Table of Contents

4 דוחות

סקירה

תפריט הדוחות מציע כמה סעיפים שמציעים מגוון של דוחות שהוגדרו מראש או על ידי המשתמשים תוך התמקדות בהצגת הסקירה של משתנים שכאלה כגון פרטי המערכת, הקפצות ונתונים שנאספו.