2 Monitor Windows met Zabbix agent

Inleiding

Deze pagina leidt je door de stappen die nodig zijn om te beginnen met eenvoudige monitoring van Windows-machines met Zabbix.

Voor wie deze handleiding is bedoeld

Deze handleiding is ontworpen voor nieuwe Zabbix-gebruikers en bevat de minimale set stappen die nodig zijn om basismonitoring van je Windows-machine mogelijk te maken. Als je op zoek bent naar diepgaande aanpassingsopties of meer geavanceerde configuratie nodig hebt, raadpleeg dan het Configuratie gedeelte van de Zabbix-handleiding.

Vereisten

Voordat je verder gaat met deze installatiehandleiding, dien je de Zabbix-server en Zabbix-frontend te downloaden en installeren volgens de instructies voor jouw besturingssysteem.

Zabbix-agent installeren

De Zabbix-agent is het proces dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van gegevens. Je moet het installeren op de Windows-machine die je wilt monitoren. Volg de instructies voor het installeren van de Zabbix-agent voor Windows.

Zabbix configureren voor monitoring

De Zabbix-agent kan metrische gegevens verzamelen in actieve of passieve modus (tegelijkertijd).

Een passieve controle is een eenvoudig verzoek om gegevens. De Zabbix-server of -proxy vraagt om bepaalde gegevens (bijvoorbeeld CPU-belasting) en de Zabbix-agent stuurt het resultaat terug naar de server. Actieve controles vereisen complexere verwerking. De agent moet eerst van de server(s) een lijst met items ophalen voor onafhankelijke verwerking en vervolgens de gegevens in bulk terugsturen. Zie Passieve en actieve agentcontroles voor meer informatie.

Monitoringssjablonen die door Zabbix worden geleverd, bieden meestal twee alternatieven: een sjabloon voor de Zabbix-agent en een sjabloon voor de Zabbix-agent (actief). Met de eerste optie zal de agent metrische gegevens verzamelen in passieve modus. Dergelijke sjablonen zullen identieke monitoringresultaten opleveren, maar ze gebruiken verschillende communicatieprotocollen.

Verdere Zabbix-configuratie is afhankelijk van of je een sjabloon voor actieve of passieve Zabbix-agentcontroles selecteert.

Passieve controles

Zabbix-frontend

 1. Log in op de Zabbix-frontend.

 2. Maak een host aan in de Zabbix-webinterface.

Deze host zal je Windows-machine vertegenwoordigen.

 1. Voeg bij de parameter Interfaces de Agent-interface toe en geef het IP-adres of de DNS-naam op van de Windows-machine waarop de agent is geïnstalleerd.

 2. Typ of selecteer bij de parameter Sjablonen Windows by Zabbix agent.

Zabbix-agent

Voor passieve controles heeft de Zabbix-agent het IP-adres of de DNS-naam van de Zabbix-server nodig. Als je tijdens de installatie van de agent de juiste informatie hebt opgegeven, is het configuratiebestand al bijgewerkt. Zo niet, dan moet je het handmatig specificeren. Ga naar de map C:\Program Files\Zabbix Agent, open het bestand zabbix_agentd.conf en voeg het IP/DNS van je Zabbix-server toe aan de parameter Server.

Voorbeeld:

Server=192.0.2.22

Active controles

Zabbix-frontend

 1. Log in op de Zabbix-frontend.

 2. Maak een host aan in de Zabbix-webinterface.

Deze host zal je Windows-machine vertegenwoordigen.

 1. Typ of selecteer bij de parameter Sjablonen Windows by Zabbix agent actief.

Zabbix-agent

In de map C:\Program Files\Zabbix Agent open het bestand zabbix_agentd.conf en voeg het volgende toe:

 • De naam van de host die je hebt aangemaakt in de Zabbix-webinterface aan de parameter Hostname.
 • Het IP-adres of de DNS-naam van je Zabbix-server aan de parameter ServerActive (kan al zijn ingevuld als je het hebt opgegeven tijdens de installatie van de Zabbix-agent).

Voorbeeld:

ServerActive=192.0.2.22
    Hostname=Windows workstation

Bekijk verzamelde statistieken

Gefeliciteerd! Op dit punt monitort Zabbix al je Windows-machine.

Om de verzamelde statistieken te bekijken, open je de Monitoring->Hosts menu sectie en klik je op Laatste gegevens naast de host.

Stel probleemwaarschuwingen in

Zabbix kan je op de hoogte stellen van een probleem in je infrastructuur via verschillende methoden. Deze handleiding biedt configuratiestappen voor het verzenden van e-mailwaarschuwingen.

 1. Ga naar Gebruikersinstellingen -> Profiel, schakel over naar het tabblad Media en voeg je e-mailadres toe.

 1. Volg de gids voor Het ontvangen van probleemmeldingen.

De volgende keer dat Zabbix een probleem detecteert, zou je een waarschuwing via e-mail moeten ontvangen.

Op Windows kun je het hulpprogramma CpuStres gebruiken om een hoge CPU-belasting te simuleren en als gevolg daarvan een probleemwaarschuwing te ontvangen.

Zie ook:

 • Een item aanmaken - hoe je extra metingen kunt starten (aangepaste monitoring zonder sjablonen).
 • Zabbix agent-items, Zabbix agent-items voor Windows - volledige lijst van metingen die je kunt controleren met behulp van de Zabbix-agent op Windows.
 • Probleemescalaties - hoe je meertraps waarschuwingsscenario's kunt maken (bijvoorbeeld eerst een bericht sturen naar de systeembeheerder, en als een probleem niet binnen 45 minuten is opgelost, een bericht sturen naar de datacenterbeheerder).

2. Monitor Windows with Zabbix agent

Introduction

This page walks you through the steps required to start basic monitoring of Windows machines with Zabbix.

Who this guide is for

This guide is designed for new Zabbix users and contains the minimum set of steps required to enable basic monitoring of your Windows machine. If you are looking for deep customization options or require more advanced configuration, see Configuration section of Zabbix manual.

Prerequisites

Before proceeding with this installation guide, you must download and install Zabbix server and Zabbix frontend according to instructions for your OS.

Install Zabbix agent

Zabbix agent is the process responsible for gathering data. You need to install it on the Windows machine that you want to monitor. Follow Zabbix agent installation instructions for Windows.

Configure Zabbix for monitoring

Zabbix agent can collect metrics in active or passive mode (simultaneously).

A passive check is a simple data request. Zabbix server or proxy asks for some data (for example, CPU load) and Zabbix agent sends back the result to the server. Active checks require more complex processing. The agent must first retrieve from the server(s) a list of items for independent processing and then bulk send the data back. See Passive and active agent checks for more info.

Monitoring templates provided by Zabbix usually offer two alternatives - a template for Zabbix agent and a template for Zabbix agent (active). With the first option, the agent will collect metrics in passive mode. Such templates will deliver identical monitoring results, but using different communication protocols.

Further Zabbix configuration depends on whether you select a template for active or passive Zabbix agent checks.

Passive checks

Zabbix frontend

1. Log in to Zabbix frontend.

2. Create a host in Zabbix web interface.

This host will represent your Windows machine.

3. In the Interfaces parameter, add Agent interface and specify the IP address or DNS name of the Windows machine where the agent is installed.

4. In the Templates parameter, type or select Windows by Zabbix agent.

Zabbix agent

For passive checks Zabbix agent needs to know the IP address or DNS name of Zabbix server. If you have provided correct information during the agent installation, the configuration file is already updated. Otherwise, you need to manually specify it. Go to the C:\Program files\Zabbix Agent folder, open the file zabbix_agent.conf and add the IP/DNS of your Zabbix server to the Server parameter.

Example:

Server=192.0.2.22

Active checks

Zabbix frontend

1. Log in to Zabbix frontend.

2. Create a host in Zabbix web interface.

This host will represent your Windows machine.

3. In the Templates parameter, type or select Windows by Zabbix agent active.

Zabbix agent

In the C:\Program files\Zabbix Agent folder open the file zabbix_agent.conf and add:

 • The name of the host you created in Zabbix web interface to the Hostname parameter.
 • The IP address or DNS name of your Zabbix server machine to the ServerActive parameter (might be prefilled if you have provided it during Zabbix agent setup).

Example:

ServerActive= 192.0.2.22
    Hostname="Windows workstation"

View collected metrics

Congratulations! At this point, Zabbix is already monitoring your Windows machine.

To view collected metrics, open the Monitoring->Hosts menu section and click on the Latest data next to the host.

Set up problem alerts

Zabbix can notify you about a problem with your infrastructure using a variety of methods. This guide provides configuration steps for sending email alerts.

1. Go to the User settings -> Profile, switch to the tab Media and add your email.

2. Follow the guide for Receiving problem notification.

Next time, when Zabbix detects a problem you should receive an alert via email.

On Windows, you can use CpuStres utility to simulate high CPU load and as a result receive a problem alert.

See also:

 • Creating an item - how to start monitoring additional metrics (custom monitoring without templates).
 • Zabbix agent items, Zabbix agent items for Windows - full list of metrics you can monitor using Zabbix agent on Windows.
 • Problem escalations - how to create multi-step alert scenarios (e.g., first send message to the system administrator, then, if a problem is not resolved in 45 minutes, send message to the data center manager).