració avançada, responsables de mostrar les opcions de configuració avançades, s'han substituït per blocs plegables (veieu, per exemple, Configuració del connector, Configuració del servei, Clock widget configuration, etc.). Això millora l'experiència de l'usuari, ja que col·lapsar aquests blocs i desar la configuració ja no restablirà les opcions avançades configurades als seus valors predeterminats.

Secció de menú millorada per als triggers principals

La secció de menú per visualitzar els triggers principals ara s'anomena Els 100 triggers principals. S'ha afegit la possibilitat de filtrar els triggers pel nom del problema i les etiquetes. A més, ara es mostra el nombre de problemes detectats en comptes del nombre de canvis d'estat per a cada trigger.

S'ha augmentat el límit de caràcters per als camps de configuració

Camps d'URL

El límit de caràcters per a tots els camps d'URL és ara de 2048 caràcters. Ara inclou: URL del mosaic per a la configuració relacionada amb mapes geogràfics, URL de la portada per configurar diversos paràmetres de la portada, URL per a mapes de xarxa i elements del mapa de xarxa, URL A-C per als camps inventari d'amfitrió, i URL per al giny del tauler d'URL.

Camps d'autenticació

El límit de caràcters per als camps d'autenticació Nom d'usuari/usuari i Contrasenya és ara de 255 caràcters. Això s'aplica a la configuració de l'autenticació HTTP per a elements agent HTTP, escenaris web i connectors, així com configurar l'autenticació per a comprovacions simples, Monitoratge ODBC, Comprovacions SSH, Comprovacions de Telnet, i Monitoratge JMX.

Truncament del resultat de la prova d'element i preprocessament

Quan provem elements o provem passes de preprocessament, els valors recuperats d'un equip i els resultats de la prova es trunquen a la mida màxima de 512Ko quan s'envia a la interfície. Tingueu en compte que les dades de més de 512Ko encara es processen completament pel servidor Zabbix.

Pestanyes dels quadres de comandament de l'equip

Tots els taulers de control de l'amfitrió per a l'equip triat es mostren ara com a pestanyes a la capçalera de la pàgina dels taulers d'equip, substituint el menú desplegable anterior a l'extrem superior dret. Això permet una transició fàcil entre diversos taulers d'equips i millora la navegació a través de les dades de monitoratge.

Registre d'auditoria

A AdministracióRegistre d'auditoria, ara podeu habilitar/desactivar el registre d'auditoria de les activitats de descoberta de baix nivell, descobriment de xarxa i registre automàtic realitzades pel servidor (System user).

El període predeterminat d'emmagatzematge dels registres d'auditoria abans que siguin esborrats per la neteja ha passat de 365 dies a 31 dies.

Filtre de dades més recents

A MonitoratgeDades recents, el subfiltre i les dades ja no es mostren de manera predeterminada si el filtre no és configurat.

Si actualitzeu des de versions anteriors de Zabbix, consulteu també: Notes d'actualització per a 7.0.0.

Versió de PHP mínima necessària

La versió mínima requerida de PHP ha pujat de la 7.4.0 a la 8.0.0.

Elements canviats de nom

 • Alguns paràmetres etiquetes del tauler amb l'etiqueta Etiquetes s'han canviat de nom per a més claredat: Etiquetes d'elements (per al giny Visió general de dades), Etiquetes d'escenari (per al giny Monitoratge web); Etiquetes de problemes (per a Gràfic, Equips amb problemes, Problemes, Problemes per gravetat i el giny Visió general del trigger);
 • L'enllaç d'acció per editar el contingut del mapa, disponible a la llista de mapes a la secció MonitoratgeMapes, s'ha canviat de nom de Constructor a * Editar*;
 • S'ha canviat el nom dels camps per establir l'historial i els períodes d'emmagatzematge de tendències als formularis de configuració d'element i prototipus d'element;
 • Al giny de configuració d'Equips principals, els camps Ordre de columna i Recompte d'equip s'han canviat de nom a Ordenar per i Límit d'equips per descriure millor les seves funcions.
 • A la configuració del giny Gràfic, el camp llegenda Display min/max/avg s'ha canviat de nom a Display min/avg/max, i els camps conjunt de dades patró d'equip i patró d'element s'han canviat de nom a patrons d'equips i patrons d'elements.
 • A la configuració de Perfil d'usuari, la pestanya Missatgeria s'ha canviat el nom a Notificacions de la interfície, on l'opció de missatgeria d'interfície també s'ha canviat el nom a Notificacions d'interfície.

Diversos

 • S'han actualitzat les icones del menú principal;
 • S'han actualitzat els missatges que indiquen l'absència de dades o filtres no configurats (a ginys o filtres emergents sense dades per mostrar). A més, s'ha tret el peu de pàgina "Veure 0 de 0 trobat" en els casos en què no hi ha dades per veure o quan es filtra (o emprant cerca global no hi ha cap coincidència).
 • Els nombres de versió del servidor Zabbix i la interfície Zabbix ara es poden veure a la pàgina d'informació del sistema;
 • Totes les accions on s'empra el tipus de suport es veuen ara a la llista tipus de suport (S'empra a les accions). Abans, les accions on Enviar només a opció a la configuració de l'operació d'acció era "Tothom" no s'incloïen a la columna de tipus de suport Emprar a les accions;
 • S'ha afegit una nova opció de filtrat a la secció Darreres dades: ara permet filtrar els elements pel seu estat (compatible/no compatible);
 • S'ha afegit una nova opció de filtrat Estat del reconeixement a la secció Problemes: ara permet filtrar els problemes pel seu estat (no reconegut/reconegut/reconegut per mi);
 • S'ha afegit un botó de tancament de finestra estàndard a les finestres emergents destinades a la configuració i actualització massiva dels elements i formes del mapa;
 • S'ha millorat la configuració dels permisos i etiquetes de grup d'usuaris per filtrar problemes visibles. Ara és possible triar diversos grups d'equips/plantilles alhora per assignar-los els mateixos permisos.
 • Posposar les notificacions globals d'un navegador ara les posposaran a tots els navegadors/dispositius on l'usuari hagi iniciat sessió.
 • El paràmetre Substituir l'equip al giny Valor de l'element s'ha mogut abans de la secció Configuració avançada per a un millor ús.

Plugins

Ember+

S'ha afegit un nou connector per al monitoratge directe de Ember+ per part de l'agent Zabbix 2.

Per a més informació, consulteu:

Instal·lació

Paquets d'instal·lació separats per a derivats de RHEL

Els [paquets d'instal·lació] (/manual/installation/install_from_packages/rhel) dedicats estan disponibles per a les versions 8 i 9 d'AlmaLinux, CentOS Stream, Oracle Linux i Rocky Linux. Abans, els paquets d'instal·lació eren únics per a les distribucions basades en RHEL i RHEL. Ara s'empren paquets separats per a RHEL i cadascun dels seus derivats esmentats anteriorment per evitar possibles problemes d'incompatibilitat binària.

Suport per a ARM64/AArch64

Els paquets d'instal·lació ARM64/AArch64 ja són disponibles per a Debian, RHEL 8, 9 i els seus derivats, així com SLES/OpenSUSE Leap 15.