9 שירות האתר של Zabbix

סקירה כללית

שירות האינטרנט Zabbix הוא תהליך המשמש לתקשורת עם שירותי אינטרנט חיצוניים.

סעיף זה מפרט פרמטרים הנתמכים בשירות האינטרנט של Zabbix קובץ תצורה (zabbix_web_service.conf).

ציין זאת:

  • ערכי ברירת המחדל משקפים את ברירת המחדל של התהליך, לא את הערכים ב- קבצי תצורה שנשלחו;
  • Zabbix תומך בקבצי תצורה רק בקידוד UTF-8 ללא BOM;
  • הערות המתחילות ב-"#" נתמכות רק בתחילת השורה.

Parameter details

AllowedIP

A list of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies. Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
If IPv6 support is enabled then 127.0.0.1, ::127.0.0.1, ::ffff:127.0.0.1 are treated equally and ::/0 will allow any IPv4 or IPv6 address. 0.0.0.0/0 can be used to allow any IPv4 address.

Example:

127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com

Mandatory: yes

DebugLevel

Specify the debug level:
0 - basic information about starting and stopping of Zabbix processes
1 - critical information;
2 - error information;
3 - warnings;
4 - for debugging (produces lots of information);
5 - extended debugging (produces even more information).

Default: 3
Range: 0-5

ListenPort

The service will listen on this port for connections from the server.

Default: 10053
Range: 1024-32767

LogFile

The name of the log file.

Example:

/tmp/zabbix_web_service.log

Mandatory: Yes, if LogType is set to file; otherwise no

LogFileSize

The maximum size of a log file in MB.
0 - disable automatic log rotation.
Note: If the log file size limit is reached and file rotation fails, for whatever reason, the existing log file is truncated and started anew.

Default: 1
Range: 0-1024

LogType

The type of the log output:
file - write log to the file specified by LogFile parameter;
system - write log to syslog;
console - write log to standard output.

Default: file

Timeout

Spend no more than Timeout seconds on processing.

Default: 3
Range: 1-30

TLSAccept

What incoming connections to accept:
unencrypted - accept connections without encryption (default)
cert - accept connections with TLS and a certificate

Default: unencrypted

TLSCAFile

The full pathname of the file containing the top-level CA(s) certificates for peer certificate verification, used for encrypted communications between Zabbix components.

TLSCertFile

The full pathname of the file containing the service certificate or certificate chain, used for encrypted communications with Zabbix components.

TLSKeyFile

The full pathname of the file containing the service private key, used for encrypted communications between Zabbix components.