> אובייקט מפת ערך

האובייקטים הבאים קשורים ישירות ל-'valuemap' API.

מפת ערך

לאובייקט מפת הערך יש את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
valuemapid string (לקריאה בלבד) מזהה של מפת הערך.
hostid
(נדרש)
id מזהה מארח מפת ערך או תבנית.
שם
(חובה)
מחרוזת שם מפת הערך.
מיפויים
(חובה)
מערך מיפויי ערכים עבור מפת ערך נוכחי. אובייקט המיפוי הוא מתואר בפירוט למטה.
uuid string מזהה ייחודי אוניברסלי, המשמש לקישור מפות ערכים מיובאות למפות שכבר קיימות. משמש רק למפות ערכים בתבניות. נוצר אוטומטית, אם לא ניתן.

שימו לב שעבור שיטות מסוימות (עדכון, מחק) שילוב הפרמטרים הנדרש/אופציונלי שונה.

מיפויי ערכים

אובייקט מיפוי הערך מגדיר מיפויי ערכים של מפת הערכים. זה בעל המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
type מספר שלם סוג התאמה למיפוי. עבור סוג שווה 0,1,2,3,4 השדה 'ערך' לא יכול להיות ריק, עבור סוג 5 השדה 'ערך' צריך להיות ריק.

ערכים אפשריים:
0 - (ברירת מחדל) התאמה מדויקת ;
1 - המיפוי יוחל אם הערך גדול או שווה ל1;
2 - המיפוי יוחל אם הערך קטן או שווה1;
3 - המיפוי יוחל אם הערך נמצא בטווח (הטווחים כוללים), אפשר להגדיר טווחים מרובים המופרדים באמצעות תו פסיק1;
4 - מיפוי יוחל אם הערך תואם לביטוי רגולרי2;
5 - ערך ברירת המחדל, המיפוי יהיה בטווח יוחל אם לא נמצאה התאמה אחרת.
ערך
(חובה)
מחרוזת ערך מקורי.

לא נדרש למיפוי מסוג "ברירת מחדל".
newvalue
(חובה)
string ערך שאליו ממופה הערך המקורי.

1 נתמך רק עבור פריטים בעלי סוג הערך "נומרי לא חתום", "צף מספרי".
2 נתמך רק עבור פריטים בעלי סוג ערך "תו".