This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

5 Brama Java Zabbix

Jeżeli uruchamiamy skrypty startup.sh i shutdown.sh dla bramy Java Zabbix, to wymagane parametry konfiguracji można określić w pliku settings.sh. Skrypty startup i shutdown wykorzystują plik ustawień jako źródło, konwertując zmienne środowiskowe (wypisane w pierwszej kolumnie) na właściwości Java (wypisane w drugiej kolumnie).

Jeżeli uruchamiamy bramę Java Zabbix ręcznie przez uruchomienie polecenia java, to wymagane właściwości Java należy ustawić w linii poleceń.

Zmienna Właściwość Wymagany Zakres Wartość domyślna Opis
LISTEN_IP zabbix.listenIP nie 0.0.0.0 Adres IP do nasłuchu.
LISTEN_PORT zabbix.listenPort nie 1024-32767 10052 Port do nasłuchu.
PID_FILE zabbix.pidFile nie /tmp/zabbix_java.pid Nazwa pliku PID. Jeżeli pominięto, Brama Java Zabbix zostanie uruchomiona jako aplikacja konsoli.
START_POLLERS zabbix.startPollers nie 1-1000 5 Liczba wątków roboczych do uruchomienia.
TIMEOUT zabbix.timeout nie 1-30 3 Jak długo czekać na operacje sieciowe. Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.15 oraz 2.2.10.

Port 10052 nie jest portem zarejestrowanym w IANA.