This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Een netwerk map configureren

Overzicht

Het configureren van een kaart in Zabbix vereist dat je eerst een kaart maakt door de algemene parameters te definiëren, en vervolgens begin je de daadwerkelijke kaart te vullen met elementen en hun koppelingen.

Je kunt de kaart vullen met elementen die een host, een hostgroep, een trigger, een afbeelding of een andere kaart vertegenwoordigen.

Pictogrammen worden gebruikt om kaartelementen weer te geven. Je kunt de informatie definiëren die met de pictogrammen wordt weergegeven en instellen dat recente problemen op een speciale manier worden weergegeven. Je kunt de pictogrammen koppelen en de informatie definiëren die op de koppelingen wordt weergegeven.

Je kunt aangepaste URL's toevoegen die toegankelijk zijn door op de pictogrammen te klikken. Zo kun je bijvoorbeeld een hostpictogram koppelen aan hosteigenschappen of een kaartpictogram aan een andere kaart.

Het aantal problemen in kaarten wordt alleen weergegeven voor problemen met een oorzaak.

Kaarten worden beheerd in MonitoringKaarten, waar je ze kunt configureren, beheren en bekijken. In de monitoringweergave kun je op de pictogrammen klikken en gebruikmaken van de koppelingen naar enkele scripts en URL's.

Netwerkkaarten zijn gebaseerd op vectorafbeeldingen (SVG) sinds Zabbix 3.4.

Openbare en privékaarten

Alle gebruikers in Zabbix (inclusief niet-beheerders) kunnen netwerkkaarten maken. Kaarten hebben een eigenaar - de gebruiker die ze heeft gemaakt. Kaarten kunnen openbaar of privé zijn.

  • Openbare kaarten zijn zichtbaar voor alle gebruikers, hoewel de gebruiker om ze te zien leesrechten moet hebben voor ten minste één kaartelement. Openbare kaarten kunnen worden bewerkt als een gebruiker/gebruikersgroep lees-schrijfrechten heeft voor deze kaart en ten minste leesrechten heeft voor alle elementen van de overeenkomstige kaart, inclusief triggers in de koppelingen.
  • Privé kaarten zijn alleen zichtbaar voor hun eigenaar en voor de gebruikers/gebruikersgroepen waarmee de kaart is gedeeld door de eigenaar. Gewone (niet-superbeheerders) gebruikers kunnen alleen delen met de groepen en gebruikers waarvan ze lid zijn. Gebruikers met beheerdersrechten kunnen privékaarten zien, ongeacht of ze de eigenaar zijn of tot de gedeelde gebruikerslijst behoren. Privékaarten kunnen worden bewerkt door de eigenaar van de kaart en als een gebruiker/gebruikersgroep lees-schrijfrechten heeft voor deze kaart en ten minste leesrechten heeft voor alle elementen van de overeenkomstige kaart, inclusief triggers in de koppelingen.

Kaartelementen waarvoor de gebruiker geen leesrechten heeft, worden weergegeven met een uitgegrijsd pictogram en alle tekstuele informatie over het element is verborgen. De triggerlabel is echter zichtbaar, zelfs als de gebruiker geen rechten heeft voor de trigger.

Om een element aan de kaart toe te voegen, moet de gebruiker ook ten minste leesrechten hebben voor het element.

Een kaart maken

Om een kaart te maken, volg je deze stappen:

  • Ga naar Monitoring → Kaarten
  • Ga naar het overzicht van alle kaarten
  • Klik op Kaart maken

Je kunt ook de knoppen Klonen en Volledige kloon in het configuratieformulier van een bestaande kaart gebruiken om een nieuwe kaart te maken. Door op Klonen te klikken, behoud je de algemene lay-outattributen van de oorspronkelijke kaart, maar geen elementen. Volledige kloon behoudt zowel de algemene lay-outattributen als alle elementen van de oorspronkelijke kaart.

Het tabblad Kaart bevat algemene kaartattributen:

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Algemene kaartattributen:

Parameter Beschrijving
Eigenaar Naam van de kaarteigenaar.
Naam Unieke kaartnaam.
Breedte Breedte van de kaart in pixels.
Hoogte Hoogte van de kaart in pixels.
Achtergrondafbeelding Gebruik achtergrondafbeelding:
Geen afbeelding - geen achtergrondafbeelding (witte achtergrond)
Afbeelding - geselecteerde afbeelding die als achtergrondafbeelding moet worden gebruikt. Er wordt geen schaling uitgevoerd. Je kunt een geografische kaart of een andere afbeelding gebruiken om je kaart te verbeteren.
Automatische pictogramtoewijzing Je kunt instellen om een automatische pictogramtoewijzing te gebruiken, geconfigureerd in Beheer → Algemeen → Pictogramtoewijzing. Pictogramtoewijzing maakt het mogelijk om bepaalde pictogrammen in kaart te brengen tegen bepaalde velden van de hostinventaris.
Pictogrammarkering Als je dit vakje aanvinkt, ontvangen kaartelementen markeringen.
Elementen met een actieve trigger ontvangen een ronde achtergrond, in dezelfde kleur als de hoogste sevare trigge. Bovendien wordt een dikke groene lijn rond de cirkel weergegeven, als alle problemen zijn erkend.
Elementen met de status "uitgeschakeld" of "in onderhoud" krijgen respectievelijk een vierkante achtergrond, grijs en oranje.
Zie ook: Kaarten bekijken
Markeringselementen bij wijziging van triggerstatus Een recente wijziging van de triggerstatus (recent probleem of oplossing) wordt gemarkeerd met markeringen (naar binnen wijzende rode driehoeken) aan de drie zijden van het elementpictogram die vrij zijn van het label. Markeringen worden 30 minuten weergegeven.
Problemen weergeven Selecteer hoe problemen worden weergegeven bij een kaartelement:
Enkel probleem uitvouwen - als er slechts één probleem is, wordt de probleemnaam weergegeven. Anders wordt het totale aantal problemen weergegeven.
Aantal problemen - het totale aantal problemen wordt weergegeven
Aantal problemen en meest kritieke uitvouwen - de naam van het meest kritieke probleem en het totale aantal problemen wordt weergegeven.
'Meest kritisch' wordt bepaald op basis van probleemernst en, indien gelijk, probleemgebeurtenis-ID (hogere ID of latere probleem wordt eerst weergegeven). Voor een trigger kaart element is het gebaseerd op probleemernst en als gelijk, triggerpositie in de triggerlijst. In geval van meerdere problemen van dezelfde trigger, wordt de meest recente weergegeven.
Geavanceerde labels Als je dit vakje aanvinkt, kun je afzonderlijke labeltypen definiëren voor afzonderlijke elementtypen.
Labeltype kaartelement Labeltype dat wordt gebruikt voor kaartelementen:
Label - kaartelementlabel
IP-adres - IP-adres
Elementnaam - elementnaam (bijvoorbeeld hostnaam)
Alleen status - alleen status (OK of PROBLEEM)
Niets - er worden geen labels weergegeven
Locatie kaartelementlabel Labellocatie ten opzichte van het kaartelement:
Onder - onder het kaartelement
Links - links
Rechts - rechts
Boven - boven het kaartelement
Probleemweergave Probleemaantal weergeven als:
Alle - volledige probleemaantal wordt weergegeven
Gescheiden - het aantal niet-erkende problemen wordt weergegeven als een afzonderlijk aantal van het totale probleemaantal
Alleen niet-erkende - alleen het aantal niet-erkende problemen wordt weergegeven
Minimum triggerernst Problemen onder het geselecteerde minimumseveriteitsniveau worden niet weergegeven op de kaart.
Bijvoorbeeld, met Waarschuwing geselecteerd, worden wijzigingen met Informatie en Niet geclassificeerd niveau triggers niet weergegeven op de kaart.
Deze parameter wordt ondersteund vanaf Zabbix 2.2.
Onderdrukte problemen weergeven Vink het vakje aan om problemen weer te geven die anders worden onderdrukt (niet weergegeven) vanwege hostonderhoud.
URL's URL's voor elk elementtype kunnen worden gedefinieerd (met een label). Deze worden weergegeven als koppelingen wanneer een gebruiker op het element in de kaartweergavemodus klikt.
Macros kunnen worden gebruikt in kaart-URL-namen en waarden. Voor een volledige lijst, zie ondersteunde macros en zoek naar 'kaart-URL-namen en waarden'.

Delen

Het tabblad Delen bevat het kaarttype en de deelopties (gebruikersgroepen, gebruikers) voor privékaarten:

Parameter Beschrijving
Type Selecteer het kaarttype:
Privé - kaart is alleen zichtbaar voor geselecteerde gebruikersgroepen en gebruikers
Openbaar - kaart is zichtbaar voor iedereen
Lijst met gedeelde gebruikersgroepen Selecteer gebruikersgroepen waartoe de kaart toegankelijk is.
U kunt alleen-lezen of lezen/schrijven toegang toestaan.
Lijst met gedeelde gebruikers Selecteer gebruikers waartoe de kaart toegankelijk is.
U kunt alleen-lezen of lezen/schrijven toegang toestaan.

Wanneer u op Toevoegen klikt om deze kaart op te slaan, hebt u een lege kaart gemaakt met een naam, afmetingen en bepaalde voorkeuren. Nu moet u enkele elementen toevoegen. Klik daarvoor op Constructeur in de kaartlijst om het bewerkbare gebied te openen.

Elementen toevoegen

Om een element toe te voegen, klik je op Toevoegen naast Kaartelement. Het nieuwe element verschijnt in de linkerbovenhoek van de kaart. Sleep en laat het vallen waar je maar wilt.

Let op dat bij de optie "Grid" ingesteld op "Aan", elementen altijd worden uitgelijnd op het raster (je kunt verschillende roosterformaten selecteren uit het dropdownmenu en ook het raster tonen/verbergen). Als je elementen ergens wilt plaatsen zonder uitlijning, schakel je de optie uit ("Uit"). (Willekeurige elementen kunnen later opnieuw worden uitgelijnd op het raster met de knop Kaartelementen uitlijnen.)

Nu je enkele elementen hebt geplaatst, wil je ze misschien gaan differentiëren door namen te geven, enzovoort. Door op het element te klikken, wordt een formulier weergegeven en kun je het elementtype instellen, een naam geven, een ander pictogram kiezen, enzovoort.

Kenmerken van kaartelement:

Parameter Beschrijving
Type Type van het element:
Host - pictogram dat de status van alle triggers van de geselecteerde host vertegenwoordigt
Kaart - pictogram dat de status van alle elementen van een kaart vertegenwoordigt
Trigger - pictogram dat de status van één of meer triggers vertegenwoordigt
Hostgroep - pictogram dat de status van alle triggers van alle hosts die tot de geselecteerde groep behoren, vertegenwoordigt
Afbeelding - een pictogram, niet gekoppeld aan een bron
Label Pictogramlabel, willekeurige string.
Macros en meerdere regels kunnen worden gebruikt.
Expressie macros worden ondersteund in dit veld, maar alleen met avg, last, min en max functies, met tijd als parameter (bijvoorbeeld {?avg(/host/key,1h)}).
Voor een volledige lijst van ondersteunde macros, zie ondersteunde macros en zoek naar 'kaartelement labels'.
Label locatie Labellocatie ten opzichte van het pictogram:
Standaard - standaard labellocatie van de kaart
Onder - onder het pictogram
Links - links
Rechts - rechts
Boven - boven het pictogram
Host Voer de host in als het elementtype 'Host' is. Dit veld is automatisch aanvullend, dus als je de naam van een host begint te typen, wordt er een dropdownmenu met overeenkomende hosts weergegeven. Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om de geselecteerde te verwijderen.
Kaart Selecteer de kaart als het elementtype 'Kaart' is. Dit veld is automatisch aanvullend, dus als je de naam van een kaart begint te typen, wordt er een dropdownmenu met overeenkomende kaarten weergegeven. Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om de geselecteerde te verwijderen.
Triggers Als het elementtype 'Trigger' is, selecteer dan één of meerdere triggers in het veld Nieuwe triggers hieronder en klik op Toevoegen.
De volgorde van geselecteerde triggers kan worden gewijzigd, maar alleen binnen dezelfde ernst van triggers. Meervoudige triggerselectie heeft ook invloed op de resolutie van macro's {HOST.*} zowel in de constructie- als in de weergavemodi.
// 1 In constructiemodus// de eerst weergegeven {HOST.*} macros worden opgelost afhankelijk van de eerste trigger in de lijst (op basis van triggerernst).
// 2 Weergavemodus// hangt af van de parameter Problemen weergeven in Algemene kaartattributen.
* Als de modus Enkel probleem uitvouwen is gekozen, worden de eerst weergegeven {HOST.*} macros opgelost afhankelijk van de laatst gedetecteerde probleemtrigger (ongeacht de ernst) of de eerste trigger in de lijst (als er geen probleem is gedetecteerd);
* Als de modus Aantal problemen en meest kritieke uitvouwen is gekozen, worden de eerst weergegeven {HOST.*} macros opgelost afhankelijk van de triggerernst.
Hostgroep Voer de hostgroep in als het elementtype 'Hostgroep' is. Dit veld is automatisch aanvullend, dus als je de naam van een groep begint te typen, wordt er een dropdownmenu met overeenkomende groepen weergegeven. Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om de geselecteerde te verwijderen.
Tags Specificeer tags om het aantal weergegeven problemen in de widget te beperken. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden toe te voegen en uit te sluiten. Verschillende voorwaarden kunnen worden ingesteld. Tag-naamovereenkomsten zijn altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - voeg de gespecificeerde tagnaam toe
Is gelijk aan - voeg de gespecificeerde tagnaam en -waarden toe (hoofdlettergevoelig)
Bevat - voeg de gespecificeerde tagnaam toe waarbij de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-match, hoofdlettergevoelig)
Bestaat niet - sluit de gespecificeerde tagnaam uit
Is niet gelijk aan - sluit de gespecificeerde tagnaam en -waarden uit (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - sluit de gespecificeerde tagnaam uit waarbij de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-match, hoofdlettergevoelig)
Dit veld is beschikbaar voor de elementtypen 'Host' en 'Hostgroep'.
Automatische pictogramselectie In dit geval wordt een pictogramtoewijzing gebruikt om te bepalen welk pictogram moet worden weergegeven.
Pictogrammen Je kunt ervoor kiezen om verschillende pictogrammen voor het element weer te geven in de volgende gevallen: standaard, probleem, onderhoud, uitgeschakeld.
X-coördinaat X-coördinaat van het kaartelement.
Y-coördinaat Y-coördinaat van het kaartelement.
URL's Element-specifieke URL's kunnen worden ingesteld voor het element. Deze worden weergegeven als koppelingen wanneer een gebruiker op het element in de weergavemodus van de kaart klikt. Als het element zijn eigen URL's heeft en er zijn op kaartniveau URL's voor zijn type gedefinieerd, worden ze gecombineerd in hetzelfde menu.
Macros kunnen worden gebruikt in kaartelementnamen en waarden. Voor een volledige lijst, zie ondersteunde macros en zoek naar 'kaart-URL-namen en waarden'.

Toegevoegde elementen worden niet automatisch opgeslagen. Als je de pagina verlaat, kunnen alle wijzigingen verloren gaan.

Het is dus een goed idee om op de knop Bijwerken in de rechterbovenhoek te klikken. Zodra je hierop klikt, worden de wijzigingen opgeslagen, ongeacht wat je kiest in de volgende pop-up.

Geselecteerde rasteropties worden ook opgeslagen bij elke kaart.

Elementen selecteren

Om elementen te selecteren, selecteer je er één en houd je vervolgens Ctrl ingedrukt om de anderen te selecteren.

Je kunt ook meerdere elementen selecteren door een rechthoek in het bewerkbare gebied te slepen en alle elementen erin te selecteren.

Zodra je meer dan één element hebt geselecteerd, wordt het eigenschappenformulier van het element verschoven naar de massaal bijwerkmodus, zodat je de kenmerken van geselecteerde elementen in één keer kunt wijzigen. Om dit te doen, markeer je het kenmerk met het selectievakje en voer je een nieuwe waarde in. Je kunt hier ook macros gebruiken (bijvoorbeeld {HOST.NAME} voor het elementlabel).

Elementen koppelen

Zodra je enkele elementen op de kaart hebt geplaatst, is het tijd om ze met elkaar te verbinden. Om twee elementen te koppelen, moet je ze eerst selecteren. Met de elementen geselecteerd, klik je op Toevoegen naast Koppeling.

Met een link gemaakt, bevat het enkele elementen formulier nu een extra Koppelingen sectie. Klik op Bewerken om de eigenschappen van de koppeling te bewerken.

Koppelingsattributen:

Parameter Beschrijving
Label Label dat bovenop de koppeling wordt weergegeven.
Expressies macros worden ondersteund in dit veld, maar alleen met avg, last, min en max functies, met tijd als parameter (bijvoorbeeld {?avg(/host/key,1h)}).
Verbinden met Het element waarmee de koppeling wordt gemaakt.
Type (OK) Standaard koppelingsstijl:
Lijn - enkele lijn
Vette lijn - vette lijn
Punt - stippen
Gestippelde lijn - gestippelde lijn
Kleur (OK) Standaard koppelingskleur.
Koppeling indicatoren Lijst van triggers gekoppeld aan de koppeling. In geval van een trigger met de status PROBLEEM, wordt de stijl ervan toegepast op de koppeling.

Verplaatsen en kopiëren van elementen

Meerdere geselecteerde elementen kunnen naar een andere locatie op de kaart verplaatst worden door te klikken op een van de geselecteerde elementen, de muisknop ingedrukt te houden en de cursor naar de gewenste locatie te verplaatsen.

Een of meer elementen kunnen worden gekopieerd door de elementen te selecteren, vervolgens met de rechtermuisknop op een geselecteerd element te klikken en Kopiëren te selecteren in het menu.

Om de elementen te plakken, klik je met de rechtermuisknop op een kaartgebied en selecteer je Plakken in het menu. De optie Plakken zonder externe koppelingen zal de elementen plakken met alleen de koppelingen die zich tussen de geselecteerde elementen bevinden.

Kopiëren en plakken werkt binnen hetzelfde browser venster. Sneltoetsen worden niet ondersteund.

Vormen toevoegen

Naast kaartelementen is het ook mogelijk om enkele vormen toe te voegen. Vormen zijn geen kaartelementen; ze zijn slechts een visuele representatie. Bijvoorbeeld, een rechthoekige vorm kan worden gebruikt als achtergrond om bepaalde hosts te groeperen. Rechthoekige en ellipsvormige vormen kunnen worden toegevoegd.

Om een vorm toe te voegen, klik je op Toevoegen naast Vorm. De nieuwe vorm verschijnt linksboven op de kaart. Sleep deze naar de gewenste locatie.

Een nieuwe vorm wordt toegevoegd met standaardkleuren. Door op de vorm te klikken, wordt een formulier weergegeven en kun je de vorm aanpassen, tekst toevoegen, enzovoort.

Om vormen te selecteren, selecteer je er een en houd je vervolgens Ctrl ingedrukt om de anderen te selecteren. Met meerdere geselecteerde vormen kunnen gemeenschappelijke eigenschappen op dezelfde manier als bij elementen in één keer worden bijgewerkt.

Tekst kan worden toegevoegd in de vormen. Uitdrukkingen macros worden ondersteund in de tekst, maar alleen met avg, last, min en max functies, met tijd als parameter (bijvoorbeeld {?avg(/host/key,1h)}).

Om alleen tekst weer te geven, kan de vorm onzichtbaar worden gemaakt door de vormrand te verwijderen (selecteer 'Geen' in het veld Rand). Bijvoorbeeld, let op hoe de {MAP.NAME} macro, zichtbaar in de bovenstaande schermafbeelding, eigenlijk een rechthoekige vorm is met tekst, die zichtbaar wordt wanneer je op de macro klikt:

{MAP.NAME} geeft de geconfigureerde naam van de kaart weer wanneer je de kaart bekijkt.

Als er hyperlinks in de tekst worden gebruikt, worden deze klikbaar wanneer je de kaart bekijkt.

Automatische regelafbreking voor tekst is altijd "aan" binnen vormen. Binnen een ellips worden de regels echter afgebroken alsof de ellips een rechthoek is. Woordafbreking is niet geïmplementeerd, dus lange woorden (woorden die niet in de vorm passen) worden niet afgebroken, maar worden afgesneden (constructiepagina) of afgekapt (andere pagina's met kaarten).

Lijnen toevoegen

Naast vormen is het ook mogelijk om enkele lijnen toe te voegen. Lijnen kunnen worden gebruikt om elementen of vormen in een kaart met elkaar te verbinden.

Om een lijn toe te voegen, klik je op Toevoegen naast Vorm. Een nieuwe vorm verschijnt linksboven op de kaart. Selecteer deze vorm en klik vervolgens in het bewerkingsformulier op Lijn om de vorm om te zetten in een lijn. Pas vervolgens de eigenschappen van de lijn aan, zoals het lijntype, de breedte, de kleur, enzovoort.

map_line.png

Volgorde van vormen en lijnen beheren

Om een vorm naar voren te brengen (of juist naar achteren), klikt u met de rechtermuisknop op de vorm om het vormmenu van de kaart te openen.