> עצם מארח שהתגלה

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API‏ dhost.

מארח שהתגלה

המארח שהתגלה נוצר על ידי שרת Zabbix ואינו יכול ניתן לשנות באמצעות ה-API.

האובייקט המארח שהתגלה מכיל מידע על מארח שהתגלה על ידי כלל גילוי רשת. יש לו את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
dhostid string מזהה של המארח שהתגלה.
druleid string מזהה של כלל הגילוי שזיהה את המארח.
lastdown timestamp הזמן שבו המארח שהתגלה לאחרונה ירד.
lastup timestamp הזמן שבו המארח שהתגלה לאחרונה עלה.
status integer האם המארח שהתגלה נמצא למעלה או למטה. מארח מופעל אם יש לו לפחות שירות אחד פעיל שהתגלה.

ערכים אפשריים:
0 - מארח למעלה;
1 - מארח למטה.