drule.מחיקה

תיאור

object drule.delete(array discoveryRuleIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק כללי גילוי.

שיטה זו זמינה רק ל-Admin ו-Super Admin סוגי משתמשים. ניתן לבטל הרשאות לקרוא לשיטה בתפקיד משתמש הגדרות. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של כללי הגילוי שיש למחוק.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של הגילוי שנמחק כללים תחת נכס ה'דרוליידס'.

דוגמאות

מחק כללי גילוי מרובים

מחק שני כללי גילוי.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.delete",
      "פארמים": [
        "4",
        "6"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "דרולידס": [
          "4",
          "6"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CDRule::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CDRule.php.