> עצם קבוצת מארחים

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API של hostgroup (קבוצת מארחים).

קבוצה מארח

לאובייקט הקבוצה המארחת יש את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
groupid string (לקריאה בלבד) מזהה הקבוצה המארחת.
שם
(חובה)
מחרוזת שם הקבוצה המארחת.
flags integer (לקריאה בלבד) מקור הקבוצה המארחת.

ערכים אפשריים:
0 - קבוצת מארח רגילה;
4 - קבוצת מארח שהתגלתה.
internal integer (לקריאה בלבד) האם הקבוצה נמצאת בשימוש פנימי על ידי המערכת. לא ניתן למחוק קבוצה פנימית.

ערכים אפשריים:
0 - (ברירת מחדל) לא פנימי;
1 - פנימי.
uuid string מזהה ייחודי אוניברסלי, המשמש לקישור קבוצות מארח מיובאות לקבוצות שכבר קיימות. נוצר אוטומטית, אם לא ניתן.

שימו לב שעבור שיטות מסוימות (עדכון, מחק) שילוב הפרמטרים הנדרש/אופציונלי שונה.