1 מעקב

סקירה כללית

תפריט הניטור עוסק בהצגת נתונים. כל מידע שהוא Zabbix מוגדר לאסוף, לדמיין ולפעול על פיו, זה יהיה מוצג בחלקים השונים של תפריט הניטור.

לחצני מצב תצוגה

הלחצנים הבאים הממוקמים בפינה הימנית העליונה נפוצים עבור כל סעיף:

הצג דף במצב קיוסק. במצב זה מוצג רק תוכן העמוד.
כדי לצאת ממצב קיוסק, הזז את סמן העכבר עד ל- מופיע לחצן יציאה ולחץ עליו. תוחזר למצב רגיל.