3 תרשימים

Overview

The custom graph list for a host can be accessed from Data collection → Hosts by clicking on Graphs for the respective host.

A list of existing graphs is displayed.

Displayed data:

Column Description
Name Name of the custom graph, displayed as a blue link to graph details.
Clicking on the graph name link opens the graph configuration form.
If the host graph belongs to a template, the template name is displayed before the graph name, as a gray link. Clicking on the template link will open the graph list on the template level.
If the graph has been created from a graph prototype, its name is preceded by the low-level discovery rule name, in orange. Clicking on the discovery rule name will open the graph prototype list.
Width Graph width is displayed.
Height Graph height is displayed.
Graph type Graph type is displayed - Normal, Stacked, Pie or Exploded.
Info If the graph is working correctly, no icon is displayed in this column. In case of errors, a square icon with the letter "i" is displayed. Hover over the icon to see a tooltip with the error description.

To configure a new graph, click on the Create graph button at the top right corner.

אפשרויות עריכה המונית

לחצנים מתחת לרשימה מציעים כמה אפשרויות עריכה המונית:

  • העתק - העתק את הגרפים למארחים אחרים או תבניות
  • מחק - מחק את הגרפים

כדי להשתמש באפשרויות אלה, סמן את תיבות הסימון לפני הגרפים המתאימים, לאחר מכן לחץ על הכפתור הנדרש.

Using filter

You can filter graphs by host group and host. For better search performance, data is searched with macros unresolved.