5 Mapes de xarxa

Vista general

La Exportació de mapes de xarxa conté:

 • Totes les imatges enllaçades
 • Estructura del mapa: tota la configuració del mapa, tots els elements continguts amb la seva configuració, enllaços del mapa i indicadors d'estat dels enllaços del mapa

Els grups d'equips, els equips, els triggers, altres mapes o qualsevol altra cosa que pugui estar relacionada amb el mapa exportat no s'exporten. Així, si falta almenys un dels elements esmentats al mapa, la seva importació fallarà.

L'exportació/importació de mapes de xarxa és compatible des de Zabbix 1.8.2.

Exportació

Per exportar mapes de xarxa, feu el següent:

 1. Aneu a: MonitoratgeMapes.
 2. Marqueu les caselles dels mapes de xarxa que voleu exportar.
 3. Cliqueu a Exportar sota la llista.

Segons el format triat, els mapes s'exporten a un arxiu local amb un nom per defecte:

 • zabbix_export_maps.yaml - a exportacions YAML (opció per defecte);
 • zabbix_export_maps.xml - en format XML;
 • zabbix_export_maps.json - en format JSON.

Importació

Per importar mapes de xarxa, feu el següent:

 1. Aneu a Monitoratgemapes.
 2. Feu clic a Importar a la dreta.
 3. Trieu el fitxer a importar.
 4. Comproveu les opcions requerides a les regles d'importació.
 5. Feu clic a Importar.

Regles d'importació:

Regla Descripció
Actualització existent Els elements existents s'actualitzaran amb les dades extretes del fitxer d'importació. En cas contrari, no s'actualitzaran.
Crear nou La importació afegirà nous elements emprant les dades del fitxer d'importació. En cas contrari, no els afegirà.
Esborra els absents La importació esborrarà els elements existents que no són presents al fitxer d'importació. En cas contrari, no els esborrarà.

Si desmarqueu les dues opcions del mapa i marqueu les opcions respectives per a les imatges, només s'importaran les imatges. La importació d'imatges només és disponible per als usuaris superadministradors.

A la interfície es veurà un missatge d'èxit o error d'importació.

Si sobreescriu una imatge existent, afectarà totes les targes que empren aquesta imatge.

Format d'exportació

Exportar a YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     images:
      - name: Zabbix_server_3D_(128)
       imagetype: '1'
       encodedImage: iVBOR...5CYII=
     maps:
      - name: 'Local network'
       width: '680'
       height: '200'
       label_type: '0'
       label_location: '0'
       highlight: '1'
       expandproblem: '1'
       markelements: '1'
       show_unack: '0'
       severity_min: '0'
       show_suppressed: '0'
       grid_size: '50'
       grid_show: '1'
       grid_align: '1'
       label_format: '0'
       label_type_host: '2'
       label_type_hostgroup: '2'
       label_type_trigger: '2'
       label_type_map: '2'
       label_type_image: '2'
       label_string_host: ''
       label_string_hostgroup: ''
       label_string_trigger: ''
       label_string_map: ''
       label_string_image: ''
       expand_macros: '1'
       background: { }
       iconmap: { }
       urls: { }
       selements:
        - elementtype: '0'
         elements:
          - host: 'Zabbix server'
         label: |
          {HOST.NAME}
          {HOST.CONN}
         label_location: '0'
         x: '111'
         'y': '61'
         elementsubtype: '0'
         areatype: '0'
         width: '200'
         height: '200'
         viewtype: '0'
         use_iconmap: '0'
         selementid: '1'
         icon_off:
          name: Zabbix_server_3D_(128)
         icon_on: { }
         icon_disabled: { }
         icon_maintenance: { }
         urls: { }
         evaltype: '0'
       shapes:
        - type: '0'
         x: '0'
         'y': '0'
         width: '680'
         height: '15'
         text: '{MAP.NAME}'
         font: '9'
         font_size: '11'
         font_color: '000000'
         text_halign: '0'
         text_valign: '0'
         border_type: '0'
         border_width: '0'
         border_color: '000000'
         background_color: ''
         zindex: '0'
       lines: { }
       links: { }

Etiquetes d'elements

Els valors de l'etiqueta d'element s'expliquen a la taula següent.

Element Propietat de l'element Tipus Rang Descripció
images Element arrel per a imatges.
name cadena Nom únic de la imatge.
imagetype enter 1 - imatge
2 - fons
Tipus d'imatge.
encodedImage Imatge codificada en Base64.
maps Element arrel per als mapes.
name cadena Nom únic del mapa.
width enter Amplada del mapa, en píxels.
height enter Alçada del mapa, en píxels.
label_type enter 0 - etiqueta
1 - adreça IP de l'equip
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
Tipus d'etiqueta d'element del mapa.
label_location enter 0 - inferior
1 - esquerra
2 - dreta
3 - superior
Ubicació de l'etiqueta de l'element del mapa per defecte.
highlight enter 0 - no
1 - sí
Activa el ressaltat d'icones per als triggers actius i els estats de l'equip.
expandproblem enter 0 - no
1 - sí
Mostra el trigger del problema per als elements amb un sol problema.
markelements enter 0 - no
1 - sí
Resalta els elements del mapa que han canviat d'estat recentment.
show_unack enter 0 - recompte de tots els problemes
1 - recompte de problemes no reconeguts
2 - recompte de problemes reconeguts i no reconeguts per separat
Visualització de problemes.
severity_min enter 0 - no classificat
1 - informació
2 - avís
3 - mitjana
4 - alta
5 - desastre
Gravetat mínima del trigger per veure's-se el mapa per defecte.
show_suppressed enter 0 - no
1 - sí
Ensenya problemes que, d'altra manera, s'esborrarien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
grid_size enter 20, 40, 50, 75 o 100 Mida de la cel·la d'una quadrícula de mapa en píxels, si "grid_show=1"
grid_show enter 0 - sí
1 - no
Mostra una graella a la configuració del mapa.
grid_align enter 0 - sí
1 - no
Alinea automàticament les icones a la configuració del mapa.
label_format enter 0 - no
1 - yes
Empra la configuració avançada d'etiquetes.
label_type_host enter 0 - etiqueta
1 - adreça IP de l'equip
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta d'equip, si "label_format=1"
label_type_hostgroup enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta de grup d'equip, si " label_format=1"
label_type_trigger enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta de trigger, si "etiqueta _format=1"
label_type_map enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta de mapa, si "etiqueta _format=1"
label_type_image enter 0 - etiqueta
2 - nom de l'element
3 - només estat
4 - res
5 - etiqueta personalitzada
Veure com a etiqueta d'imatge, si "label_format=1"
label_string_host cadena Etiqueta personalitzada per als elements de l'equip, si "label_type_host=5"
label_string_hostgroup cadena Etiqueta personalitzada per als elements del grup equip, si "label_type_hostgroup=5"
label_string_trigger cadena Etiqueta personalitzada per als elements triggers, si "label_type_trigger=5"
label_string_map cadena Etiqueta personalitzada per als elements del mapa, si "label_type_map=5"
label_string_image cadena Etiqueta personalitzada per als elements d'imatge, si "label_type_image=5"
expand_macros enter 0 - no
1 - sí
Amplieu les macros a les etiquetes de la configuració del mapa.
background id ID de la imatge de fons (si n'hi ha), si "imagetype=2"
iconmap id ID de l'assignació d'icones (si n'hi ha).
urls Emprat pels mapes o per cada element del mapa.
name cadena Nom de l'enllaç.
url cadena URL de l'enllaç.
elementtype enter 0 - equip
1 - mapa
2 - trigger
3 - grup equip
4 - imatge
Tipus d'element del mapa al qual pertany l'enllaç.
selements
elementtype enter 0 - equip
1 - mapa
2 - trigger
3 - grup equip
4 - imatge
Tipus d'element del mapa.
label cadena Etiqueta de la icona.
label_location enter -1 - utilitza el mapa predeterminat
0 - inferior
1 - esquerra
2 - dreta
3 - superior
x enter Ubicació a l'eix X.
y enter Ubicació a l'eix Y.
elementsubtype enter 0 - grup d'equip únic
1 - tots els grups d'equip
Subtipus d'element, si "elementtype=3"
areatype enter 0 - igual que el mapa sencer
1 - mida personalitzada
Mida de l'àrea, si "elementsubtype=1"
width enter Amplada de l'àrea, si "areatype=1"
height enter Alçada de l'àrea, si "areatype=1"
viewtype enter 0 - col·locar uniformement a l'àrea Algorisme de col·locació d'àrea, si "elementsubtype=1"
use_iconmap enter 0 - no
1 - sí
Empra l'assignació d'icones per a aquest element. Rellevant només si el mapatge d'icones és activat al nivell del mapa.
selementid id ID de registre d'element únic.
evaltype enter Tipus d'avaluació de les etiquetes.
tags Etiquetes de problema (per a elements d'equip i de grup d'equip). Si es donen etiquetes, només es veuran problemes amb aquestes etiquetes al mapa.
tag Nom de l'etiqueta.
value Valor de l'etiqueta.
operator Operador.
elements Entitats Zabbix que es representen al mapa (equip, grup equip, mapa, etc.).
host
icon_off Imatge que s'emprarà quan l'element sigui en estat "Correcte".
icon_on Imatge que s'emprarà quan l'element sigui en estat "Problema".
icon_disabled Imatge que s'emprarà quan l'element sigui desactivat.
icon_maintenance Imatge que s'emprarà quan l'element sigui en manteniment.
name cadena Nom únic de la imatge.
shapes
type enter 0 - rectangle
1 - el·lipse
Tipus de forma.
x enter Coordenades X de la forma en píxels.
y enter Coordenades Y de la forma en píxels.
width enter Amplada de la forma.
height enter Alçada de la forma.
border_type enter 0 - cap
1 - línia en negreta
2 - línia de punts
3 - línia discontínua
Tipus de vora per a la forma.
border_width enter Amplada de la vora en píxels.
border_color cadena Color de la vora representat en codi hexadecimal.
text cadena Text dins de la forma.
font enter 0 - Georgia, serif
1 - "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
2 - "Times New Roman", Times, serif
3 - Arial, Helvetica, sans-serif
4 - "Arial Black", Gadget, sans-serif
5 - "Comic Sans MS", cursive, sans-serif
6 - Impact, Charcoal, sans-serif
7 - "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
8 - Tahoma, Geneva, sans-serif
9 - "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
10 - Verdana, Geneva, sans-serif
11 - "Courier New", Courier, monospace
12 - "Lucida Console", Monaco, monospace
Estil de lletra del text.
font_size enter Mida del tipus de lletra en píxels.
font_color cadena Color de lletra representat en codi hexadecimal.
text_halign enter 0 - centre
1 - esquerra
2 - dreta
Alineació horitzontal del text.
text_valign enter 0 - mig
1 - superior
2 - inferior
Alineació vertical del text.
background_color cadena Color de fons (emplenament) representat en codi hexadecimal.
zindex enter Valor emprat per ordenar totes les formes i línies (índex z).
lines
x1 enter Coordenades X del punt de línia 1 en píxels.
y1 enter Coordenades Y del punt de línia 1 en píxels.
x2 enter Coordenades X del punt de línia 2 en píxels.
y2 enter Coordenades Y del punt de línia 2 en píxels.
line_type enter 0 - cap
1 - línia en negreta
2 - línia de punts
3 - línia discontínua
Tipus de línia.
line_width enter Amplada de línia en píxels.
line_color cadena Color de línia representat en codi hexadecimal.
zindex enter Valor emprat per ordenar totes les formes i línies (índex z).
links nllaços entre elements del mapa.
drawtype enter 0 - línia
2 - línia en negreta
3 - línia de punts
4 - línia discontínua
Estil d'enllaç.
color cadena Color de l'enllaç (6 símbols, hexadecimal).
label cadena Etiqueta de l'enllaç.
selementid1 id ID d'un element a connectar.
selementid2 id ID de l'altre element a connectar.
linktriggers Indicadors d'estat d'enllaç.
drawtype enter 0 - línia
2 - línia en negreta
3 - línia de punts
4 - línia discontínua
Estil d'enllaç quan el trigger és en estat "Problema".
color cadena Color de l'enllaç (6 símbols, hexadecimal) quan el trigger és en estat "Problema".
trigger Trigger emprat per indicar l'estat de l'enllaç.
description cadena Nom del trigger.
expression cadena Expressió del trigger.
recovery_expression cadena Expressió de recuperació del trigger.