This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Aangepaste intervallen

Overzicht

Het is mogelijk om aangepaste regels te maken met betrekking tot de tijdstippen waarop een item wordt gecontroleerd. De twee methoden hiervoor zijn Flexibele intervallen, waarmee het standaard update-interval opnieuw kan worden gedefinieerd, en Planning, waarbij een itemcontrole kan worden uitgevoerd op een specifiek tijdstip of een reeks tijdstippen.

Zabbix Agent 2 ondersteunt aangepaste intervallen voor zowel passieve als actieve controles, terwijl Zabbix Agent alleen aangepaste intervallen ondersteunt voor passieve controles. Zie Vergelijking tussen Zabbix agent en agent 2.

Flexibele intervallen

Flexibele intervallen staan toe dat het standaard bijwerkinterval opnieuw wordt gedefinieerd voor specifieke tijdsperiodes. Een flexibel interval wordt gedefinieerd met Interval en Periode, waarbij:

 • Interval – het bijwerkinterval voor de gespecificeerde tijdsperiode
 • Periode – de tijdsperiode waarin het flexibele interval actief is (zie de tijdsperiodes voor een gedetailleerde beschrijving van het Periode formaat)

Indien meerdere flexibele intervallen elkaar overlappen, wordt de kleinste Interval-waarde gebruikt voor de overlappende periode. Merk op dat als de kleinste waarde van overlappende flexibele intervallen '0' is, er geen peiling zal plaatsvinden. Buiten de flexibele intervallen wordt het standaard bijwerkinterval gebruikt.

Houd er rekening mee dat als het flexibele interval gelijk is aan de lengte van de periode, het item precies één keer wordt gecontroleerd. Als het flexibele interval groter is dan de periode, kan het item één keer worden gecontroleerd of helemaal niet worden gecontroleerd (daarom wordt een dergelijke configuratie afgeraden). Als het flexibele interval kleiner is dan de periode, wordt het item ten minste één keer gecontroleerd.

Als het flexibele interval is ingesteld op '0', wordt het item niet bevraagd tijdens de periode van het flexibele interval en wordt het peilen hervat volgens het standaard Bijwerkinterval zodra de periode voorbij is. Voorbeelden:

Interval Periode Beschrijving
10 1-5,09:00-18:00 Item wordt elke 10 seconden gecontroleerd tijdens werktijden.
0 1-7,00:00-7:00 Item wordt 's nachts niet gecontroleerd.
0 7-7,00:00-24:00 Item wordt niet gecontroleerd op zondagen.
60 1-7,12:00-12:01 Item wordt elke dag om 12:00 uur gecontroleerd. Let op dat dit werd gebruikt als een workaround voor geplande controles en dat vanaf Zabbix 3.0 wordt aanbevolen om voor dergelijke controles gebruik te maken van geplande intervallen.

Geplande intervallen

Geplande intervallen worden gebruikt om items op specifieke tijdstippen te controleren. Terwijl flexibele intervallen bedoeld zijn om het standaard bijwerkinterval van een item opnieuw te definiëren, worden geplande intervallen gebruikt om een onafhankelijk controle-schema aan te geven, dat parallel wordt uitgevoerd.

Een gepland interval wordt gedefinieerd als: md<filter>wd<filter>h<filter>m<filter>s<filter> waarbij:

 • md - maandagen
 • wd - weekdagen
 • h - uren
 • m - minuten
 • s – seconden

<filter> wordt gebruikt om waarden voor het prefix ervan (dagen, uren, minuten, seconden) aan te geven en wordt gedefinieerd als: [<van>[-<tot>]][/<stap>][,<filter>] waarbij:

 • <van> en <tot> het bereik van overeenkomende waarden bepalen (inbegrepen). Als <tot> wordt weggelaten, komt het filter overeen met een bereik <van> - <van>. Als ook <van> wordt weggelaten, komt het filter overeen met alle mogelijke waarden.
 • <stap> bepaalt de sprongen van het getal door het bereik. Standaard heeft <stap> de waarde 1, wat betekent dat alle waarden van het gedefinieerde bereik overeenkomen.

Hoewel de filterdefinities optioneel zijn, moet ten minste één filter worden gebruikt. Een filter moet ofwel een bereik hebben of de waarde van <stap> gedefinieerd hebben.

Een leeg filter komt overeen met '0' als er geen filter op een lager niveau is gedefinieerd, of met alle mogelijke waarden anders. Bijvoorbeeld, als het uurfilter wordt weggelaten, komt alleen '0' uur overeen, op voorwaarde dat ook de minuten- en secondenfilters worden weggelaten. Anders komt een leeg uurfilter overeen met alle uurwaarden.

Geldige <van> en <tot> waarden voor hun respectievelijke filter-prefix zijn:

Prefix Beschrijving <van> <tot>
md Maandagen 1-31 1-31
wd Weekdagen 1-7 1-7
h Uren 0-23 0-23
m Minuten 0-59 0-59
s Seconden 0-59 0-59

De waarde van <van> moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van <tot>. De waarde van <stap> moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 1 en kleiner dan of gelijk zijn aan <tot> - <van>.

Enkelvoudige cijferwaarden voor maandagen, uren, minuten en seconden kunnen worden voorafgegaan door een 0. Bijvoorbeeld md01-31 en h/02 zijn geldige intervallen, maar md01-031 en wd01-07 zijn dat niet.

In de Zabbix frontend worden meerdere geplande intervallen ingevoerd in afzonderlijke rijen. In de Zabbix API worden ze samengevoegd tot één enkele tekenreeks met een puntkomma ; als scheidingsteken.

Als een tijdstip overeenkomt met meerdere intervallen, wordt het slechts één keer uitgevoerd. Bijvoorbeeld, wd1h9;h9 wordt slechts één keer uitgevoerd op maandag om 9 uur.

Voorbeelden:

Interval Zal worden uitgevoerd
m0-59 elke minuut
h9-17/2 elke 2 uur beginnend om 9:00 (9:00, 11:00 ...)
m0,30 of m/30 uurlijks om hh:00 en hh:30
m0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 of m/5 elke vijf minuten
wd1-5h9 elke maandag tot en met vrijdag om 9:00
wd1-5h9-18 elke maandag tot en met vrijdag om 9:00, 10:00,...,18:00
h9,10,11 of h9-11 elke dag om 9:00, 10:00 en 11:00
md1h9m30 elke 1e dag van de maand om 9:30
md1wd1h9m30 elke 1e dag van de maand om 9:30 als het maandag is
h9m/30 elke dag om 9:00, 9:30
h9m0-59/30 elke dag om 9:00, 9:30
h9,10m/30 elke dag om 9:00, 9:30, 10:00, 10:30
h9-10m30 elke dag om 9:30, 10:30
h9m10-40/30 elke dag om 9:10, 9:40
h9,10m10-40/30 elke dag om 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
h9-10m10-40/30 elke dag om 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
h9m10-40 elke dag om 9:10, 9:11, 9:12, ... 9:40
h9m10-40/1 elke dag om 9:10, 9:11, 9:12, ... 9:40
h9-12,15 elke dag om 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00
h9-12,15m0 elke dag om 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00
h9-12,15m0s30 elke dag om 9:00:30, 10:00:30, 11:00:30, 12:00:30, 15:00:30
h9-12s30 elke dag om 9:00:30, 9:01:30, 9:02:30 ... 12:58:30, 12:59:30
h9m/30;h10 (specifieke API-syntax) elke dag om 9:00, 9:30, 10:00
h9m/30
h10 (voeg dit toe als een andere rij in de frontend)
elke dag om 9:00, 9:30, 10:00
Aligning time zones for proxies and agent 2

Note that Zabbix proxies and agent 2 use their local time zones when processing scheduling intervals.

For this reason, when scheduling intervals are applied to items monitored by Zabbix proxy or agent 2 active items, it is recommended to set the time zone of the respective proxies or agent 2 the same as Zabbix server, otherwise the queue may report item delays incorrectly.

The time zone for Zabbix proxy or agent 2 can be set using the environment variable TZ in the systemd unit file:

[Service]
    ...
    Environment="TZ=Europe/Amsterdam"