This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> SLA-object

De volgende objecten hebben direct betrekking op de sla (Service Level Agreement) API.

SLA

Het SLA-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
slaid string ID van de SLA.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen lezen
- vereist voor update-operaties
name string Naam van de SLA.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor maak-operaties
period integer Rapportageperiode van de SLA.

Mogelijke waarden:
0 - dagelijks;
1 - wekelijks;
2 - maandelijks;
3 - driemaandelijks;
4 - jaarlijks.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor maak-operaties
slo float Minimaal acceptabele Service Level Objective uitgedrukt als een percentage. Als de Service Level Indicator (SLI) lager wordt, wordt de SLA als problematisch/onvervuld beschouwd.

Mogelijke waarden: 0-100 (tot 4 cijfers achter de komma).

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor maak-operaties
effective_date integer Effectieve datum van de SLA.

Mogelijke waarden: datumtimestamp in UTC.
timezone string Rapportage tijdzone, bijvoorbeeld: Europe/Amsterdam, UTC.

Voor de volledige lijst van ondersteunde tijdzones raadpleeg de PHP-documentatie.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor maak-operaties
status integer Status van de SLA.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) uitgeschakelde SLA;
1 - ingeschakelde SLA.
description string Omschrijving van de SLA.

SLA Schema

Het SLA-schema-object definieert perioden waarin de verbonden service(s) gepland zijn om operationeel te zijn. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
period_from integer Starttijd van de terugkerende wekelijkse periode (inclusief).

Mogelijke waarden: aantal seconden (geteld vanaf zondag).

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
period_to integer Eindtijd van de terugkerende wekelijkse periode (exclusief).

Mogelijke waarden: aantal seconden (geteld vanaf zondag).

Gedrag van de eigenschap:
- vereist

Uitgesloten Downtime SLA

Het object voor uitgesloten downtimes definieert perioden waarin de verbonden service(s) gepland staan om buiten werking te zijn, zonder invloed op SLI, bijvoorbeeld tijdens gepland onderhoud. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
name string Naam van de uitgesloten downtime.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
period_from integer Starttijd van de uitgesloten downtime (inclusief).

Mogelijke waarden: timestamp.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
period_to integer Eindtijd van de uitgesloten downtime (exclusief).

Mogelijke waarden: timestamp.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist

SLA servicetag

Het object voor SLA-servicetag koppelt services om op te nemen in de berekeningen voor de SLA. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Naam van de SLA-servicetag.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist
operator integer Operator van de SLA-servicetag.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) is gelijk aan;
2 - komt overeen met
value string Waarde van de SLA-servicetag.