> Objecte de node d'alta disponibilitat

El següent objecte serveix per operar amb un cluster d'alta disponibilitat de servidors Zabbix.

Node d'alta disponibilitat

Els nodes són creats pel servidor de Zabbix i no pot ésser pas modificat via l'API.

L'objecte node d'alta disponibilitat té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
ha_nodeid string ID del node.
name string Nom assignat al node, emprant la configuració HANodeName a zabbix_server.conf. Buit per a servidors executant-se de manera autònoma.
address string IP o nom DNS des d'on connecta el node.
port integer Port on el node és funcionant.
lastaccess integer temps de Heartbeat; és a dir: hora de la darrera actualització des del node. En temps UTC.
status integer Estat del node.

Valors possibles:
0 - standby;
1 - aturat manualment;
2 - no disponible;
3 - actiu.