This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Zabbix agent

Overzicht

Dit gedeelte biedt details over de item-sleutels die communicatie met de Zabbix-agent gebruiken voor het verzamelen van gegevens.

Er zijn passieve en actieve agentcontroles. Bij het configureren van een item kunt u het vereiste type selecteren:

 • Zabbix-agent - voor passieve controles
 • Zabbix-agent (actief) - voor actieve controles

Merk op dat alle item-sleutels die worden ondersteund door de Zabbix-agent op Windows ook worden ondersteund door de nieuwe generatie Zabbix-agent 2. Zie de aanvullende item-sleutels die u alleen kunt gebruiken met agent 2.

Ondersteunde platforms

Tenzij anders vermeld in de itemdetails, worden de agent-items (en alle parameters) ondersteund op:

 • Linux
 • FreeBSD
 • Solaris
 • HP-UX
 • AIX
 • Tru64
 • MacOS X
 • OpenBSD
 • NetBSD

Veel agent-items worden ook ondersteund op Windows. Zie de pagina Windows agent-item voor details.

Itemsleutel-details

Parameters zonder haakjes zijn verplicht. Parameters gemarkeerd met haakjes < > zijn optioneel.

kernel.maxfiles


Het maximale aantal geopende bestanden dat door het besturingssysteem wordt ondersteund.
Retourwaarde: Geheel getal.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, MacOS X, OpenBSD, NetBSD.

kernel.maxproc


Het maximale aantal processen dat door het besturingssysteem wordt ondersteund.
Retourwaarde: Geheel getal.
Ondersteunde platforms: Linux 2.6 en later, FreeBSD, Solaris, MacOS X, OpenBSD, NetBSD.

kernel.openfiles


Het aantal momenteel geopende bestandsdescriptors.
Retourwaarde: Geheel getal.
Ondersteunde platforms: Linux (het item kan werken op andere UNIX-achtige platforms).

log[bestand,<regexp>,<codering>,<maxlines>,<modus>,<uitvoer>,<maximale vertraging>,<opties>,<persistente map>]


Het monitoren van een logbestand.
Retourwaarde: Logboek.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • bestand - het volledige pad en de naam van een logbestand;
 • regexp - een reguliere expressie die het vereiste patroon beschrijft;
 • codering - de coderings identificatie;
 • maxlines - het maximale aantal nieuwe regels per seconde dat de agent naar de Zabbix-server of -proxy zal sturen. Deze parameter overschrijft de waarde van 'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf;
 • modus - mogelijke waarden: all (standaard) of skip - sla het verwerken van oudere gegevens over (heeft alleen invloed op nieuw gemaakte items);
 • uitvoer - een optioneel uitvoer-opmaaksjabloon. De escape-sequentie \0 wordt vervangen door het overeenkomende deel van de tekst (vanaf het eerste teken waar de overeenkomst begint tot het teken waar de overeenkomst eindigt), terwijl een escape-sequentie \N (waar N=1...9) wordt vervangen door het N-de overeenkomende groep (of een lege tekenreeks als N groter is dan het aantal vastgelegde groepen);
 • maximale vertraging - de maximale vertraging in seconden. Type: zwevend. Waarden: 0 - (standaard) negeer nooit logboekregels; > 0,0 - negeer oudere regels om de meest recente regels te analyseren binnen "maximale vertraging" seconden. Lees de maximale vertraging opmerkingen voordat je het gebruikt!
 • opties - aanvullende opties:
  mtime-noreread - niet-unieke records, opnieuw lezen alleen als de bestandsgrootte verandert (negeer wijziging van de wijzigingstijd). (Deze parameter is sinds 5.0.2 verouderd, omdat nu mtime wordt genegeerd.)
 • persistente map (alleen in zabbix_agentd op Unix-systemen; niet ondersteund in Zabbix agent 2) - het absolute pad van de map waar persistente bestanden moeten worden opgeslagen. Zie ook aanvullende opmerkingen over persistente bestanden.

Opmerkingen:

 • Het item moet worden geconfigureerd als een actieve controle;
 • Als het bestand ontbreekt of de machtigingen geen toegang toestaan, wordt het item niet ondersteund;
 • Als uitvoer leeg wordt gelaten - wordt de hele regel die de overeenkomende tekst bevat, geretourneerd. Merk op dat alle globale reguliere expressietypen behalve 'Result is TRUE' altijd de hele overeenkomende regel retourneren en de uitvoer parameter wordt genegeerd.
 • Inhoudsextractie met behulp van de uitvoer parameter vindt plaats op de agent.

Voorbeelden:

log[/var/log/syslog]
    log[/var/log/syslog,error]
    log[/home/zabbix/logs/logfile,,,100]

Voorbeeld van het gebruik van de uitvoer parameter om een getal uit een logboekrecord te halen:

log[/app1/app.log,"taak uitgevoerd [0-9.]+ sec, verwerkte ([0-9]+) records, [0-9]+ fouten",,,,\1] #dit item zal een logboekrecord "2015-11-13 10:08:26 taak uitgevoerd 6.08 sec, verwerkte 6080 records, 0 fouten" vinden en alleen '6080' naar de server sturen. Omdat een numerieke waarde wordt verzonden, kan het "Soort informatie" voor dit item worden ingesteld op "Numeriek (ongesigneerd)" en de waarde kan worden gebruikt in grafieken, triggers, enz.

Voorbeeld van het gebruik van de uitvoer parameter om een logboekrecord te herschrijven voordat het naar de server wordt verzonden:

log[/app1/app.log,"([0-9 :-]+) taak uitgevoerd ([0-9.]+) sec, verwerkte ([0-9]+) records, ([0-9]+) fouten",,,,"\1 RECORDS: \3, FOUTEN: \4, DUUR: \2"] #dit item zal een logboekrecord "2015-11-13 10:08:26 taak uitgevoerd 6.08 sec, verwerkte 6080 records, 0 fouten" vinden en een gewijzigd record "2015-11-13 10:08:26 RECORDS: 6080, FOUTEN: 0, DUUR: 6.08" naar de server sturen.
log.count[bestand,<regexp>,<codering>,<maxproclines>,<modus>,<maximale vertraging>,<opties>,<persistente map>]


Het aantal overeenkomende regels in een gemonitord logbestand.
Retourwaarde: Geheel getal.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • bestand - het volledige pad en de naam van het logbestand;
 • regexp - een reguliere expressie die het vereiste patroon beschrijft;
 • codering - de codepagina identificatie;
 • maxproclines - het maximale aantal nieuwe regels per seconde dat de agent zal analyseren (kan niet meer dan 10000 bedragen). De standaardwaarde is 10*'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf.
 • modus - mogelijke waarden: all (standaard) of skip - overslaan van verwerking van oudere gegevens (heeft alleen invloed op nieuw gemaakte items).
 • maximale vertraging - de maximale vertraging in seconden. Type: zwevend. Waarden: 0 - (standaard) negeer nooit logboekregels; > 0,0 - negeer oudere regels om de meest recente regels te analyseren binnen "maximale vertraging" seconden. Lees de maximale vertraging opmerkingen voordat je het gebruikt!
 • opties - aanvullende opties:
  mtime-noreread - niet-unieke records, opnieuw lezen alleen als de bestandsgrootte verandert (negeer wijziging van de wijzigingstijd). (Deze parameter is sinds 5.0.2 verouderd, omdat nu mtime wordt genegeerd.)
 • persistente map (alleen in zabbix_agentd op Unix-systemen; niet ondersteund in Zabbix agent 2) - het absolute pad van de map waar persistente bestanden moeten worden opgeslagen. Zie ook aanvullende opmerkingen over persistente bestanden.

Opmerkingen:

 • Het item moet worden geconfigureerd als een actieve controle;
 • Overeenkomende regels worden geteld in de nieuwe regels sinds de laatste logboekcontrole door de agent en zijn dus afhankelijk van het interval voor het bijwerken van items;
 • Als het bestand ontbreekt of de machtigingen geen toegang toestaan, wordt het item niet ondersteund.
logrt[file regexp,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent dir>]


The monitoring of a log file that is rotated.
Return value: Log.
See supported platforms.

Parameters:

 • file regexp - the absolute path to file and the file name described by a regular expression. Note that only the file name is a regular expression.
 • regexp - a regular expression describing the required content pattern;
 • encoding - the code page identifier;
 • maxlines - the maximum number of new lines per second the agent will send to Zabbix server or proxy. This parameter overrides the value of 'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf.
 • mode - possible values: all (default) or skip - skip processing of older data (affects only newly created items).
 • output - an optional output formatting template. The \0 escape sequence is replaced with the matched part of text (from the first character where match begins until the character where match ends) while an \N (where N=1...9) escape sequence is replaced with Nth matched group (or an empty string if the N exceeds the number of captured groups).
 • maxdelay - the maximum delay in seconds. Type: float. Values: 0 - (default) never ignore log file lines; > 0.0 - ignore older lines in order to get the most recent lines analyzed within "maxdelay" seconds. Read the maxdelay notes before using it!
 • options - the type of log file rotation and other options. Possible values:
  rotate (default),
  copytruncate - note that copytruncate cannot be used together with maxdelay. In this case maxdelay must be 0 or not specified; see copytruncate notes,
  mtime-reread - non-unique records, reread if modification time or size changes (default),
  mtime-noreread - non-unique records, reread only if the size changes (ignore modification time change).
 • persistent dir (only in zabbix_agentd on Unix systems; not supported in Zabbix agent 2) - the absolute pathname of directory where to store persistent files. See also additional notes on persistent files.

Comments:

 • The item must be configured as an active check;
 • Log rotation is based on the last modification time of files;
 • Note that logrt is designed to work with one currently active log file, with several other matching inactive files rotated. If, for example, a directory has many active log files, a separate logrt item should be created for each one. Otherwise if one logrt item picks up too many files it may lead to exhausted memory and a crash of monitoring.
 • If output is left empty - the whole line containing the matched text is returned. Note that all global regular expression types except 'Result is TRUE' always return the whole matched line and the output parameter is ignored.
 • Content extraction using the output parameter takes place on the agent.

Examples:

logrt["/home/zabbix/logs/^logfile[0-9]{1,3}$",,,100] #this item will match a file like "logfile1" (will not match ".logfile1")
    logrt["/home/user/^logfile_.*_[0-9]{1,3}$","pattern_to_match","UTF-8",100] #this item will collect data from files such "logfile_abc_1" or "logfile__001"

Example of using the output parameter for extracting a number from log record:

logrt[/app1/^test.*log$,"task run [0-9.]+ sec, processed ([0-9]+) records, [0-9]+ errors",,,,\1] #this item will match a log record "2015-11-13 10:08:26 task run 6.08 sec, processed 6080 records, 0 errors" and send only '6080' to server. Because a numeric value is being sent, the "Type of information" for this item can be set to "Numeric (unsigned)" and the value can be used in graphs, triggers etc.

Example of using the output parameter for rewriting a log record before sending to server:

logrt[/app1/^test.*log$,"([0-9 :-]+) task run ([0-9.]+) sec, processed ([0-9]+) records, ([0-9]+) errors",,,,"\1 RECORDS: \3, ERRORS: \4, DURATION: \2"] #this item will match a log record "2015-11-13 10:08:26 task run 6.08 sec, processed 6080 records, 0 errors" and send a modified record "2015-11-13 10:08:26 RECORDS: 6080, ERRORS: 0, DURATION: 6.08" to server. |
logrt.count[file regexp,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>,<persistent dir>]


The count of matched lines in a monitored log file that is rotated.
Return value: Integer.
See supported platforms.

Parameters:

 • file regexp - the absolute path to file and regular expression describing the file name pattern;
 • regexp - a regular expression describing the required pattern;
 • encoding - the code page identifier;
 • maxproclines - the maximum number of new lines per second the agent will analyze (cannot exceed 10000). The default value is 10*'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf.
 • mode - possible values: all (default) or skip - skip processing of older data (affects only newly created items).
 • maxdelay - the maximum delay in seconds. Type: float. Values: 0 - (default) never ignore log file lines; > 0.0 - ignore older lines in order to get the most recent lines analyzed within "maxdelay" seconds. Read the maxdelay notes before using it!
 • options - the type of log file rotation and other options. Possible values:
  rotate (default),
  copytruncate - note that copytruncate cannot be used together with maxdelay. In this case maxdelay must be 0 or not specified; see copytruncate notes,
  mtime-reread - non-unique records, reread if modification time or size changes (default),
  mtime-noreread - non-unique records, reread only if the size changes (ignore modification time change).
 • persistent dir (only in zabbix_agentd on Unix systems; not supported in Zabbix agent 2) - the absolute pathname of directory where to store persistent files. See also additional notes on persistent files.

Comments:

 • The item must be configured as an active check;
 • Matching lines are counted in the new lines since the last log check by the agent, and thus depend on the item update interval;
 • Log rotation is based on the last modification time of files..

The modbus.get[endpoint,<slave id>,<function>,<address>,<count>,<type>,<endianness>,<offset>] item key is used to read Modbus data. Here are the details of the parameters:

 • endpoint: The endpoint defined as protocol://connection_string.
 • slave id: The slave ID.
 • function: The Modbus function.
 • address: The address of the first registry, coil, or input.
 • count: The number of records to read.
 • type: The type of data.
 • endianness: The endianness configuration.
 • offset: The number of registers starting from 'address', the results of which will be discarded.

The return value is a JSON object.

Supported platforms for this item key are Linux.

For a more detailed description of these parameters and how to use them, you can refer to the Modbus item key documentation.

If you have any further questions, feel free to ask!

net.dns[<ip>,naam,<type>,<timeout>,<aantal>,<protocol>]


Controleert of de DNS-service actief is.
Retourwaarden: 0 - DNS is inactief (server reageerde niet of DNS-oplossing mislukt); 1 - DNS is actief.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • ip - het IP-adres van de DNS-server (leeg laten voor de standaard DNS-server, wordt genegeerd op Windows tenzij Zabbix-agent 2 wordt gebruikt);
 • naam - de DNS-naam om op te vragen;
 • type - het op te vragen recordtype (standaard is SOA);
 • timeout (genegeerd op Windows tenzij Zabbix-agent 2 wordt gebruikt) - de time-out voor het verzoek in seconden (standaard is 1 seconde);
 • aantal (genegeerd op Windows tenzij Zabbix-agent 2 wordt gebruikt) - het aantal pogingen voor het verzoek (standaard is 2);
 • protocol - het protocol dat wordt gebruikt om DNS-query's uit te voeren: udp (standaard) of tcp.

Opmerkingen:

 • De mogelijke waarden voor type zijn: ANY, A, NS, CNAME, MB, MG, MR, PTR, MD, MF, MX, SOA, NULL, WKS (niet ondersteund voor Zabbix-agent op Windows, Zabbix-agent 2 op alle besturingssystemen), HINFO, MINFO, TXT, SRV
 • Geïnternationaliseerde domeinnamen worden niet ondersteund, gebruik alsjeblieft IDNA-gecodeerde namen.

Voorbeeld:

net.dns[198.51.100.1,example.com,MX,2,1]
net.dns.record[<ip>,naam,<type>,<timeout>,<aantal>,<protocol>]


Voert een DNS-query uit.
Retourwaarde: een tekenreeks met het vereiste type informatie.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • ip - het IP-adres van de DNS-server (leeg laten voor de standaard DNS-server, wordt genegeerd op Windows tenzij Zabbix-agent 2 wordt gebruikt);
 • naam - de DNS-naam om op te vragen;
 • type - het op te vragen recordtype (standaard is SOA);
 • timeout (genegeerd op Windows tenzij Zabbix-agent 2 wordt gebruikt) - de time-out voor het verzoek in seconden (standaard is 1 seconde);
 • aantal (genegeerd op Windows tenzij Zabbix-agent 2 wordt gebruikt) - het aantal pogingen voor het verzoek (standaard is 2);
 • protocol - het protocol dat wordt gebruikt om DNS-query's uit te voeren: udp (standaard) of tcp.

Opmerkingen:

 • De mogelijke waarden voor type zijn:
  ANY, A, NS, CNAME, MB, MG, MR, PTR, MD, MF, MX, SOA, NULL, WKS (niet ondersteund voor Zabbix-agent op Windows, Zabbix-agent 2 op alle besturingssystemen), HINFO, MINFO, TXT, SRV
 • Geïnternationaliseerde domeinnamen worden niet ondersteund, gebruik alsjeblieft IDNA-gecodeerde namen.

Voorbeeld:

net.dns.record[198.51.100.1,example.com,MX,2,1]
net.if.collisions[if]


Het aantal out-of-window-collisions.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD. Root-rechten zijn vereist op NetBSD.

Parameter:

 • if - netwerkinterface-naam
net.if.discovery


De lijst van netwerkinterfaces. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau.
Retourwaarde: JSON-object.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX, AIX, OpenBSD, NetBSD.

net.if.in[if,<modus>]


De binnenkomende verkeersstatistieken op een netwerkinterface.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris5, HP-UX, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD. Root-rechten zijn vereist op NetBSD.

Parameters:

 • if - netwerkinterface-naam (Unix); volledige netwerkinterface-beschrijving of IPv4-adres; of, als het tussen haakjes staat, netwerkinterface-GUID (Windows);
 • modus - mogelijke waarden:
  bytes - aantal bytes (standaard)
  packets - aantal pakketten
  errors - aantal fouten
  dropped - aantal verwijderde pakketten
  overruns (fifo) - het aantal FIFO-bufferfouten
  frame - het aantal fouten in de pakketindeling
  compressed - het aantal gecomprimeerde pakketten ontvangen door de apparaatstuurprogramma
  multicast - het aantal multicast-frames ontvangen door de apparaatstuurprogramma

Opmerkingen:

 • U kunt deze sleutel gebruiken met de voorbewerking Verandering per seconde om de statistieken van bytes per seconde te krijgen;
 • De modus dropped wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD, HP-UX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD;
 • De modi overruns, frame, compressed, multicast worden alleen ondersteund op Linux;
 • Op HP-UX biedt dit item geen details over loopback-interfaces (bijv. lo0).

Voorbeelden:

net.if.in[eth0]
    net.if.in[eth0,errors]
net.if.out[if,<modus>]


De uitgaande verkeersstatistieken op een netwerkinterface.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris5, HP-UX, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD. Root-rechten zijn vereist op NetBSD.

Parameters:

 • if - netwerkinterface-naam (Unix); volledige netwerkinterface-beschrijving of IPv4-adres; of, als het tussen haakjes staat, netwerkinterface-GUID (Windows);
 • modus - mogelijke waarden:
  bytes - aantal bytes (standaard)
  packets - aantal pakketten
  errors - aantal fouten
  dropped - aantal verwijderde pakketten
  overruns (fifo) - het aantal FIFO-bufferfouten
  collisions (colls) - het aantal gedetecteerde botsingen op de interface
  carrier - het aantal gedetecteerde carrier-verliezen door het apparaatstuurprogramma
  compressed - het aantal gecomprimeerde pakketten verzonden door het apparaatstuurprogramma

Opmerkingen:

 • U kunt deze sleutel gebruiken met de voorbewerking Verandering per seconde om de statistieken van bytes per seconde te krijgen;
 • De modus dropped wordt alleen ondersteund op Linux, HP-UX;
 • De modi overruns, collision, carrier, compressed worden alleen ondersteund op Linux;
 • Op HP-UX biedt dit item geen details over loopback-interfaces (bijv. lo0).

Voorbeelden:

net.if.out[eth0]
    net.if.out[eth0,errors]
net.if.total[if,<modus>]


De som van inkomend en uitgaand verkeersstatistieken op een netwerkinterface.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris5, HP-UX, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD. Root-rechten zijn vereist op NetBSD.

Parameters:

 • if - netwerkinterface-naam (Unix); volledige netwerkinterface-beschrijving of IPv4-adres; of, als het tussen haakjes staat, netwerkinterface-GUID (Windows);
 • modus - mogelijke waarden:
  bytes - aantal bytes (standaard)
  packets - aantal pakketten
  errors - aantal fouten
  dropped - aantal verwijderde pakketten
  overruns (fifo) - het aantal FIFO-bufferfouten
  collisions (colls) - het aantal gedetecteerde botsingen op de interface
  compressed - het aantal gecomprimeerde pakketten verzonden of ontvangen door het apparaatstuurprogramma

Opmerkingen:

 • U kunt deze sleutel gebruiken met de voorbewerking Verandering per seconde om de statistieken van bytes per seconde te krijgen;
 • De modus dropped wordt alleen ondersteund op Linux, HP-UX. Verwijderde pakketten worden ondersteund als zowel net.if.in als net.if.out werken voor verwijderde pakketten op uw platform.
 • De modi overruns, collision, compressed worden alleen ondersteund op Linux;
 • Op HP-UX biedt dit item geen details over loopback-interfaces (bijv. lo0).

Voorbeelden:

net.if.total[eth0]
    net.if.total[eth0,errors]
net.tcp.listen[port]


Controleert of deze TCP-poort in de LISTEN-toestand is.
Retourwaarden: 0 - het is niet in de LISTEN-toestand; 1 - het is in de LISTEN-toestand.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X.

Parameter:

 • port - TCP-poortnummer

Op Linux-kernels 2.6.14 en hoger wordt de informatie over luisterende TCP-sockets verkregen via de NETLINK-interface van de kernel, indien mogelijk. Anders wordt de informatie opgehaald uit de bestanden /proc/net/tcp en /roc/net/tcp6.

Voorbeeld:

net.tcp.listen[80]
net.tcp.port[<ip>,port]


Controleert of er een TCP-verbinding kan worden gemaakt met de opgegeven poort.
Retourwaarden: 0 - kan geen verbinding maken; 1 - kan verbinding maken.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • ip - het IP-adres of DNS-naam (standaard is 127.0.0.1);
 • port - het poortnummer.

Opmerkingen:

 • Voor eenvoudige TCP-prestatietesten gebruik net.tcp.service.perf[tcp,<ip>,<port>];
 • Deze controles kunnen resulteren in extra berichten in logbestanden van systeemdaemons (meestal worden SMTP- en SSH-sessies gelogd).

Voorbeeld:

net.tcp.port[,80] #deze item kan worden gebruikt om de beschikbaarheid van de webserver op poort 80 te testen
net.tcp.service[service,<ip>,<port>]


Controleert of een service actief is en TCP-verbindingen accepteert.
Retourwaarden: 0 - service is inactief; 1 - service is actief.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • service - ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https of telnet (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard is 127.0.0.1);
 • port - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Opmerkingen:

 • Deze controles kunnen resulteren in extra berichten in logbestanden van systeemdaemons (meestal worden SMTP- en SSH-sessies gelogd);
 • Controles van versleutelde protocollen (zoals IMAP op poort 993 of POP op poort 995) worden momenteel niet ondersteund. Als tijdelijke oplossing kunt u net.tcp.port[] gebruiken voor dit soort controles.
 • Controles van LDAP en HTTPS op Windows worden alleen ondersteund door Zabbix agent 2;
 • De telnet-controle zoekt naar een inlogprompt (':' aan het einde).

Voorbeeld:

net.tcp.service[ftp,,45] #deze item kan worden gebruikt om de beschikbaarheid van de FTP-server op TCP-poort 45 te testen
net.tcp.service.perf[service,<ip>,<port>]


Controleert de prestaties van een TCP-service.
Retourwaarden: Float (0 - service is inactief; seconden - het aantal seconden dat nodig is om verbinding te maken met de service).
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • service - ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https of telnet (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard is 127.0.0.1);
 • port - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Opmerkingen:

 • Controles van versleutelde protocollen (zoals IMAP op poort 993 of POP op poort 995) worden momenteel niet ondersteund. Als tijdelijke oplossing kunt u net.tcp.service.perf[tcp,<ip>,<port>] gebruiken voor dit soort controles.
 • De telnet-controle zoekt naar een inlogprompt (':' aan het einde).

Voorbeeld:

net.tcp.service.perf[ssh] #deze item kan worden gebruikt om de snelheid van het initiële antwoord van de SSH-server te testen
net.tcp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>]


Geeft het aantal TCP-sockets terug dat overeenkomt met de opgegeven parameters.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux.

Parameters:

 • laddr - het lokale IPv4/6-adres of CIDR-subnet;
 • lport - het lokale poortnummer of servicenaam;
 • raddr - het externe IPv4/6-adres of CIDR-subnet;
 • rport - het externe poortnummer of servicenaam;
 • state - de verbindingsstatus (established, syn_sent, syn_recv, fin_wait1, fin_wait2, time_wait, close, close_wait, last_ack, listen, closing).

Voorbeeld:

net.tcp.socket.count[,80,,,established] #het aantal verbindingen naar de lokale TCP-poort 80 in de status "established"
net.udp.listen[port]


Controleert of deze UDP-poort in de LISTEN-status staat.
Retourwaarden: 0 - het staat niet in de LISTEN-status; 1 - het staat in de LISTEN-status.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X.

Parameter:

 • port - UDP-poortnummer

Voorbeeld:

net.udp.listen[68]
net.udp.service[service,<ip>,<port>]


Controleert of een service actief is en reageert op UDP-verzoeken.
Retourwaarden: 0 - de service is inactief; 1 - de service is actief.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • service - ntp (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard is 127.0.0.1);
 • port - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Voorbeeld:

net.udp.service[ntp,,45] #deze item kan worden gebruikt om de beschikbaarheid van de NTP-service te testen op UDP-poort 45
net.udp.service.perf[service,<ip>,<port>]


Controleert de prestaties van een UDP-service.
Retourwaarden: Float (0 - de service is inactief; seconden - het aantal seconden dat is besteed aan wachten op een reactie van de service).
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • service - ntp (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard is 127.0.0.1);
 • port - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Voorbeeld:

net.udp.service.perf[ntp] #deze item kan worden gebruikt om de responstijd van de NTP-service te testen
net.udp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>]


Geeft het aantal UDP-sockets terug dat overeenkomt met de opgegeven parameters.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux.

Parameters:

 • laddr - het lokale IPv4/6-adres of CIDR-subnet;
 • lport - het lokale poortnummer of de servicenaam;
 • raddr - het externe IPv4/6-adres of CIDR-subnet;
 • rport - het externe poortnummer of de servicenaam;
 • state - de verbindingsstatus (established, unconn).

Voorbeeld:

net.udp.socket.count[,,,,established] #geeft het aantal UDP-sockets terug in de verbonden status
proc.cpu.util[<name>,<user>,<type>,<cmdline>,<mode>,<zone>]


Het percentage CPU-gebruik van het proces.
Retourwaarde: Float.
Ondersteunde platforms: Linux, Solaris6.

Parameters:

 • name - de procesnaam (standaard is alle processen);
 • user - de gebruikersnaam (standaard is alle gebruikers);
 • type - het type CPU-gebruik: totaal (standaard), gebruiker, of systeem;
 • cmdline - filter op commandoregel (het is een reguliere expressie);
 • mode - de gegevensverzamelingsmodus: avg1 (standaard), avg5, of avg15;
 • zone - de doelzone: huidige (standaard) of alle. Deze parameter wordt alleen ondersteund op Solaris.

Opmerkingen:

 • De geretourneerde waarde is gebaseerd op het percentage CPU-gebruik van één enkele CPU-kern. Bijvoorbeeld, het CPU-gebruik van een proces dat twee kernen volledig gebruikt, is 200%.
 • De gegevens over het CPU-gebruik van processen worden verzameld door een collector die maximaal 1024 unieke vragen (op basis van naam, gebruiker en commandoregel) ondersteunt. Vragen die gedurende de laatste 24 uur niet zijn benaderd, worden uit de collector verwijderd.
 • Bij het instellen van de zone parameter op huidige (of standaard) in het geval dat de agent is gecompileerd op een Solaris zonder zone-ondersteuning, maar draait op een nieuwere Solaris waar zones worden ondersteund, zal de agent NOTSUPPORTED retourneren (de agent kan de resultaten niet beperken tot alleen de huidige zone). Echter, alle wordt in dit geval ondersteund.

Voorbeelden:

proc.cpu.util[,root] #CPU-gebruik van alle processen die worden uitgevoerd onder de gebruiker "root"
    proc.cpu.util[zabbix_server,zabbix] #CPU-gebruik van alle zabbix_server-processen die worden uitgevoerd onder de gebruiker zabbix
proc.get[<name>,<user>,<cmdline>,<mode>]


De lijst van besturingssysteemprocessen en hun parameters. Kan worden gebruikt voor ontdekking op laag niveau.
Retourwaarde: JSON-object.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Windows, OpenBSD, NetBSD.

Parameters:

 • name - de procesnaam (standaard alle processen);
 • user - de gebruikersnaam (standaard alle gebruikers);
 • cmdline - filter op commandoregel (het is een reguliere expressie). Deze parameter wordt niet ondersteund voor Windows; op andere platforms wordt deze niet ondersteund als de modus is ingesteld op 'samenvatting'.
 • mode - mogelijke waarden:
  proces (standaard), thread (niet ondersteund voor NetBSD), samenvatting. Zie een lijst van procesparameters die worden geretourneerd voor elke modus en elk besturingssysteem.

Opmerkingen:

 • Als een waarde niet kan worden opgehaald, bijvoorbeeld vanwege een fout (proces is al beëindigd, gebrek aan rechten, systeemaanroep mislukt), wordt -1 geretourneerd;
 • Zie notities over het selecteren van processen met de parameters name en cmdline (specifiek voor Linux).

Voorbeelden:

proc.get[zabbix_server,zabbix,,process] #lijst van alle zabbix_server-processen die worden uitgevoerd onder de gebruiker zabbix, retourneert één item per PID
    proc.get[java,,,thread] #lijst van alle Java-processen, retourneert één item per thread
    proc.get[,zabbix,,summary] #gecombineerde gegevens voor processen van elk type die worden uitgevoerd onder de gebruiker zabbix, retourneert één item per procesnaam
proc.mem[<name>,<user>,<mode>,<cmdline>,<memtype>]


Het geheugen dat wordt gebruikt door het proces in bytes.
Retourwaarde: Integer - met mode als max, min, sum; Float - met mode als avg
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, Tru64, OpenBSD, NetBSD.

Parameters:

 • name - de procesnaam (standaard alle processen);
 • user - de gebruikersnaam (standaard alle gebruikers);
 • mode - mogelijke waarden: avg, max, min, of sum (standaard);
 • cmdline - filter op commandoregel (het is een reguliere expressie);
 • memtype - het type geheugen dat door het proces wordt gebruikt

Opmerkingen:

 • De parameter memtype wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD, Solaris6, AIX;
 • Wanneer verschillende processen gedeeld geheugen gebruiken, kan de som van het geheugen dat door processen wordt gebruikt, resulteren in grote, onrealistische waarden.

  Zie notities over het selecteren van processen met de parameters name en cmdline (specifiek voor Linux).

  Wanneer dit item wordt opgeroepen vanaf de opdrachtregel en een parameter voor de opdrachtregel bevat (bijvoorbeeld via de agent testmodus: zabbix_agentd -t proc.mem[,,,apache2]), wordt één extra proces geteld, omdat de agent zichzelf zal tellen.

Voorbeelden:

proc.mem[,root] #het geheugen dat wordt gebruikt door alle processen die worden uitgevoerd onder de gebruiker "root"
    proc.mem[zabbix_server,zabbix] #het geheugen dat wordt gebruikt door alle zabbix_server-processen die worden uitgevoerd onder de gebruiker zabbix
    proc.mem[,oracle,max,oracleZABBIX] #het geheugen dat wordt gebruikt door het meest geheugenintensieve proces dat wordt uitgevoerd onder Oracle en oracleZABBIX in de opdrachtregel heeft
proc.num[<name>,<user>,<state>,<cmdline>,<zone>]


Het aantal processen.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris6, HP-UX, AIX, Tru64, OpenBSD, NetBSD.

Parameters:

 • name - de procesnaam (standaard alle processen);
 • user - de gebruikersnaam (standaard alle gebruikers);
 • state - mogelijke waarden:
  all (standaard),
  disk - ononderbreekbare slaapstand,
  run - actief,
  sleep - onderbreekbare slaapstand,
  trace - gestopt,
  zomb - zombie;
 • cmdline - filter op commandoregel (het is een reguliere expressie);
 • zone - de doelzone: current (standaard), of all. Deze parameter wordt alleen ondersteund op Solaris.

Opmerkingen:

 • De parameters disk en trace voor de toestand worden alleen ondersteund op Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD;
 • Wanneer dit item wordt opgeroepen vanaf de opdrachtregel en een parameter voor de opdrachtregel bevat (bijvoorbeeld via de agent testmodus: zabbix_agentd -t proc.num[,,,apache2]), wordt één extra proces geteld, omdat de agent zichzelf zal tellen;
 • Wanneer de parameter zone wordt ingesteld op current (of standaard) in het geval dat de agent is gecompileerd op een Solaris zonder ondersteuning voor zones, maar wordt uitgevoerd op een nieuwere Solaris waar zones worden ondersteund, zal de agent NOTSUPPORTED retourneren (de agent kan de resultaten niet beperken tot alleen de huidige zone). Echter, all wordt in dit geval ondersteund.
 • Zie notities over het selecteren van processen met de parameters name en cmdline (specifiek voor Linux).

Voorbeelden:

proc.num[,mysql] #het aantal processen dat wordt uitgevoerd onder de gebruiker mysql
    proc.num[apache2,www-data] #het aantal apache2-processen dat wordt uitgevoerd onder de gebruiker www-data
    proc.num[,oracle,sleep,oracleZABBIX] #het aantal processen in slaapstand dat wordt uitgevoerd onder Oracle en oracleZABBIX in de opdrachtregel heeft
sensor[device,sensor,<mode>]


Uitlezen van hardware-sensorgegevens.
Retourwaarde: Float.
Ondersteunde platforms: Linux, OpenBSD.

Parameters:

 • device - de apparaatnaam, kan een reguliere expressie zijn als de modus wordt weggelaten;
 • sensor - de sensor naam, kan een reguliere expressie zijn als de modus wordt weggelaten;
 • mode - mogelijke waarden: avg, max, of min (als deze parameter wordt weggelaten, worden apparaat en sensor letterlijk behandeld).

Opmerkingen:

 • Leest /proc/sys/dev/sensors op Linux 2.4;
 • Leest /sys/class/hwmon op Linux 2.6+. Zie een meer gedetailleerde beschrijving van het sensor item op Linux.
 • Leest de hw.sensors MIB op OpenBSD.

Voorbeeld:

sensor[w83781d-i2c-0-2d,temp1]
    sensor[cpu0,temp0] #de temperatuur van één CPU
    sensor["cpu[0-2]$",temp,avg] #de gemiddelde temperatuur van de eerste drie CPU's
system.boottime


De opstarttijd van het systeem.
Retourwaarde: Integer (Unix-tijdstempel).
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X, OpenBSD, NetBSD.

system.cpu.discovery


De lijst met gedetecteerde CPU's/CPU-kernen. Gebruikt voor detectie op laag niveau.
Retourwaarde: JSON-object.
Zie ondersteunde platforms.

system.cpu.intr


De apparaatonderbrekingen.
Retourwaarde: Integer.
Zie ondersteunde platforms.

system.cpu.load[<cpu>,<mode>]


De CPU-belasting.
Retourwaarde: Float.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • cpu - mogelijke waarden: all (standaard) of percpu (de totale belasting gedeeld door het aantal online CPU's);
 • mode - mogelijke waarden: avg1 (gemiddelde over één minuut, standaard), avg5 of avg15.

De parameter percpu wordt niet ondersteund op Tru64.

Voorbeeld:

system.cpu.load[,avg5]
system.cpu.num[<type>]


Het aantal CPU's.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD.

Parameter:

 • type - mogelijke waarden: online (standaard) of max

De type-parameter max wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X.

Voorbeeld:

system.cpu.num
system.cpu.switches


Het aantal contextwisselingen.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, OpenBSD, NetBSD.

system.cpu.util[<cpu>,<type>,<mode>,<logical of fysiek>]


Het CPU-gebruik in procenten.
Retourwaarde: Float.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX, AIX, Tru64, OpenBSD, NetBSD.

Parameters:

 • cpu - <CPU-nummer> of all (standaard);
 • type - mogelijke waarden: user (standaard), idle, nice, system, iowait, interrupt, softirq, steal, guest (op Linux-kernels 2.6.24 en hoger) of guest_nice (op Linux-kernels 2.6.33 en hoger);
 • mode - mogelijke waarden: avg1 (éénminuutgemiddelde, standaard), avg5 of avg15;
 • logical of physical - mogelijke waarden: logical (standaard) of physical. Deze parameter wordt alleen ondersteund op AIX.

Opmerkingen:

 • De parameter nice voor het type wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD, HP-UX, Tru64, OpenBSD, NetBSD.
 • De parameter iowait voor het type wordt alleen ondersteund op Linux 2.6 en later, Solaris, AIX.
 • De parameter interrupt voor het type wordt alleen ondersteund op Linux 2.6 en later, FreeBSD, OpenBSD.
 • De parameters softirq, steal, guest, guest_nice voor het type worden alleen ondersteund op Linux 2.6 en later.
 • De modi avg5 en avg15 voor de parameter mode worden ondersteund op Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX, AIX, OpenBSD, NetBSD.

Voorbeeld:

system.cpu.util[0,user,avg5]
system.hostname[<type>,<transform>]


De hostnaam van het systeem.
Retourwaarde: String.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • type - mogelijke waarden: netbios (standaard op Windows), host (standaard op Linux) of shorthost (sinds versie 5.4.7; geeft het deel van de hostnaam terug vóór het eerste punt, een volledige tekenreeks voor namen zonder punten);
 • transform - mogelijke waarden: none (standaard) of lower (omzetten naar kleine letters).

De waarde wordt verkregen door nodename uit de uitvoer van de uname() systeem-API te halen.

Voorbeelden van geretourneerde waarden:

system.hostname → linux-w7x1
    system.hostname → example.com
    system.hostname[shorthost] → example
system.hw.chassis[<info>]


De behuizingsinformatie.
Retourwaarde: String.
Ondersteunde platforms: Linux.

Parameter:

 • info - mogelijke waarden: full (standaard), model, serial, type, of vendor

Opmerkingen:

 • Deze item-sleutel is afhankelijk van de beschikbaarheid van de SMBIOS-tabel;
 • Het zal proberen de DMI-tabel uit sysfs te lezen, als toegang tot sysfs mislukt, wordt er direct uit het geheugen gelezen;
 • Root-machtigingen zijn vereist omdat de waarde wordt verkregen door uit sysfs of geheugen te lezen.

Voorbeeld:

system.hw.chassis[full] → Hewlett-Packard HP Pro 3010 Small Form Factor PC CZXXXXXXXX Desktop
system.hw.cpu[<cpu>,<info>]


De CPU-informatie.
Retourwaarde: String of Integer.
Ondersteunde platforms: Linux.

Parameters:

 • cpu - <CPU-nummer> of alle (standaard);
 • info - mogelijke waarden: full (standaard), curfreq, maxfreq, model of vendor.

Opmerkingen:

 • Verzamelt informatie uit /proc/cpuinfo en /sys/devices/system/cpu/[cpunum]/cpufreq/cpuinfo_max_freq;
 • Als een CPU-nummer en curfreq of maxfreq is opgegeven, wordt een numerieke waarde geretourneerd (Hz).

Voorbeeld:

system.hw.cpu[0,vendor] → AuthenticAMD
system.hw.devices[<type>]


De lijst van PCI- of USB-apparaten.
Retourwaarde: Tekst.
Ondersteunde platforms: Linux.

Parameter:

 • type - pci (standaard) of usb

Geeft de uitvoer van het lspci- of lsusb-hulpprogramma terug (uitgevoerd zonder enige parameters).

Voorbeeld:

system.hw.devices → 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge
system.hw.macaddr[<interface>,<format>]


De lijst van MAC-adressen.
Retourwaarde: String.
Ondersteunde platforms: Linux.

Parameters:

 • interface - all (standaard) of een reguliere expressie;
 • format - full (standaard) of short

Opmerkingen:

 • Lijst van MAC-adressen van de interfaces waarvan de naam overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie (all voor alle interfaces);
 • Als format is opgegeven als short, worden interface-namen en identieke MAC-adressen niet vermeld.

Voorbeeld:

system.hw.macaddr["eth0$",full] → [eth0] 00:11:22:33:44:55
system.localtime[<type>]


Het systeemtijd.
Retourwaarde: Integer - met type als utc; String - met type als local.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • type - mogelijke waarden: utc - (standaard) de tijd sinds het begin van het tijdperk (00:00:00 UTC, 1 januari 1970), gemeten in seconden of local - de tijd in het formaat 'yyyy-mm-dd,hh:mm:ss.nnn,+hh:mm'

Moet alleen worden gebruikt als een passieve controle.

Voorbeeld:

system.localtime[local] #creëer een item met behulp van deze sleutel en gebruik het vervolgens om de hosttijd weer te geven in de *Clock* dashboard-widget.
system.run[command,<mode>]


Voer de opgegeven opdracht uit op de host.
Retourwaarde: Tekst resultaat van de opdracht of 1 - met mode als nowait (ongeacht het resultaat van de opdracht).
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • command - opdracht om uit te voeren;
 • mode - mogelijke waarden: wait - wacht op het einde van de uitvoering (standaard) of nowait - wacht niet.

Opmerkingen:

 • Deze item is standaard uitgeschakeld. Leer hoe je ze kunt inschakelen;
 • Er kan maximaal 512KB aan gegevens worden geretourneerd, inclusief de afgeknipte witruimte;
 • Om correct te worden verwerkt, moet de uitvoer van de opdracht tekst zijn;
 • De retourwaarde van het item is de standaarduitvoer samen met de standaardfout geproduceerd door de opdracht. De uitvoercode wordt niet gecontroleerd. Een leeg resultaat is toegestaan.
 • Zie ook: Commando uitvoering.

Voorbeeld:

system.run[ls -l /] #geef een gedetailleerde bestandslijst van de root-directory terug
system.stat[resource,<type>]


De systeemstatistieken.
Retourwaarde: Integer of float.
Ondersteunde platforms: AIX.

Parameters:

 • ent - het aantal processorunits dat deze partitie mag ontvangen (float);
 • kthr,<type> - informatie over de status van kernelthreads:
  r - gemiddeld aantal actieve kernelthreads (float)
  b - gemiddeld aantal kernelthreads dat in de wachtrij van de Virtual Memory Manager is geplaatst (float)
 • memory,<type> - informatie over het gebruik van virtueel en fysiek geheugen:
  avm - actieve virtuele pagina's (integer)
  fre - grootte van de vrije lijst (integer)
 • page,<type> - informatie over page-fouten en paging-activiteit:
  fi - file page-ins per seconde (float)
  fo - file page-outs per seconde (float)
  pi - pagina's die zijn ingeladen vanaf de paging-ruimte (float)
  po - pagina's die zijn uitgeladen naar de paging-ruimte (float)
  fr - pagina's die zijn vrijgegeven (page replacement) (float)
  sr - pagina's die zijn gescand door het page-replacement algoritme (float)
 • faults,<type> - aantal traps en interrupts:
  in - apparaatinterrupts (float)
  sy - systeemaanroepen (float)
  cs - kernelthread contextwisselingen (float)
 • cpu,<type> - uiteenzetting van het percentage processor tijdgebruik:
  us - gebruikerstijd (float)
  sy - systeemtijd (float)
  id - idle tijd (float)
  wa - idle tijd waarin het systeem nog uitstaande disk/NFS I/O-verzoeken had (float)
  pc - aantal gebruikte fysieke processors (float)
  ec - het percentage van de toegewezen capaciteit dat is gebruikt (float)
  lbusy - geeft het percentage van de bezette logische processor(s) aan tijdens uitvoering op gebruikers- en systeemniveau (float)
  app - geeft het aantal beschikbare fysieke processors in de gedeelde pool aan (float)
 • disk,<type> - schijfstatistieken:
  bps - geeft de hoeveelheid overgedragen gegevens (lezen of schrijven) naar het station weer in bytes per seconde (integer)
  tps - geeft het aantal overdrachten per seconde weer dat naar de fysieke schijf/tape is gestuurd (float)|

Opmerkingen:

 • Let op de volgende beperkingen in deze items:
  system.stat[cpu,app] - alleen ondersteund op AIX LPAR van het type "Shared"
  system.stat[cpu,ec] - ondersteund op AIX LPAR van het type "Shared" en "Dedicated" ("Dedicated" retourneert altijd 100 (procent))
  system.stat[cpu,lbusy] - alleen ondersteund op AIX LPAR van het type "Shared"
  system.stat[cpu,pc] - ondersteund op AIX LPAR van het type "Shared" en "Dedicated"
  system.stat[ent] - ondersteund op AIX LPAR van het type "Shared" en "Dedicated"
system.sw.arch


De informatie over de software-architectuur.
Retourwaarde: String.
Zie ondersteunde platforms.

De informatie wordt verkregen uit de uname()-functie.

Voorbeeld:

system.sw.arch → i686
system.sw.os[<info>]


De informatie over het besturingssysteem.
Retourwaarde: String.
Ondersteunde platforms: Linux, Windows. Ondersteund op Windows sinds Zabbix 6.4.

Parameter:

 • info - mogelijke waarden: full (standaard), short, of name

De informatie wordt verkregen uit (let op dat niet alle bestanden en opties aanwezig zijn in alle distributies):

 • /proc/version (full) op Linux;
 • /proc/version_signature (short) op Linux;
 • de PRETTY_NAME-parameter uit /etc/os-release op Linux-systemen die dit ondersteunen of /etc/issue.net (name);
 • de registerwaarde HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion op Windows.

Voorbeelden:

system.sw.os[short] → Ubuntu 2.6.35-28.50-generic 2.6.35.11
    system.sw.os[full] → [s|Windows 10 Enterprise 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-1250 Build 22621.963]
system.sw.os.get


Gedetailleerde informatie over het besturingssysteem (versie, type, distributienaam, kleine en grote versie, enz.).
Retourwaarde: JSON-object.
Ondersteunde platforms: Linux, Windows. Ondersteund sinds Zabbix 6.4.

system.sw.packages[<regexp>,<manager>,<format>]


De lijst met geïnstalleerde pakketten.
Retourwaarde: Tekst.
Ondersteunde platforms: Linux.

Parameters:

 • regexp - all (standaard) of een reguliere expressie;
 • manager - all (standaard) of een pakketbeheerder;
 • format - full (standaard) of short.

Opmerkingen:

 • Lijst (alfabetisch) geïnstalleerde pakketten waarvan de naam overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie (all lijst ze allemaal);
 • Ondersteunde pakketbeheerders (uitgevoerde opdracht):
  dpkg (dpkg --get-selections)
  pkgtool (ls /var/log/packages)
  rpm (rpm -qa)
  pacman (pacman -Q)
 • Als format is opgegeven als full, worden de pakketten gegroepeerd per pakketbeheerder (elke beheerder op een aparte regel beginnend met zijn naam tussen vierkante haken);
 • Als format is opgegeven als short, worden de pakketten niet gegroepeerd en op één regel vermeld.

Voorbeeld:

system.sw.packages[mini,dpkg,short] → python-minimal, python2.6-minimal, ubuntu-minimal
system.sw.packages.get[<regexp>,<manager>]


Een gedetailleerde lijst van geïnstalleerde pakketten.
Retourwaarde: JSON-object.
Ondersteunde platforms: Linux. Ondersteund sinds Zabbix 6.4.

Parameters:

 • regexp - all (standaard) of een reguliere expressie;
 • manager - all (standaard) of een pakketbeheerder (mogelijke waarden: rpm, dpkg, pkgtool of pacman).

Opmerkingen:

 • Retourneert ongeformatteerde JSON met de geïnstalleerde pakketten waarvan de naam overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie;
 • De uitvoer is een reeks objecten met elk de volgende sleutels: naam, beheerder, versie, grootte, architectuur, buildtijd en installatietijd (zie meer details).
system.swap.in[<device>,<type>]


De statistieken voor inruilen (van apparaat naar geheugen) van swaps.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, OpenBSD.

Parameters:

 • device - geef het apparaat op dat voor het swappen wordt gebruikt (alleen Linux) of all (standaard);
 • type - mogelijke waarden: count (aantal keer inruilen, standaard op niet-Linux platforms), sectors (sectoren die zijn ingewisseld) of pages (pagina's die zijn ingewisseld, standaard op Linux).

Opmerkingen:

 • De bron van deze informatie is:
  /proc/swaps, /proc/partitions, /proc/stat (Linux 2.4)
  /proc/swaps, /proc/diskstats, /proc/vmstat (Linux 2.6)
 • Houd er rekening mee dat pages alleen werkt als er geen apparaat is opgegeven;
 • De parameter sectors voor het type wordt alleen ondersteund op Linux.

Voorbeeld:

system.swap.in[,pages]
system.swap.out[<device>,<type>]


De statistieken voor uitswappen (van geheugen naar apparaat) van swaps.
Retourwaarde: Integer.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, OpenBSD.

Parameters:

 • device - geef het apparaat op dat voor het swappen wordt gebruikt (alleen Linux) of all (standaard);
 • type - mogelijke waarden: count (aantal keer uitswappen, standaard op niet-Linux platforms), sectors (sectoren die zijn uitgewisseld) of pages (pagina's die zijn uitgewisseld, standaard op Linux).

Opmerkingen:

 • De bron van deze informatie is:
  /proc/swaps, /proc/partitions, /proc/stat (Linux 2.4)
  /proc/swaps, /proc/diskstats, /proc/vmstat (Linux 2.6)
 • Houd er rekening mee dat pages alleen werkt als er geen apparaat is opgegeven;
 • De parameter sectors voor het type wordt alleen ondersteund op Linux.

Voorbeeld:

system.swap.out[,pages]
system.swap.size[<device>,<type>]


De grootte van de swapruimte in bytes of als percentage van het totaal.
Retourwaarde: Integer - voor bytes; Float - voor percentage.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, Tru64, OpenBSD.

Parameters:

 • device - geef het apparaat op dat voor het swappen wordt gebruikt (alleen FreeBSD) of all (standaard);
 • type - mogelijke waarden: free (beschikbare swapruimte, standaard), pfree (beschikbare swapruimte, in procent), pused (gebruikte swapruimte, in procent), total (totale swapruimte) of used (gebruikte swapruimte).

Opmerkingen:

 • Merk op dat pfree, pused niet worden ondersteund op Windows als de grootte van de swapruimte 0 is;
 • Als er geen apparaat is opgegeven, houdt de Zabbix-agent alleen rekening met swapschijven (bestanden) en wordt het fysieke geheugen genegeerd. Bijvoorbeeld, op Solaris-systemen omvat het commando swap -s een deel van het fysieke geheugen en swap-apparaten (in tegenstelling tot swap -l).

Voorbeeld:

system.swap.size[,pfree] → percentage vrije swapruimte
system.uname


Identificatie van het systeem.
Retourwaarde: String.
Zie ondersteunde platforms.

Opmerkingen:

 • Op UNIX wordt de waarde voor dit item verkregen met het uname() systeemaanroep;
 • Op Windows retourneert het item de OS-architectuur, terwijl het op UNIX de CPU-architectuur retourneert.

Voorbeeld (UNIX):

system.uname → FreeBSD localhost 4.2-RELEASE FreeBSD 4.2-RELEASE #0: Mon Nov i386
system.uptime


De systeemuptime in seconden.
Retourwaarde: Integer.
Zie ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD. De ondersteuning op Tru64 is onbekend.

In itemconfiguratie kun je s of uptime als eenheid gebruiken om leesbare waarden te krijgen.

system.users.num


Het aantal ingelogde gebruikers.
Retourwaarde: Integer.
Zie ondersteunde platforms.

Het who-commando wordt aan de agentzijde gebruikt om de waarde te verkrijgen.

vfs.dev.discovery


De lijst met blokapparaten en hun type. Gebruikt voor ontdekking op laag niveau.
Retourwaarde: JSON-object.
Zie ondersteunde platforms: Linux.

vfs.dev.read[<apparaat>,<type>,<modus>]


De schijfleesstatistieken.
Retourwaarde: Integer - met type in sectoren, bewerkingen, bytes; Float - met type in sps, bewerkingen, bps.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, OpenBSD.

Parameters:

 • apparaat - schijfapparaat (standaard is all 3);
 • type - mogelijke waarden: sectoren, bewerkingen, bytes, sps, bewerkingen, of bps (sps, bewerkingen, bps staan respectievelijk voor: sectoren, bewerkingen, bytes per seconde);
 • modus - mogelijke waarden: avg1 (gemiddelde van één minuut, standaard), avg5 of avg15. Deze parameter wordt alleen ondersteund bij type in: sps, bewerkingen, bps.

Opmerkingen:

 • Bij gebruik van een update-interval van drie uur of meer2, zal dit item altijd '0' retourneren;
 • De sectoren en sps type parameters worden alleen ondersteund op Linux;
 • De bewerkingen type parameter wordt alleen ondersteund op Linux en FreeBSD;
 • De bps type parameter wordt alleen ondersteund op FreeBSD;
 • De bytes type parameter wordt alleen ondersteund op FreeBSD, Solaris, AIX, OpenBSD;
 • De modus parameter wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD;
 • U kunt zowel relatieve apparaatnamen (bijvoorbeeld sda) als een optioneel voorvoegsel /dev/ (bijvoorbeeld /dev/sda) gebruiken;
 • LVM-logische volumes worden ondersteund;
 • De standaardwaarden van de 'type' parameter voor verschillende besturingssystemen:
  AIX - bewerkingen
  FreeBSD - bps
  Linux - sps
  OpenBSD - bewerkingen
  Solaris - bytes
 • sps, bewerkingen en bps op ondersteunde platforms is beperkt tot 1024 apparaten (1023 individuele en één voor all).

Voorbeeld:

vfs.dev.read[,bewerkingen]
vfs.dev.write[<apparaat>,<type>,<modus>]


De schrijfstatistieken van de schijf.
Retourwaarde: Integer - met type in sectoren, bewerkingen, bytes; Float - met type in sps, bewerkingen, bps.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, OpenBSD.

Parameters:

 • apparaat - schijfapparaat (standaard is all 3);
 • type - mogelijke waarden: sectoren, bewerkingen, bytes, sps, bewerkingen, of bps (sps, bewerkingen, bps staan respectievelijk voor: sectoren, bewerkingen, bytes per seconde);
 • modus - mogelijke waarden: avg1 (gemiddelde van één minuut, standaard), avg5 of avg15. Deze parameter wordt alleen ondersteund bij type in: sps, bewerkingen, bps.

Opmerkingen:

 • Bij gebruik van een update-interval van drie uur of meer2, zal dit item altijd '0' retourneren;
 • De sectoren en sps type parameters worden alleen ondersteund op Linux;
 • De bewerkingen type parameter wordt alleen ondersteund op Linux en FreeBSD;
 • De bps type parameter wordt alleen ondersteund op FreeBSD;
 • De bytes type parameter wordt alleen ondersteund op FreeBSD, Solaris, AIX, OpenBSD;
 • De modus parameter wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD;
 • U kunt zowel relatieve apparaatnamen (bijvoorbeeld sda) als een optioneel voorvoegsel /dev/ (bijvoorbeeld /dev/sda) gebruiken;
 • LVM-logische volumes worden ondersteund;
 • De standaardwaarden van de 'type' parameter voor verschillende besturingssystemen:
  AIX - bewerkingen
  FreeBSD - bps
  Linux - sps
  OpenBSD - bewerkingen
  Solaris - bytes
 • sps, bewerkingen en bps op ondersteunde platforms is beperkt tot 1024 apparaten (1023 individuele en één voor all).

Voorbeeld:

vfs.dev.write[,bewerkingen]
vfs.dir.count[dir,<regex incl>,<regex excl>,<types incl>,<types excl>,<max depth>,<min size>,<max size>,<min age>,<max age>,<regex excl dir>]


Het aantal vermeldingen in de map.
Retourwaarde: Integer.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • dir - het absolute pad naar de map;
 • regex incl - een reguliere expressie die het naampatroon van het element (bestand, map, symbolische link) beschrijft om op te nemen; neem alles op als leeg (standaardwaarde);
 • regex excl - een reguliere expressie die het naampatroon van het element (bestand, map, symbolische link) beschrijft om uit te sluiten; sluit niets uit als leeg (standaardwaarde);
 • types incl - typen mapvermeldingen om te tellen, mogelijke waarden: file - regulier bestand, dir - submap, sym - symbolische link, sock - socket, bdev - blokapparaat, cdev - tekenapparaat, fifo - FIFO, dev - synoniem voor "bdev,cdev", all - alle typen (standaard), d.w.z. "file,dir,sym,sock,bdev,cdev,fifo". Meerdere typen moeten worden gescheiden door komma's en tussen aanhalingstekens.
 • types excl - typen mapvermeldingen (zie types incl) om NIET te tellen. Als een bepaald vermeldingstype zowel in types incl als in types excl voorkomt, worden mapvermeldingen van dit type NIET geteld.
 • max depth - de maximale diepte van submappen om af te dalen:
  -1 (standaard) - onbeperkt,
  0 - geen afdaling in submappen.
 • min size - de minimale grootte (in bytes) van het bestand om te tellen. Kleinere bestanden worden niet geteld. Geheugenvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • max size - de maximale grootte (in bytes) van het bestand om te tellen. Grotere bestanden worden niet geteld. Geheugenvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • min age - de minimale leeftijd (in seconden) van de mapvermelding om te tellen. Recentere vermeldingen worden niet geteld. Tijdvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • max age - de maximale leeftijd (in seconden) van de mapvermelding om te tellen. Vermeldingen die zo oud of ouder zijn, worden niet geteld (wijzigingstijd). Tijdvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • regex excl dir - een reguliere expressie die het naampatroon van de map beschrijft om uit te sluiten. Alle inhoud van de map wordt uitgesloten (in tegenstelling tot regex_excl)

Opmerkingen:

 • Omgevingsvariabelen, zoals %APP_HOME%, $HOME en %TEMP%, worden niet ondersteund;
 • Pseudomappen "." en ".." worden nooit geteld;
 • Symbolische koppelingen worden nooit gevolgd voor het doorzoeken van mappen;
 • Zowel regex incl als regex excl worden toegepast op bestanden en mappen bij het berekenen van het aantal vermeldingen, maar worden genegeerd bij het kiezen van submappen om af te dalen (als regex incl “(?i)^.+\.zip$” is en max depth niet is ingesteld, dan worden alle submappen doorzocht, maar alleen de bestanden van het type zip worden geteld).
 • De uitvoeringstijd wordt beperkt door de time-outwaarde in de agent configuratie (3 sec). Aangezien het doorzoeken van grote mappen langer kan duren dan dat, worden er geen gegevens geretourneerd en wordt het item niet ondersteund. Er wordt geen gedeeltelijke telling geretourneerd.
 • Bij filtering op grootte hebben alleen reguliere bestanden zinvolle groottes. Onder Linux en BSD hebben mappen ook een grootte groter dan nul (meestal enkele Kb). Apparaten hebben groottes van nul, bijvoorbeeld de grootte van /dev/sda1 weerspiegelt niet de grootte van de respectievelijke partitie. Daarom is het bij gebruik van <min_size> en <max_size> raadzaam om <types_incl> in te stellen op "file", om verrassingen te voorkomen.

Voorbeeld:

vfs.dir.count[/dev] #bewaakt het aantal apparaten in /dev (Linux)
vfs.dir.get[dir,<regex incl>,<regex excl>,<types incl>,<types excl>,<max depth>,<min size>,<max size>,<min age>,<max age>,<regex excl dir>]


De lijst van mapvermeldingen.
Retourwaarde: JSON object.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • dir - het absolute pad naar de map;
 • regex incl - een reguliere expressie die het naampatroon van het element (bestand, map, symbolische link) beschrijft om op te nemen; neem alles op als leeg (standaardwaarde);
 • regex excl - een reguliere expressie die het naampatroon van het element (bestand, map, symbolische link) beschrijft om uit te sluiten; sluit niets uit als leeg (standaardwaarde);
 • types incl - typen mapvermeldingen om op te nemen, mogelijke waarden: file - regulier bestand, dir - submap, sym - symbolische link, sock - socket, bdev - blokapparaat, cdev - tekenapparaat, fifo - FIFO, dev - synoniem voor "bdev,cdev", all - alle typen (standaard), d.w.z. "file,dir,sym,sock,bdev,cdev,fifo". Meerdere typen moeten worden gescheiden door komma's en tussen aanhalingstekens.
 • types excl - typen mapvermeldingen (zie types incl) om NIET op te nemen. Als een bepaald vermeldingstype zowel in types incl als in types excl voorkomt, worden mapvermeldingen van dit type NIET opgenomen.
 • max depth - de maximale diepte van submappen om af te dalen:
  -1 (standaard) - onbeperkt,
  0 - geen afdaling in submappen.
 • min size - de minimale grootte (in bytes) van het bestand om op te nemen. Kleinere bestanden worden niet opgenomen. Geheugenvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • max size - de maximale grootte (in bytes) van het bestand om op te nemen. Grotere bestanden worden niet opgenomen. Geheugenvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • min age - de minimale leeftijd (in seconden) van de mapvermelding om op te nemen. Recentere vermeldingen worden niet opgenomen. Tijdvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • max age - de maximale leeftijd (in seconden) van de mapvermelding om op te nemen. Vermeldingen die zo oud of ouder zijn, worden niet opgenomen (wijzigingstijd). Tijdvoegwoorden kunnen worden gebruikt.
 • regex excl dir - een reguliere expressie die het naampatroon van de map beschrijft om uit te sluiten. Alle inhoud van de map wordt uitgesloten (in tegenstelling tot regex excl)

Opmerkingen:

 • Omgevingsvariabelen, zoals %APP_HOME%, $HOME en %TEMP%, worden niet ondersteund;
 • Pseudomappen "." en ".." worden nooit opgenomen;
 • Symbolische koppelingen worden nooit gevolgd voor het doorzoeken van mappen;
 • Zowel regex incl als regex excl worden toegepast op bestanden en mappen bij het genereren van de vermeldingslijst, maar worden genegeerd bij het kiezen van submappen om af te dalen (als regex incl “(?i)^.+\.zip$” is en max depth niet is ingesteld, dan worden alle submappen doorzocht, maar alleen de bestanden van het type zip worden geteld).
 • De uitvoeringstijd wordt beperkt door de time-outwaarde in de agent configuratie. Aangezien het doorzoeken van grote mappen langer kan duren dan dat, worden er geen gegevens geretourneerd en wordt het item niet ondersteund. Er wordt geen gedeeltelijke lijst geretourneerd.
 • Bij filtering op grootte hebben alleen reguliere bestanden zinvolle groottes. Onder Linux en BSD hebben mappen ook een grootte groter dan nul (meestal enkele Kb). Apparaten hebben groottes van nul, bijvoorbeeld de grootte van /dev/sda1 weerspiegelt niet de grootte van de respectievelijke partitie. Daarom is het bij gebruik van min size en max size raadzaam om types incl in te stellen op "file", om verrassingen te voorkomen.

Voorbeeld:

vfs.dir.get[/dev] #haalt de lijst van apparaten op in /dev (Linux)
vfs.dir.size[dir,<regex incl>,<regex excl>,<mode>,<max depth>,<regex excl dir>]


De grootte van de map (in bytes).
Retourwaarde: Integer.
Zie ondersteunde platforms: Linux. Het item kan werken op andere UNIX-achtige platforms.

Parameters:

 • dir - het absolute pad naar de map;
 • regex incl - een reguliere expressie die het naampatroon van het element (bestand, map, symbolische link) beschrijft om op te nemen; neem alles op als leeg (standaardwaarde);
 • regex excl - een reguliere expressie die het naampatroon van het element (bestand, map, symbolische link) beschrijft om uit te sluiten; sluit niets uit als leeg (standaardwaarde);
 • mode - mogelijke waarden: apparent (standaard) - geeft schijnbare bestandsgroottes weer in plaats van schijfgebruik (werkt als du -sb dir), disk - geeft schijfgebruik weer (werkt als du -s -B1 dir). In tegenstelling tot het du-commando houdt het vfs.dir.size-item rekening met verborgen bestanden bij het berekenen van de grootte van de map (werkt als du -sb .[^.]* * binnen dir).
 • max depth - de maximale diepte van submappen om af te dalen: -1 (standaard) - onbeperkt, 0 - geen afdaling in submappen.
 • regex excl dir - een reguliere expressie die het naampatroon van de map beschrijft om uit te sluiten. Alle inhoud van de map wordt uitgesloten (in tegenstelling tot regex excl)

Opmerkingen:

 • Alleen mappen met minimaal de leesrechten voor de gebruiker zabbix worden berekend. Voor mappen met alleen leesrechten wordt de grootte van de map zelf berekend. Mappen met lees- en uitvoeringsrechten worden berekend inclusief inhoud.
 • Bij grote mappen of trage schijven kan dit item time-out optreden vanwege de time-outinstelling in de configuratiebestanden van agent en server/proxy. Verhoog de time-outwaarden indien nodig.
 • De bestandsgroottegrens is afhankelijk van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeelden:

vfs.dir.size[/tmp,log] #berekent de grootte van alle bestanden in /tmp met 'log' in hun naam
    vfs.dir.size[/tmp,log,^.+\.old$] #berekent de grootte van alle bestanden in /tmp met 'log' in hun naam, waarbij bestanden met namen die eindigen op '.old' worden uitgesloten
vfs.file.cksum[file,<mode>]


De bestandschecksum, berekend door het UNIX-cksum-algoritme.
Retourwaarde: Integer - met mode als crc32, String - met mode als md5, sha256.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • file - het volledige pad naar het bestand;
 • mode - crc32 (standaard), md5, of sha256.

De bestandsgroottegrens is afhankelijk van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeeld:

vfs.file.cksum[/etc/passwd]

Voorbeeld van geretourneerde waarden (respectievelijk crc32/md5/sha256):

675436101
    9845acf68b73991eb7fd7ee0ded23c44
    ae67546e4aac995e5c921042d0cf0f1f7147703aa42bfbfb65404b30f238f2dc
vfs.file.contents[file,<encoding>]


Het ophalen van de inhoud van een bestand7.
Retourwaarde: Text.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • file - het volledige pad naar het bestand;
 • encoding - de codepagina identificatie.

Opmerkingen:

 • Deze item is beperkt tot bestanden die niet groter zijn dan 64 KB;
 • Een lege tekenreeks wordt geretourneerd als het bestand leeg is of alleen LF/CR-tekens bevat;
 • Het byte-order mark (BOM) wordt uit de uitvoer uitgesloten.

Voorbeeld:

vfs.file.contents[/etc/passwd]
vfs.file.exists[file,<types incl>,<types excl>]


Controleert of het bestand bestaat.
Retourwaarde: 0 - niet gevonden; 1 - bestand van het opgegeven type bestaat.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • file - het volledige pad naar het bestand;
 • types incl - de lijst met op te nemen bestandstypen, mogelijke waarden: file (gewoon bestand, standaard (indien types_excl niet is ingesteld)), dir (map), sym (symbolische koppeling), sock (socket), bdev (blokapparaat), cdev (karakterapparaat), fifo (FIFO), dev (synoniem voor "bdev,cdev"), all (alle genoemde typen, standaard als types_excl is ingesteld).
 • types excl - de lijst met uit te sluiten bestandstypen, zie types_incl voor mogelijke waarden (standaard worden geen typen uitgesloten)

Opmerkingen:

 • Meerdere typen moeten worden gescheiden door een komma en het gehele set moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst "";
 • Als hetzelfde type zowel in <types_incl> als in <types_excl> voorkomt, worden bestanden van dat type uitgesloten;
 • De bestandsgroottebeperking is afhankelijk van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeelden:

vfs.file.exists[/tmp/application.pid]
    vfs.file.exists[/tmp/application.pid,"file,dir,sym"]
    vfs.file.exists[/tmp/application_dir,dir]
vfs.file.get[file]


Geeft informatie terug over een bestand.
Retourwaarde: JSON object.
Zie ondersteunde platforms.

Parameter:

 • file - het volledige pad naar het bestand

Opmerkingen:

 • Ondersteunde bestandstypen op UNIX-achtige systemen: gewoon bestand, map, symbolische koppeling, socket, blokapparaat, karakterapparaat, FIFO.
 • De bestandsgroottebeperking is afhankelijk van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeeld:

vfs.file.get[/etc/passwd] #geeft een JSON terug met informatie over het bestand /etc/passwd (type, gebruiker, rechten, SID, uid, enz.)
vfs.file.md5sum[file]


De MD5-hashwaarde van een bestand.
Retourwaarde: Tekstreeks (MD5-hash van het bestand).
Zie ondersteunde platforms.

Parameter:

 • file - het volledige pad naar het bestand

De bestandsgroottebeperking is afhankelijk van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeeld:

vfs.file.md5sum[/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf]

Voorbeeld van geretourneerde waarde:

b5052decb577e0fffd622d6ddc017e82
vfs.file.owner[file,<ownertype>,<resulttype>]


Hiermee wordt de eigenaar van een bestand opgevraagd.
Retourwaarde: String.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • file - het volledige pad naar het bestand;
 • ownertype - user (standaard) of group (alleen Unix);
 • resulttype - name (standaard) of id; voor id - retourneer uid/gid op Unix, SID op Windows.

De bestandsgroottebeperking is afhankelijk van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeeld:

vfs.file.owner[/tmp/zabbix_server.log] #geeft de bestandseigenaar van /tmp/zabbix_server.log terug
    vfs.file.owner[/tmp/zabbix_server.log,,id] #geeft het uid/gid van de bestandseigenaar van /tmp/zabbix_server.log terug op Unix
vfs.bestanden.machtigingen[bestand]


Retourneer een 4-cijferige reeks die het octale getal bevat met UNIX-machtigingen.
Retourwaarde: String.
Ondersteunde platforms: Linux. Het item kan werken op andere UNIX-achtige platforms.

Parameters:

 • bestand - het volledige pad naar het bestand

De bestandsgrootte limiet hangt af van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeeld:

vfs.bestanden.machtigingen[/etc/passwd] #retourneert machtigingen van /etc/passwd, bijvoorbeeld, '0644'
vfs.bestand.regexp[bestand,regexp,<codering>,<startregel>,<eindregel>,<uitvoer>]


Haal een reeks op in het bestand7.
Retourwaarde: De regel met de overeenkomende tekst, of zoals gespecificeerd door de optionele uitvoer parameter.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • bestand - het volledige pad naar het bestand;
 • regexp - een reguliere expressie die het vereiste patroon beschrijft;
 • codering - de codepagina identificator;
 • startregel - het nummer van de eerste regel om te zoeken (eerste regel van het bestand standaard);
 • eindregel - het nummer van de laatste regel om te zoeken (laatste regel van het bestand standaard);
 • uitvoer - een optioneel sjabloon voor uitvoeropmaak. De \0-escapevolgorde wordt vervangen door het overeenkomende deel van de tekst (vanaf het eerste teken waar de overeenkomst begint tot het teken waar de overeenkomst eindigt), terwijl een \N-escapevolgorde (waarbij N=1...9) wordt vervangen door de N-de overeenkomende groep (of een lege tekenreeks als de N de hoeveelheid vastgelegde groepen overschrijdt).

Opmerkingen:

 • De bestandsgrootte limiet hangt af van ondersteuning voor grote bestanden.
 • Alleen de eerste overeenkomende regel wordt geretourneerd;
 • Een lege tekenreeks wordt geretourneerd als er geen regel overeenkwam met de expressie;
 • Het byte order mark (BOM) wordt uitgesloten van de uitvoer;
 • Het extraheren van inhoud met behulp van de uitvoer parameter vindt plaats op de agent.

Voorbeelden:

vfs.bestand.regexp[/etc/passwd,zabbix]
    vfs.bestand.regexp[/pad/naar/some/bestand,"([0-9]+)$",,3,5,\1]
    vfs.bestand.regexp[/etc/passwd,"^zabbix:.:([0-9]+)",,,,\1] → krijg het ID van gebruiker *zabbix*
vfs.bestand.regelovereenkomst[bestand,regexp,<codering>,<startregel>,<eindregel>]


Zoek een reeks in het bestand7.
Retourwaarden: 0 - geen overeenkomst gevonden; 1 - gevonden.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • bestand - het volledige pad naar het bestand;
 • regexp - een reguliere expressie die het vereiste patroon beschrijft;
 • codering - de codepagina identificator;
 • startregel - het nummer van de eerste regel om te zoeken (eerste regel van het bestand standaard);
 • eindregel - het nummer van de laatste regel om te zoeken (laatste regel van het bestand standaard).

Opmerkingen:

Voorbeeld:

vfs.bestand.regelovereenkomst[/var/log/app.log,error]
vfs.bestand.grootte[bestand,<modus>]


De bestandsgrootte (in bytes).
Retourwaarde: Integer.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • bestand - het volledige pad naar het bestand;
 • modus - mogelijke waarden: bytes (standaard) of regels (lege regels worden ook geteld).

Opmerkingen:

Voorbeeld:

vfs.bestand.grootte[/var/log/syslog]
vfs.bestand.tijd[bestand,<modus>]


De bestandstijdinformatie.
Retourwaarde: Integer (Unix-tijdstempel).
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • bestand - het volledige pad naar het bestand;
 • modus - mogelijke waarden:
  wijzigen (standaard) - het laatste tijdstip van het wijzigen van de bestandsinhoud,
  toegang - het laatste tijdstip van het lezen van het bestand,
  verandering - het laatste tijdstip van het wijzigen van de bestandseigenschappen

De bestandsgrootte limiet hangt af van ondersteuning voor grote bestanden.

Voorbeeld:

vfs.bestand.tijd[/etc/passwd,wijzigen]
vfs.fs.discovery


De lijst van gemonteerde bestandssystemen met hun type en montageopties. Gebruikt voor dieptedetectie op laag niveau.
Retourwaarde: JSON-object.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, HP-U, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD.

vfs.fs.get


De lijst van gemonteerde bestandssystemen met hun type, beschikbare schijfruimte, inode-statistieken en montageopties. Kan worden gebruikt voor dieptedetectie op laag niveau.
Retourwaarde: JSON-object.
Ondersteunde platforms: Linux, FreeBSD, Solaris, HP-U, AIX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD.

Opmerkingen:

 • Bestandssystemen met een inode-telling gelijk aan nul, wat het geval kan zijn voor bestandssystemen met dynamische inodes (bijv. btrfs), worden ook gerapporteerd;
 • Zie ook: Ontdekking van gemonteerde bestandssystemen.
vfs.fs.inode[fs,<mode>]


Het aantal of het percentage inodes.
Retourwaarden: Integer - voor aantal; Float - voor percentage.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • fs - het bestandssysteem;
 • mode - mogelijke waarden: totaal (standaard), vrij, gebruikt, pvrij (vrij, percentage) of pgebruikt (gebruikt, percentage).

Als het aantal inodes nul is, wat het geval kan zijn bij bestandssystemen met dynamische inodes (bijv. btrfs), zullen de waarden voor pvrij/pgebruikt respectievelijk worden weergegeven als "100" en "0".

Voorbeeld:

vfs.fs.inode[/,pvrij]
vfs.fs.size[fs,<mode>]


De schijfruimte in bytes of als percentage van het totaal.
Retourwaarden: Integer - voor bytes; Float - voor percentage.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • fs - het bestandssysteem;
 • mode - mogelijke waarden: totaal (standaard), vrij, gebruikt, pvrij (vrij, percentage) of pgebruikt (gebruikt, percentage).

Opmerkingen:

 • Als het bestandssysteem niet is gemonteerd, wordt de grootte van een lokaal bestandssysteem geretourneerd waar de aankoppelpunt zich bevindt;
 • De gereserveerde ruimte van een bestandssysteem wordt in aanmerking genomen en niet meegerekend bij gebruik van de vrij modus.

Voorbeeld:

vfs.fs.size[/tmp,free]
vm.memory.size[<mode>]


De geheugengrootte in bytes of als percentage van het totaal.
Retourwaarde: Integer - voor bytes; Float - voor percentage.
Zie ondersteunde platforms.

Parameter:

 • mode - mogelijke waarden: totaal (standaard), actief, anon, buffers, cached, exec, file, vrij, inactief, vastgepind, gedeeld, slab, bekabeld, gebruikt, pgebruikt (gebruikt, percentage), beschikbaar, of pbeschikbaar (beschikbaar, percentage).

Opmerkingen:

 • Dit item accepteert drie categorieën van parameters:
  1) totaal - totale hoeveelheid geheugen
  2) platform-specifieke geheugentypes: actief, anon, buffers, cached, exec, file, vrij, inactief, vastgepind, gedeeld, slab, bekabeld
  3) schattingen op gebruikersniveau over hoeveel geheugen wordt gebruikt en beschikbaar is: gebruikt, pgebruikt, beschikbaar, pbeschikbaar
 • De actief modusparameter wordt alleen ondersteund op FreeBSD, HP-UX, MacOS X, OpenBSD, NetBSD;
 • De modusparameters anon, exec, file worden alleen ondersteund op NetBSD;
 • De modusparameter buffers wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD;
 • De modusparameter cached wordt alleen ondersteund op Linux, FreeBSD, AIX, OpenBSD, NetBSD;
 • De modusparameters inactief, bekabeld worden alleen ondersteund op FreeBSD, MacOS X, OpenBSD, NetBSD;
 • De modusparameter vastgepind wordt alleen ondersteund op AIX;
 • De modusparameter gedeeld wordt alleen ondersteund op Linux 2.4, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD;
 • Zie ook aanvullende details voor dit item.

Voorbeeld:

vm.memory.size[pavailable]
web.page.get[host,<path>,<port>]


Ontvang de inhoud van een webpagina.
Retourwaarde: Inhoud van de webpagina als tekst (inclusief headers).
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • host - de hostnaam of URL (als scheme://host:port/path, waarbij alleen host verplicht is). Toegestane URL-schema's: http, https4. Een ontbrekend schema wordt behandeld als http. Als een URL is gespecificeerd, moeten path en port leeg zijn. Het specificeren van gebruikersnaam/wachtwoord bij verbinding met servers die verificatie vereisen, bijvoorbeeld: http://user:[email protected], is alleen mogelijk met cURL-ondersteuning 4. Punycode wordt ondersteund in hostnamen.
 • path - het pad naar een HTML-document (standaard is /);
 • port - het poortnummer (standaard is 80 voor HTTP)

Opmerkingen:

 • Dit item wordt niet ondersteund als de bron die is gespecificeerd in host niet bestaat of niet beschikbaar is;
 • host kan een hostnaam, domeinnaam, IPv4- of IPv6-adres zijn. Maar voor een IPv6-adres moet de Zabbix-agent gecompileerd zijn met ingeschakelde IPv6-ondersteuning.

Voorbeeld:

web.page.get[www.example.com,index.php,80]
    web.page.get[https://www.example.com]
    web.page.get[https://blog.example.com/?s=zabbix]
    web.page.get[localhost:80]
    web.page.get["[::1]/server-status"]
web.page.perf[host,<path>,<port>]


De laadtijd van een volledige webpagina (in seconden).
Retourwaarde: Float.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • host - de hostnaam of URL (als scheme://host:port/path, waar alleen host verplicht is). Toegestane URL-schema's: http, https4. Een ontbrekend schema wordt behandeld als http. Als een URL wordt gespecificeerd, moeten path en port leeg zijn. Het specificeren van gebruikersnaam/wachtwoord bij verbinding met servers die verificatie vereisen, bijvoorbeeld: http://gebruiker:[email protected], is alleen mogelijk met cURL-ondersteuning 4. Punycode wordt ondersteund in hostnamen.
 • path - het pad naar een HTML-document (standaard is /);
 • port - het poortnummer (standaard is 80 voor HTTP)

Opmerkingen:

 • Dit item wordt niet ondersteund als de bron gespecificeerd in host niet bestaat of niet beschikbaar is;
 • host kan een hostnaam, domeinnaam, IPv4- of IPv6-adres zijn. Maar voor een IPv6-adres moet de Zabbix-agent gecompileerd zijn met ingeschakelde IPv6-ondersteuning.

Voorbeeld:

web.page.perf[www.example.com,index.php,80]
    web.page.perf[https://www.example.com]
web.page.regexp[host,<path>,<port>,regexp,<length>,<output>]


Zoek een tekenreeks op de webpagina.
Retourwaarde: De overeenkomende tekenreeks, of zoals gespecificeerd door de optionele output parameter.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • host - de hostnaam of URL (als scheme://host:port/path, waar alleen host verplicht is). Toegestane URL-schema's: http, https4. Een ontbrekend schema wordt behandeld als http. Als een URL wordt gespecificeerd, moeten path en port leeg zijn. Het specificeren van gebruikersnaam/wachtwoord bij verbinding met servers die verificatie vereisen, bijvoorbeeld: http://gebruiker:[email protected], is alleen mogelijk met cURL-ondersteuning 4. Punycode wordt ondersteund in hostnamen.
 • path - het pad naar een HTML-document (standaard is /);
 • port - het poortnummer (standaard is 80 voor HTTP)
 • regexp - een reguliere expressie die het vereiste patroon beschrijft;
 • length - het maximale aantal tekens om te retourneren;
 • output - een optioneel opmaakopmaaksjabloon. De \0-escapevolgorde wordt vervangen door het overeenkomende deel van de tekst (vanaf het eerste teken waar de overeenkomst begint tot het teken waar de overeenkomst eindigt), terwijl een \N-escapevolgorde (waar N=1...9) wordt vervangen door de N-de overeenkomende groep (of een lege tekenreeks als N het aantal vastgelegde groepen overschrijdt).

Opmerkingen:

 • Dit item wordt niet ondersteund als de bron gespecificeerd in host niet bestaat of niet beschikbaar is;
 • host kan een hostnaam, domeinnaam, IPv4- of IPv6-adres zijn. Maar voor een IPv6-adres moet de Zabbix-agent gecompileerd zijn met ingeschakelde IPv6-ondersteuning.
 • Het extraheren van inhoud met behulp van de output parameter vindt plaats op de agent.

Voorbeeld:

web.page.regexp[www.example.com,index.php,80,OK,2]
    web.page.regexp[https://www.example.com,,,OK,2]|
agent.hostmetadata


De metadata van de hostagent.
Retourwaarden: Tekenreeks.
Zie ondersteunde platforms.

Geeft de waarde van de parameters HostMetadata of HostMetadataItem terug, of een lege tekenreeks als deze niet zijn gedefinieerd.

agent.hostname


De hostnaam van de agent.
Retourwaarden: Tekenreeks.
Zie ondersteunde platforms.

Retourneert:

 • Bij passieve controle - de naam van de eerste host die wordt vermeld in de Hostname-parameter van het configuratiebestand van de agent;
 • Bij actieve controle - de naam van de huidige hostnaam.
agent.ping


De beschikbaarheidscontrole van de agent.
Retourwaarden: Niets - niet beschikbaar; 1 - beschikbaar.
Zie ondersteunde platforms.

Gebruik de nodata() triggerfunctie om de onbeschikbaarheid van de host te controleren.

agent.variant


De variant van de Zabbix-agent (Zabbix-agent of Zabbix-agent 2).
Retourwaarden: 1 - Zabbix-agent; 2 - Zabbix-agent 2.
Zie ondersteunde platforms.

agent.version


De versie van de Zabbix-agent.
Retourwaarden: Tekenreeks.
Zie ondersteunde platforms.

Voorbeeld van teruggave:

6.0.3
zabbix.stats[<ip>,<port>]


Geeft een reeks interne statistieken van de Zabbix-server of proxy op afstand terug.
Retourwaarde: JSON-object.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • ip - de IP/DNS/netwerkmaskerlijst van servers/proxies die op afstand moeten worden bevraagd (standaard is 127.0.0.1);
 • port - de poort van de server/proxy die op afstand moet worden bevraagd (standaard is 10051)

Opmerkingen:

 • Deze item geeft een geselecteerde reeks interne statistieken terug. Zie voor meer informatie Externe bewaking van Zabbix-statistieken;
 • Let op dat het verzoek om statistieken alleen wordt geaccepteerd vanaf de adressen die zijn vermeld in de 'StatsAllowedIP' server/proxy-parameter op de doelinstantie.
zabbix.stats[<ip>,<port>,queue,<from>,<to>]


Geeft het aantal bewaakte items in de wachtrij terug die vertraagd zijn op de Zabbix-server of -proxy op afstand.
Retourwaarde: JSON-object.
Zie ondersteunde platforms.

Parameters:

 • ip - de IP/DNS/netwerkmaskerlijst van servers/proxies die op afstand moeten worden bevraagd (standaard is 127.0.0.1);
 • port - de poort van de server/proxy die op afstand moet worden bevraagd (standaard is 10051)
 • queue - constante (zoals gebruikt)
 • from - vertraagd met minstens (standaard is 6 seconden)
 • to - vertraagd met hoogstens (standaard is oneindig)

Let op dat het verzoek om statistieken alleen wordt geaccepteerd vanaf de adressen die zijn vermeld in de 'StatsAllowedIP' server/proxy-parameter op de doelinstantie.

Ondersteunde item-sleutels

De item-sleutels die u kunt gebruiken met de Zabbix-agent worden hieronder vermeld.

De item-sleutels worden vermeld zonder parameters en aanvullende informatie. Klik op de item-sleutel om de volledige details te zien.

Item-sleutel Beschrijving Itemgroep
kernel.maxfiles Het maximum aantal geopende bestanden ondersteund door het besturingssysteem. Kernel
kernel.maxproc Het maximum aantal processen ondersteund door het besturingssysteem.
kernel.openfiles Het aantal momenteel geopende bestandsdescriptoren.
log Het monitoren van een logbestand. Log monitoring
log.count Het aantal overeenkomende regels in een gemonitord logbestand.
logrt Het monitoren van een logbestand dat roteert.
logrt.count Het aantal overeenkomende regels in een gemonitord logbestand dat roteert.
modbus.get Leest Modbus-gegevens uit. Modbus
net.dns Controleert of de DNS-service actief is. Netwerk
net.dns.record Voert een DNS-query uit.
net.if.collisions Het aantal botsingen buiten het venster.
net.if.discovery De lijst van netwerkinterfaces.
net.if.in De statistieken van inkomend verkeer op een netwerkinterface.
net.if.out De statistieken van uitgaand verkeer op een netwerkinterface.
net.if.total De som van de statistieken van inkomend en uitgaand verkeer op een netwerkinterface.
net.tcp.listen Controleert of deze TCP-poort in de LISTEN-toestand staat.
net.tcp.port Controleert of het mogelijk is om een TCP-verbinding te maken met de opgegeven poort.
net.tcp.service Controleert of een service actief is en TCP-verbindingen accepteert.
net.tcp.service.perf Controleert de prestaties van een TCP-service.
net.tcp.socket.count Geeft het aantal TCP-sockets terug dat overeenkomt met de parameters.
net.udp.listen Controleert of deze UDP-poort in de LISTEN-toestand staat.
net.udp.service Controleert of een service actief is en UDP-verzoeken beantwoordt.
net.udp.service.perf Controleert de prestaties van een UDP-service.
net.udp.socket.count Geeft het aantal UDP-sockets terug dat overeenkomt met de parameters.
proc.cpu.util Het percentage CPU-gebruik van het proces. Processen
proc.get De lijst van OS-processen en hun parameters.
proc.mem Het geheugen dat door het proces wordt gebruikt in bytes.
proc.num Het aantal processen.
sensor Hardware sensoruitlezing. Sensoren
system.boottime De systeemstarttijd. Systeem
system.cpu.discovery De lijst van gedetecteerde CPU's/CPU-kernen.
system.cpu.intr De apparaatonderbrekingen.
system.cpu.load De CPU-belasting.
system.cpu.num Het aantal CPU's.
system.cpu.switches Het aantal contextwisselingen.
system.cpu.util Het CPU-gebruik in percentage.
system.hostname De hostnaam van het systeem.
system.hw.chassis De chassisinformatie.
system.hw.cpu De CPU-informatie.
system.hw.devices De lijst van PCI- of USB-apparaten.
system.hw.macaddr De lijst van MAC-adressen.
system.localtime De systeemtijd.
system.run Voer de opgegeven opdracht uit op de host.
system.stat De systeemstatistieken.
system.sw.arch De informatie over de software-architectuur.
system.sw.os De informatie over het besturingssysteem.
system.sw.os.get Gedetailleerde informatie over het besturingssysteem (versie, type, distributienaam, minor- en major-versie, etc.).
system.sw.packages De lijst van geïnstalleerde pakketten.
system.sw.packages.get Een gedetailleerde lijst van geïnstalleerde pakketten.
system.swap.in De swap-in (van apparaat naar geheugen) statistieken.
system.swap.out De swap-out (van geheugen naar apparaat) statistieken.
system.swap.size De grootte van de swapruimte in bytes of in percentage van het totaal.
system.uname Identificatie van het systeem.
system.uptime De systeem-uptime in seconden.
system.users.num Het aantal ingelogde gebruikers.
vfs.dev.discovery De lijst van blokapparaten en hun type. Virtuele bestandssystemen
vfs.dev.read De schijf-leesstatistieken.
vfs.dev.write De schijf-schrijfstatistieken.
vfs.dir.count Het aantal vermeldingen in een map.
vfs.dir.get De lijst van vermeldingen in een map.
vfs.dir.size De grootte van een map.
vfs.file.cksum De bestandschecksum, berekend met het UNIX-cksum-algoritme.
vfs.file.contents Het ophalen van de inhoud van een bestand.
vfs.file.exists Controleert of het bestand bestaat.
vfs.file.get Geeft informatie over een bestand.
vfs.file.md5sum De MD5-checksum van het bestand.
vfs.file.owner Haalt de eigenaar van een bestand op.
vfs.file.permissions Geeft een 4-cijferige string terug met het octale nummer met UNIX-rechten.
vfs.file.regexp Haalt een string op in het bestand.
vfs.file.regmatch Zoekt een string op in het bestand.
vfs.file.size De grootte van het bestand.
vfs.file.time De bestandstijdinformatie.
vfs.fs.discovery De lijst van gemounte bestandssystemen met hun type en mount-opties.
vfs.fs.get De lijst van gemounte bestandssystemen met hun type, beschikbare schijfruimte, inode-statistieken en mount-opties.
vfs.fs.inode Het aantal of percentage inodes.
vfs.fs.size De schijfruimte in bytes of in percentage van het totaal.
vm.memory.size De geheugengrootte in bytes of in percentage van het totaal. Virtueel geheugen
web.page.get Haalt de inhoud van een webpagina op. Web monitoring
web.page.perf De laadtijd van een volledige webpagina.
web.page.regexp Zoekt een string op de webpagina.
agent.hostmetadata De hostmetadata van de agent. Zabbix
agent.hostname De hostnaam van de agent.
agent.ping De beschikbaarheidscontrole van de agent.
agent.variant De variant van de Zabbix-agent (Zabbix-agent of Zabbix-agent 2).
agent.version De versie van de Zabbix-agent.
zabbix.stats Geeft een reeks interne metingen van Zabbix-server of -proxy terug op afstand.
zabbix.stats Geeft het aantal gecontroleerde items in de wachtrij die vertraagd zijn op Zabbix-server of -proxy op afstand.

Voetnoten

1 Een opmerking specifiek voor Linux. De Zabbix-agent moet alleen-leestoegang hebben tot het bestandssysteem /proc. Kernel-patches van www.grsecurity.org beperken de toegangsrechten van niet-geprivilegieerde gebruikers.

2 vfs.dev.read[], vfs.dev.write[]: De Zabbix-agent zal "verouderde" apparaatverbindingen beëindigen als de itemwaarden gedurende meer dan 3 uur niet worden benaderd. Dit kan gebeuren als een systeem apparaten heeft met dynamisch veranderende paden of als een apparaat handmatig wordt verwijderd. Houd er ook rekening mee dat deze items, bij gebruik van een update-interval van 3 uur of meer, altijd '0' zullen retourneren.

3 vfs.dev.read[], vfs.dev.write[]: Als all wordt gebruikt voor de eerste parameter, retourneert de sleutel samenvattende statistieken, inclusief alle blokapparaten zoals sda, sdb, en hun partities (sda1, sda2, sdb3...) en meerdere apparaten (MD-raid) gebaseerd op die blokapparaten/partities en logische volumes (LVM) gebaseerd op die blokapparaten/partities. In dergelijke gevallen moeten de geretourneerde waarden alleen als relatieve waarde (dynamisch in de tijd) worden beschouwd en niet als absolute waarden.

4 SSL (HTTPS) wordt alleen ondersteund als de agent is gecompileerd met cURL-ondersteuning. Anders wordt het item niet ondersteund.

5 De waarden bytes en errors worden niet ondersteund voor loopback-interfacenummers op Solaris-systemen tot en met Solaris 10 6/06, omdat byte-, fout- en gebruiksstatistieken niet worden opgeslagen en/of gerapporteerd door de kernel. Als je echter een Solaris-systeem bewaakt via net-snmp, kunnen waarden worden geretourneerd omdat net-snmp oude code van cmu-snmp bevat die dateert vanaf 1997, die bij het niet kunnen lezen van byte-waarden uit de interfacelijst de pakketteller retourneert (die wel bestaat op loopback-interfacenummers) vermenigvuldigd met een willekeurige waarde van 308. Hierbij wordt de aanname gedaan dat de gemiddelde lengte van een pakket 308 octetten is, wat een zeer ruwe schatting is, omdat de MTU-limiet op Solaris-systemen voor loopback-interfacenummers 8892 bytes is. Deze waarden mogen niet als correct of zelfs maar als bij benadering nauwkeurig worden beschouwd. Het zijn giswerk. De Zabbix-agent doet geen giswerk, maar net-snmp zal een waarde retourneren voor deze velden.

6 De opdrachtregel op Solaris, verkregen uit /proc/pid/psinfo, is beperkt tot 80 bytes en bevat de opdrachtregel zoals deze was toen het proces werd gestart.

7 vfs.file.contents[], vfs.file.regexp[], vfs.file.regmatch[] items kunnen worden gebruikt om bestandsinhoud op te halen. Als je de toegang tot specifieke bestanden met gevoelige informatie wilt beperken, voer dan de Zabbix-agent uit onder een gebruiker die geen toegangsrechten heeft om deze bestanden te bekijken.

Gebruik met command-line hulpprogramma's

Merk op dat bij het testen of gebruiken van item-sleutels met zabbix_agentd of zabbix_get vanaf de opdrachtregel je ook de shell-syntaxis in overweging moet nemen.

Bijvoorbeeld, als een bepaalde parameter van de sleutel moet worden ingesloten in dubbele aanhalingstekens, moet je dubbele aanhalingstekens expliciet escapen, anders worden ze door de shell verwijderd als speciale tekens en worden ze niet doorgegeven aan het Zabbix-hulpprogramma.

Voorbeelden:

$ zabbix_agentd -t 'vfs.dir.count[/var/log,,,"file,dir",,0]'
    
    $ zabbix_agentd -t vfs.dir.count[/var/log,,,\"file,dir\",,0]

Coderingsinstellingen

Om ervoor te zorgen dat de verworven gegevens niet beschadigd zijn, kun je de juiste codering opgeven voor de verwerking van de controle (bijvoorbeeld 'vfs.file.contents') in de encoding-parameter. De lijst met ondersteunde coderingen (codepagina-identificatoren) is te vinden in de documentatie voor libiconv (GNU Project) of in de Microsoft Windows SDK-documentatie voor "Codepagina-identificatoren".

Als er geen codering is opgegeven in de encoding-parameter, worden de volgende oplossingsstrategieën toegepast:

 • Als de codering niet is gespecificeerd (of een lege tekenreeks is), wordt aangenomen dat het UTF-8 is en worden de gegevens verwerkt "zoals ze zijn";
 • BOM-analyse - van toepassing op items 'vfs.file.contents', 'vfs.file.regexp', 'vfs.file.regmatch'. Er wordt geprobeerd de juiste codering te bepalen door de bytevolgorde-markering (BOM) aan het begin van het bestand te gebruiken. Als er geen BOM aanwezig is, wordt in plaats daarvan de standaardoplossing toegepast (zie hierboven).

Problemen oplossen met agent-items

 • Bij gebruik met de passieve agent moet de waarde van Timeout in de serverconfiguratie mogelijk hoger zijn dan Timeout in het configuratiebestand van de agent. Anders krijgt het item mogelijk geen waarde omdat het verzoek van de server naar de agent eerder is verlopen.