> אובייקט צומת זמינות גבוהה

האובייקט הבא קשור להפעלת אשכול זמינות גבוהה של שרתי Zabbix.

צומת זמינות גבוהה

צמתים נוצרים על ידי שרת Zabbix ואינם יכולים להיות שונה באמצעות ה-API.

לאובייקט הצומת זמינות גבוהה יש את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
ha_nodeid מחרוזת מזהה של הצומת.
name string שם שהוקצה לצומת, באמצעות ערך התצורה של HANodeName של zabbix_server.conf. ריק עבור שרת הפועל במצב עצמאי.
כתובת מחרוזת שם IP או DNS שממנו הצומת מתחבר.
port integer יציאה שעליה פועל הצומת.
lastaccess מספר שלם זמן פעימות לב, t.i. זמן העדכון האחרון מהצומת. חותמת זמן UTC.
status integer מצב הצומת.

ערכים אפשריים:
0 - המתנה;
1 - הופסק ידנית;
2 - לא זמין;
3 - פעיל.