valuemap.delete

תיאור

object valuemap.delete(מערך valuemapids)

שיטה זו מאפשרת למחוק מפות ערכים.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של מפות הערך למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של הערך שנמחק מפות תחת המאפיין 'valuemapids'.

דוגמאות

מחיקת מפות ערכים מרובות

מחק שתי מפות ערכים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.delete",
      "פארמים": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "57562fd409b3b3b9a4d916d45207bbcb",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "valuemapids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CValueMap::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CValueMap.php.