> Objecte mapa de valors

Els següents objectes són relacionats amb l'API valuemap.

Mapatge de valors

L'objecte de mapatge de valors té les propietat següents.

Propietat Tipus Descripció
valuemapid cadena ID del mapa de valors.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
hostid id ID de l'equip o de la plantilla a la qual pertany el mapa de valors.

Comportament de la propietat:
- constant
- obligatori per a operacions de creació
name cadena Nom del mapa de valors.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a les operacions de creació
mappings matriu Mapatge de valors per al mapa de valors actuals. L'objecte de mapatge és descrit en detall tot seguit.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a les operacions de creació
uuid cadena Identificador únic universal, emprat per enllaçar mapes de valors importats amb els ja existents. Generat automàticament, si no es dóna.

Comportament de la propietat:
- admès si el mapa de valors pertany a una plantilla

Mapatges de valors

L'objecte de mapatges de valors defineix els mapatges dels valors de la taula de mapatge. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
tipus enter Tipus de concordança d'assignació.

Valors possibles:
0 - (per defecte) s'aplicarà l'assignació si el valor és igual;
1 - s'aplicarà l'assignació si el valor és més gran o igual1;
2: s'aplicarà el mapatge si el valor és menor o igual1;
3: s'aplicarà el mapatge si el valor està dins de l'interval (els intervals són inclosos; diversos intervals, separats per comes caràcter, es pot definir)1;
4: s'aplicarà el mapatge si el valor coincideix amb una expressió regular2;
5: si no es troben coincidències, no s'aplicarà el mapatge i s'emprarà el valor predeterminat.

Si type s'estableix a "0", "1", "2", "3", "4", aleshores value no pot ser buit.
<br >Si type s'estableix a "5", aleshores value ha d'ésser buit.
value cadena Valor original.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'estableix a "1", "2", "3", "4"
- admès si tipus s'estableix a "5"
newvalue cadena Valor al qual s'assigna el valor original.

Comportament de la propietat:
- obligatori

1 només s'admet per als elements amb el tipus de valor "numèric sense signe", "numèric flotant".
2 només s'admet per als elements amb el tipus de valor "caràcter".