This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Agent Zabbix (UNIX)

Parametry obsługiwane w pliku konfiguracji agenta Zabbix (zabbix_agentd.conf):

Parametr Wymagany Zakres Wartość domyślna Opis
Alias nie Ustawia alias dla klucza pozycji. Może być używany jako zamiennik dla długich i skomplikowanych kluczy pozycji.
Może istnieć wiele parametrów Alias. Niedozwolone jest wprowadzanie wielu kluczy z takim samym parametrem Alias.
Różne klucze Alias mogą odwoływać się do tego samego klucza pozycji.
Na przykład, żeby uzyskać ID użytkownika 'zabbix':
Alias=zabbix.userid:vfs.file.regexp[/etc/passwd,^zabbix:.:([0-9]+),,,,\1]
Od tej chwili do pobrania danych można używać skrótu klucza zabbix.userid.
Aliasów można używać w parametrze HostMetadataItem, w HostnameItem nie są obsługiwane.
AllowRoot nie 0 Pozwala uruchomić agenta jako 'root'. Jeżeli jest wyłączone a agenta uruchomiono jako 'root', agent spróbuje przełączyć się na użytkownika 'zabbix'. Nie powoduje zmian, jeżeli serwer uruchomiono z konta zwykłego użytkownika.
0 - nie pozwalaj
1 - pozwalaj
BufferSend nie 1-3600 5 Nie przetrzymuj danych w buforze dłużej niż N sekund.
BufferSize nie 2-65535 100 Maksymalna ilość wartości w buforze pamięciowym. Agent wyśle
wszystkie zebrane dane do serwera lub proxy Zabbix, gdy bufor zostanie zapełniony.
DebugLevel nie 0-4 3 Określa poziom śledzenia:
0 - bez śledzenia
1 - informacje krytyczne
2 - informacje o błędach
3 - ostrzeżenia
4 - dla debugowania (wytwarza mnóstwo informacji)
EnableRemoteCommands nie 0 Czy polecenia zdalne z serwera Zabbix są dozwolone.
0 - niedozwolone
1 - dozwolone
HostMetadata nie 0-255 znaków Parametr opcjonalny definiujący metadane hosta. Metadane hosta używane są wyłącznie w procesie automatycznej rejestracji (aktywny agent).
Jeżeli nie są zdefiniowane, wartość zostanie pobrana z HostMetadataItem.
Agent zgłosi błąd i nie uruchomi się, jeżeli określono wartość przekraczającą limit lub nie jest to ciąg UTF-8.
Opcja ta jest dostępna od wersji 2.2.0.
HostMetadataItem nie Parametr opcjonalny, definiujący pozycję agenta Zabbix używaną do pobierania metadanych hosta. Opcja ta jest używana jedynie wtedy, gdy nie jest zdefiniowane HostMetadata.
Obsługuje Parametry Użytkownika oraz aliasy. Obsługuje system.run[] niezależnie od wartości EnableRemoteCommands.
Metadane hosta używane są wyłącznie w procesie automatycznej rejestracji (aktywny agent).
podczas procesu automatycznej rejestracji, gent zaloguje ostrzeżenie, jeżeli wartość zwracana przez określoną pozycję przekracza limit 255 znaków.
Wartość zwracana musi być ciągiem UTF-8, w przeciwnym razie zostanie zignorowana.
Opcja ta jest dostępna od wersji 2.2.0.
Hostname nie Ustawiane przez HostnameItem Unikalna nazwa hosta (czułe na wielkość liter).
Wymagane przy sprawdzeniach aktywnych, musi być zgodne z nazwą hosta zdefiniowaną na serwerze.
Dozwolone znaki: alfanumeryczne, '.', ' ', '_' i '-'.
Maksymalna długość: 64
HostnameItem nie system.hostname Parametr opcjonalny, definiujący pozycję agenta Zabbix używaną do pobierania nazwy hosta. opcja ta jest używana, jeżeli nie zdefiniowano HostMetadata.
Nie obsługuje Parametrów UżytkownikaDoes ani aliasów, ale obsługuje system.run[], niezależnie od wartości EnableRemoteCommands.
Opcja ta jest obsługiwana od wersji 1.8.6.
Include nie W pliku konfiguracji można dołączać indywidualne pliki lub wszystkie pliki z katalogu. Zobacz uwagi specjalne na temat ograniczeń.
ListenIP nie 0.0.0.0 Lista adresów IP, oddzielonych przecinkami, na których powinien nasłuchiwać agent.
Wiele adresów IP obsługiwane jest od wersji 1.8.3.
ListenPort nie 1024-32767 10050 Agent będzie nasłuchiwać na tym porcie połączeń z serwera.
LoadModule nie Moduł do załadowania przy starcie agenta. Moduły używane są do rozszerzania funkcjonalności agenta.
Format: LoadModule=<moduł.so>
Moduły muszą być zlokalizowane w katalogu określonym przez LoadModulePath.
Dozwolone jest wprowadzenie wielu parametrów LoadModule.
LoadModulePath nie Pełna ścieżka do lokalizacji modułów agenta.
Wartość domyślna zależy od opcji kompilacji.
LogFile nie Nazwa pliku logu.
Jeżeli nie została ustawiona, zostanie użyte syslog.
LogFileSize nie 0-1024 1 Maksymalny rozmiar pliku logu w MB.
0 - wyłącza automatyczną rotację.
Uwaga: Jeżeli osiągnięty zostanie limit rozmiaru pliku logu i rotacja z jakiegokolwiek powodu zawiedzie, istniejący plik logu zostanie wyczyszczony i rozpocznie się od nowa.
LogRemoteCommands nie 0 Włącza logowanie wykonywanych poleceń powłoki jako ostrzeżeń.
0 - wyłączone
1 - włączone
MaxLinesPerSecond nie 1-1000 100 Maksymalna liczba nowych linii na sekundę wysyłanych przez agenta do serwera lub proxy Zabbix, podczas przetwarzania aktywnych sprawdzeń 'log' i 'eventlog'.
Podana wartość zostanie nadpisana przez parametr 'maxlines',
podany w kluczu pozycji 'log' lub 'eventlog'.
Uwaga: podczas wyszukiwania wymaganych ciągów w pozycjach logów, Zabbix będzie przetwarzał 4 razy więcej nowych linii, niż jest to ustawione w MaxLinesPerSecond.
PidFile nie /tmp/zabbix_agent.pid Nazwa pliku PID.
RefreshActiveChecks nie 60-3600 120 Jak często jest odświeżana lista aktywnych sprawdzeń, w sekundach.
Należy zauważyć, że po błędzie odświeżenia aktywnych sprawdzeń, kolejna próba nastąpi po 60 sekundach.
Server nie Lista oddzielonych przecinkami adresów IP (lub nazw hostów) serwerów Zabbix. Spacje są dozwolone od wersji Zabbix 2.2.
Połączenia przychodzące akceptowane są wyłącznie z hostów podanych tutaj.
Należy zauważyć, że nazwy hostów muszą być rozwiązywalne, tzn.: nazwa hosta→adres IP oraz adres IP→nazwa hosta.
Jeżeli włączono obsługę IPv6, to '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' są traktowane identycznie.
ServerActive nie IP:port (lub nazwa hosta:port) serwera lub proxy Zabbix dla sprawdzeń aktywnych.
Można podać wiele adresów oddzielonych przecinkami, żeby używać równolegle niezależnych serwerów Zabbix. Spacje są zabronione.
Jeżeli nie podano portu, użyty zostanie port domyślny.
Jeżeli port dla hosta zostanie podany, to adresy IPv6 muszą być podane w nawiasach kwadratowych.
Jeżeli port nie zostanie określony, nawiasy kwadratowe dla adresów IPv6 są opcjonalne.
Jeżeli parametr nie zostanie określony, sprawdzenia aktywne zostaną wyłączone.
SourceIP nie Adres IP Źródła dla połączeń wychodzących.
StartAgents nie 0-100 3 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów zabbix_agentd, przetwarzających sprawdzenia pasywne.
Jeżeli ustawione na 0, pasywne sprawdzenia zostaną wyłączone, a agent nie będzie nasłuchiwał na żadnym porcie TCP.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 16.
Timeout nie 1-30 3 Nie spędzaj więcej niż Timeout sekund na przetwarzanie
UnsafeUserParameters nie 0,1 0 Pozwala na przekazywanie dowolnych znaków w argumentach parametrów użytkowników. Obsługiwane od wersji Zabbix 1.8.2.
UserParameter nie Parametry użytkownika do monitorowania. Może być kilka parametrów użytkownika.
Format: UserParameter=<klucz>,<polecenie powłoki>
Należy zauważyć, że polecenia powłoki nie mogą zwracać jedynie pustego ciągu lub EOL.
Przykład: UserParameter=system.test,who|wc -l

W wersji 2.0.0 agenta Zabbix zostały zmienione parametry konfiguracyjne związane ze sprawdzeniami pasywnymi i aktywnymi.
Zobacz "Zobacz też" na dole tej strony, żeby przeczytać więcej szczegółów na temat tych zmian.

Zabbix obsługuje pliki konfiguracyjne w kodowaniu UTF-8 bez BOM.

Zobacz też

  1. Różnice w konfiguracji agenta Zabbix dla sprawdzeń aktywnych i pasywnych począwszy od wersji 2.0.0