This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 שדות מפתח לגילוי מחשב וירטואלי

הטבלה הבאה מפרטת שדות שהוחזרו על ידי מכונה וירטואלית הקשורה מפתחות גילוי.

מפתח פריט
תיאור שדה תוכן שאוחזר
vmware.cluster.discovery
מבצע גילוי אשכול. {#CLUSTER.ID} מזהה אשכול.
{#CLUSTER.NAME} שם האשכול.
vmware.datastore.discovery
מבצע גילוי מאגר נתונים. {#DATASTORE} שם מאגר נתונים.
{#DATASTORE.EXTENT} אובייקט JSON עם מערך של {instanceName:partitionId}.
vmware.dc.discovery
מבצע גילוי מרכז נתונים. {#DATACENTER} שם מרכז הנתונים.
{#DATACENTERID} מזהה מרכז הנתונים.
vmware.hv.discovery
מבצע גילוי hypervisor. {#HV.UUID} מזהה hypervisor ייחודי.
{#HV.ID} מזהה Hypervisor (שם אובייקט מנוהל של HostSystem).
{#HV.NAME} שם היפרוויזר.
{#HV.NETNAME} שם מארח רשת Hypervisor.
{#HV.IP} כתובת ה-IP של ה-Hypervisor, עשויה להיות ריקה.
במקרה של תצורת HA עם ממשקי רשת מרובים, קיימת עדיפות הבחירה הבאה עבור ממשק:
- העדיפו את ה-IP אשר משתף את רשת המשנה של ה-IP עם ה-VCenter IP
- מעדיף את ה-IP מ-IP-subnet עם שער ברירת מחדל
- מעדיף את ה-IP מהממשק עם המזהה הנמוך ביותר
שדה זה נתמך מאז Zabbix 5.2.2.
{#CLUSTER.NAME} שם האשכול, עשוי להיות ריק.
{#DATACENTER.NAME} שם מרכז הנתונים.
{#PARENT.NAME} שם מיכל המאחסן את ההיפרוויזר.
נתמך מאז Zabbix 4.0.3.
{#PARENT.TYPE} סוג המיכל שבו מאוחסן ההיפרוויזר. הערכים יכולים להיות Datacenter, Folder, ClusterComputeResource, VMware, כאשר 'VMware' מייצג סוג מיכל לא ידוע.
נתמך מאז Zabbix 4.0.3.
vmware.hv.datastore.discovery
מבצע גילוי מאגר נתונים של hypervisor. שים לב שמספר היפרוויזורים יכולים להשתמש באותו מאגר נתונים. {#DATASTORE} שם מאגר הנתונים.
{#MULTIPATH.COUNT} מספר רשום של נתיבים של מאגר נתונים.
{#MULTIPATH.PARTITION.COUNT} מספר מחיצות דיסק זמינות.
vmware.vm.discovery
מבצע גילוי מחשב וירטואלי. {#VM.UUID} מזהה מחשב וירטואלי ייחודי.
{#VM.ID} מזהה מחשב וירטואלי (שם אובייקט מנוהל ב-VirtualMachine).
{#VM.NAME} שם מכונה וירטואלית.
{#HV.NAME} שם היפרוויזר.
{#DATACENTER.NAME} שם מרכז הנתונים.
{#CLUSTER.NAME} שם האשכול, עשוי להיות ריק.
{#VM.IP} כתובת IP של מחשב וירטואלי, עשויה להיות ריקה.
נתמכת מאז Zabbix 5.2.2.
{#VM.DNS} שם DNS של מחשב וירטואלי, עשוי להיות ריק.
נתמך מאז Zabbix 5.2.2.
{#VM.GUESTFAMILY} משפחת מערכת ההפעלה של מכונות וירטואליות אורחות, עשויה להיות ריקה.
נתמכת מאז Zabbix 5.2.2.
{#VM.GUESTFULLNAME} שם מערכת ההפעלה המלא של מחשב וירטואלי אורח, עשוי להיות ריק.
נתמך מאז Zabbix 5.2.2.
{#VM.FOLDER} שרשרת של תיקיות אב של מחשב וירטואלי, יכולה לשמש כערך עבור קבוצות מקוננות; שמות התיקיות משולבים עם "/". עשוי להיות ריק.
נתמך מאז Zabbix 5.4.2.
vmware.vm.net.if.discovery
מבצע גילוי ממשק רשת של מכונות וירטואליות. {#IFNAME} שם ממשק רשת.
vmware.vm.vfs.dev.discovery
מבצע גילוי מכשיר דיסק של מכונה וירטואלית. {#DISKNAME} שם התקן דיסק.
vmware.vm.vfs.fs.discovery
מבצע גילוי מערכת קבצים של מחשב וירטואלי. {#FSNAME} שם מערכת הקבצים.