2 Aangepaste intervallen

Overzicht

Het is mogelijk om aangepaste regels te maken met betrekking tot de tijdstippen waarop een item wordt gecontroleerd. De twee methoden hiervoor zijn Flexibele intervallen, waarmee het standaard update-interval opnieuw kan worden gedefinieerd, en Planning, waarbij een itemcontrole kan worden uitgevoerd op een specifiek tijdstip of een reeks tijdstippen.

Flexibele intervallen

Flexibele intervallen stellen u in staat om het standaard update-interval opnieuw te definiëren voor specifieke tijdsperioden. Een flexibel interval wordt gedefinieerd met Interval en Periode, waarbij:

  • Interval – het update-interval voor de opgegeven tijdsperiode
  • Periode – de tijdsperiode waarin het flexibele interval actief is (zie de tijdsperiodes voor een gedetailleerde beschrijving van het Periode-formaat)

Als meerdere flexibele intervallen elkaar overlappen, wordt de kleinste Interval-waarde gebruikt voor de overlappende periode. Merk op dat als de kleinste waarde van overlappende flexibele intervallen '0' is, er geen polling zal plaatsvinden. Buiten de flexibele intervallen wordt het standaard update-interval gebruikt.

Houd er rekening mee dat als het flexibele interval gelijk is aan de lengte van de periode, het item precies één keer wordt gecontroleerd. Als het flexibele interval groter is dan de periode, kan het item één keer worden gecontroleerd of helemaal niet (daarom wordt deze configuratie afgeraden). Als het flexibele interval kleiner is dan de periode, wordt het item ten minste één keer gecontroleerd.

Als het flexibele interval wordt ingesteld op '0', wordt het item niet gepolled tijdens de periode van het flexibele interval en wordt het pollen hervat volgens het standaard Update-interval zodra de periode is verstreken. Voorbeelden:

Interval Periode Beschrijving
10 1-5,09:00-18:00 Het item wordt elke 10 seconden gecontroleerd tijdens werktijden.
0 1-7,00:00-7:00 Het item wordt 's nachts niet gecontroleerd.
0 7-7,00:00-24:00 Het item wordt op zondagen niet gecontroleerd.
60 1-7,12:00-12:01 Het item wordt elke dag om 12:00 gecontroleerd. Merk op dat dit werd gebruikt als een workaround voor geplande controles en dat het vanaf Zabbix 3.0 wordt aanbevolen om planningintervallen te gebruiken voor dergelijke controles.

Planningintervallen

Planningintervallen worden gebruikt om items op specifieke tijdstippen te controleren. Terwijl flexibele intervallen bedoeld zijn om het standaard update-interval van een item opnieuw te definiëren, worden planningintervallen gebruikt om een onafhankelijk controle-schema te specificeren, dat parallel wordt uitgevoerd.

Een planninginterval wordt gedefinieerd als: md<filter>wd<filter>h<filter>m<filter>s<filter> waarbij:

  • md - maanddagen
  • wd - weekdagen
  • h - uren
  • m - minuten
  • s – seconden

<filter> wordt gebruikt om waarden voor het bijbehorende voorvoegsel (dagen, uren, minuten, seconden) op te geven en wordt gedefinieerd als: [<van>[-<tot>]][/<stap>][,<filter>] waarbij:

  • <van> en <tot> het bereik van overeenkomende waarden bepalen (inclusief). Als <tot> wordt weggelaten, komt het filter overeen met een bereik van <van> - <van>. Als ook <van> wordt weggelaten, komt het filter overeen met alle mogelijke waarden.
  • <stap> bepaalt de sprongen van het getal door het bereik. Standaard heeft <stap> de waarde 1, wat betekent dat alle waarden van het gedefinieerde bereik overeenkomen.

Hoewel de filterdefinities optioneel zijn, moet ten minste één filter worden gebruikt. Een filter moet ofwel een bereik hebben of de waarde <stap> gedefinieerd hebben.

Een leeg filter komt overeen met '0' als er geen filter op een lager niveau is gedefinieerd, of anders met alle mogelijke waarden. Als bijvoorbeeld het uurfilter wordt weggelaten, komt alleen uur '0' overeen, mits het minutefilter en secondenfilter ook worden weggelaten, anders zal een leeg uurfilter overeenkomen met alle uurwaarden.

Geldige <van> en <tot> waarden voor hun respectievelijke filtervoorvoegsel zijn:

Voorvoegsel Beschrijving <van> <tot>
md Maanddagen 1-31 1-31
wd Weekdagen 1-7 1-7
h Uren 0-23 0-23
m Minuten 0-59 0-59
s Seconden 0-59 0-59

De waarde <van> moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde <tot>. De waarde <stap> moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 1 en kleiner dan of gelijk zijn aan <tot> - <van>.

Enkelcijferige maanddagen, uren, minuten en secondenwaarden kunnen worden voorafgegaan door 0. Bijvoorbeeld md01-31 en h/02 zijn geldige intervallen, maar md01-031 en wd01-07 zijn dat niet.

In de Zabbix-frontend worden meerdere planningintervallen ingevoerd in afzonderlijke rijen. In de Zabbix API worden ze samengevoegd tot één enkele tekenreeks met een puntkomma ; als scheidingsteken.

Als een tijd door meerdere intervallen wordt overschreven, wordt het slechts één keer uitgevoerd. Bijvoorbeeld, wd1h9;h9 wordt slechts één keer op maandag om 9 uur uitgevoerd.

Voorbeelden:

Interval Zal worden uitgevoerd
m0-59 elke minuut
h9-17/2 elke 2 uur vanaf 9:00 (9:00, 11:00 ...)
m0,30 of m/30 uurlijks om hh:00 en hh:30
m0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 of m/5 elke vijf minuten
wd1-5h9 elke maandag tot vrijdag om 9:00
wd1-5h9-18 elke maandag tot vrijdag om 9:00, 10:00,...,18:00
h9,10,11 of h9-11 elke dag om 9:00, 10:00 en 11:00
md1h9m30 elke 1e dag van elke maand om 9:30
md1wd1h9m30 elke 1e dag van elke maand om 9:30 als het maandag is
h9m/30 elke dag om 9:00, 9:30
h9m0-59/30 elke dag om 9:00, 9:30
h9,10m/30 elke dag om 9:00, 9:30, 10:00, 10:30
h9-10m30 elke dag om 9:30, 10:30
h9m10-40/30 elke dag om 9:10, 9:40
h9,10m10-40/30 elke dag om 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
h9-10m10-40/30 elke dag om 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
h9m10-40 elke dag om 9:10, 9:11, 9:12, ... 9:40
h9m10-40/1 elke dag om 9:10, 9:11, 9:12, ... 9:40
h9-12,15 elke dag om 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00
h9-12,15m0 elke dag om 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00
h9-12,15m0s30 elke dag om 9:00:30, 10:00:30, 11:00:30, 12:00:30, 15:00:30
h9-12s30 elke dag om 9:00:30, 9:01:30, 9:02:30 ... 12:58:30, 12:59:30
h9m/30;h10 (specifieke API-syntaxis) elke dag om 9:00, 9:30, 10:00
h9m/30
h10 (voeg dit toe als een andere rij in de frontend)
elke dag om 9:00, 9:30, 10:00