Table of Contents

תפקיד

מחלקה זו תוכננה לעבוד עם תפקידי משתמשים.

סימוכין לפריט:

מתודות זמינות:

  • role.create - יצירת תפקידי משתמשים חדשים
  • role.delete - מחיקת תפקידי משתמשים
  • role.get - משיכת תפקידי משתמשים
  • role.update - עדכון תפקידי משתמשים