Table of Contents

> Objecte usuari

Els següents objectes són relacionats amb l'API user.

Usuari

L'objecte usuari té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
userid string (només lectura) ID d'usuari.
username
(obligatori)
string Nom d'usuari.
roleid
(obligatori)
string ID de rol d'usuari.
attempt timestamp (només lectura) Hora del darrer intent fallit d'inici de sessió.
attempt_failed integer (només lectura) El nombre recent d'intents erronis d'inici de sessió.
attempt_ip string (només lectura) L'adreça IP des de la qual es va originar el darrer intent d'inici de sessió fallit.
autologin integer Activar o desactivar l'inici de sessió automàtic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) inici de sessió automàtic desactivat;
1 - inici de sessió automàtic activat.
autologout string Caducitat de la sessió d'usuari. Accepta segons i unitats de temps amb sufix. Si s'estableix a 0, la sessió no caducarà mai.

Per defecte: 15 m.
lang string Codi d'idioma de l'idioma de l'usuari, per exemple, ca-CA.

Per defecte: default - predeterminat del sistema.
name string Nom d'usuari.
refresh string Període de refresc automàtica. Accepta segons i unitats de temps amb sufix.

Per defecte: 30s.
files_per_page integer Nombre de línies de l'assumpte per ensenyar per pàgina.

Per defecte: 50.
surname string Cognom de l'usuari.
theme string Tema de l'usuari.

Valors possibles:
default - (default) per defecte;
blue-theme - Blau;<br >dark-theme - Fosc.| |url|string|URL de la pàgina per redirigir l'usuari després d'iniciar sessió.| |timezone|string|Zona horària de l'usuari, per exemple,Europe/Andorra,UTC.

Valor per defecte:
default' - per defecte del sistema.

Per mostrar la llista completa de zones horàries admeses, consulteu la documentació PHP.
roleid
(obligatori)
string ID de rol d'usuari.
alias
(obsolet)
string Aquesta propietat és obsoleta; si us plau, empreu nom d'usuari.
Àlies d'usuari.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Suport

L'objecte suport té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
mediatypeid
(obligatori)
string ID del tipus de suport emprat per el suport.
sendto
(obligatori)
string/array L'adreça, el nom d'usuari o un altre identificador del destinatari.

Si el tipus de suport és un correu electrònic, els valors es representen com una matriu. Per a altres tipus de suport, el valor es representa amb una cadena.
active integer Indica si el suport és habilitat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) activat;
1 - desactivat.
severity integer Activa les gravetats per enviar notificacions.

Les gravetats s'emmagatzemen en forma binària, amb cada bit que representa la gravetat corresponent. Per exemple, 12 és igual a 1100 en binari i vol dir que s'enviaran notificacions des de triggers d'advertiment i de gravetat mitjana.

Consulteu la pàgina d'objecte trigger per obtindre una llista de gravetats del trigger admeses.

Per defecte: 63
period string Hora en què les notificacions es poden enviar com a període o macros d'usuari separades per punt i coma.

Per defecte: 1-7.00: 00-24:00