This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Konfiguracja hosta

Przegląd

Żeby skonfigurować host w Zabbix, należy:

  • Przejść do: Konfiguracja → Hosty
  • Kliknąć na Utwórz z prawej strony (lub na nazwie hosta, by edytować istniejący host)
  • Wprowadzić parametry hosta w formularzu

Do utworzenia nowego hosta można użyć przycisków Powiel i Pełne powielenie w formularzu istniejącego hosta. Kliknięcie na Powiel zachowa wszystkie parametry hosta oraz połączenia do szablonów (wraz z elementami z tych szablonów). Pełne powielenie dodatkowo zachowa bezpośrednio podpięte elementy (aplikacje, pozycje, wyzwalacze, wykresy, niskopoziomowe reguły wykrywania i scenariusze sieci www).

Powielanie scenariuszy sieci www dostępne jest od wersji Zabbix 2.2.6.

Uwaga: Podczas klonowania, wszystkie pozycje pochodzące z szablonów, są powielane dokładnie tak jak w szablonie. Dowolne zmiany wprowadzone do tych pozycji na poziomie hosta (np. zmiany interwału pozycji, wyrażeń regularnych czy prototypów w niskopoziomowych regułach wykrywania) nie będą powielone do nowego hosta; zostaną przywrócone do stanu jak z szablonu.

Konfiguracja

Zakładka Host zawiera ogólne atrybuty hosta:

Parametr Opis
Nazwa hosta Unikalna nazwa hosta. Dozwolone są znaki alfanumeryczne, spacje, kropki, myślniki i podkreślenia.
Uwaga: Jeżeli uruchamiamy agenta Zabbix na hoście, który konfigurujemy, parametr Hostname w pliku konfiguracji agenta musi mieć tę samą wartość jak nazwa hosta wprowadzona tutaj. Nazwa w parametrze jest potrzebna do przetwarzania aktywnych sprawdzeń.
Widoczna nazwa Jeżeli ta nazwa zostanie ustawiona, będzie widoczna na listach, mapach, itp. Atrybut ten wspiera UTF-8.
Grupy Należy wybrać, do jakich grup hostów należy ten host. Host musi należeć do przynajmniej jednej grupy hostów.
Nowa grupa Można tu szybko utworzyć nową grupę i podłączyć od razu do hosta. Pole ignorowane, jeżeli jest puste.
Interfejsy Dla hosta dostępnych jest kilka typów interfejsów: Agent, SNMP, JMX i IPMI.
Aby dodać nowy interfejs, należy kliknąć na Dodaj w bloku Interfejsy i wprowadzić informacje do IP/DNS, Połącz z i Port.
uwaga: Interfejsów użytych w dowolnych pozycjach nie można usunąć i link Usuń dla nich jest wyszarzony.
Adres IP Adres IP hosta (opcjonalne).
Nazwa DNS Nazwa DNS hosta (opcjonalna).
Połącz z Kliknięcie na odpowiedni klawisz, ustali czego serwer Zabbix ma użyć do pobierania danych z agentów:
IP - Połączenie do adresu IP hosta (rekomendowane)
DNS - Połączenie do nazwy DNS hosta
Port Numer portu TCP/UDP. Domyślne wartości to: 10050 dla agenta Zabbix, 161 dla agenta SNMP, 12345 dla JMX i 623 dla IPMI.
Domyślnie Zaznacz przycisk radiowy, aby wybrać domyślny interfejs.
Monitorowany przez proxy Host może być monitorowany zarówno przez serwer Zabbix jak i przez proxy Zabbix:
(brak proxy) - host jest monitorowany przez serwer Zabbix
Nazwa proxy - host jest monitorowany przez proxy Zabbix o nazwie "Nazwa proxy"
Stan Stan hosta:
Monitorowany - Host jest aktywny, gotowy do monitorowania
Nie monitorowany - Host nie jest aktywny, dlatego nie jest monitorowany

Zakładka Szablony pozwala na połączenie szablonów z hostem. Wszystkie elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy i aplikacje) będą dziedziczone z szablonu.

Aby podłączyć nowy szablon, należy zacząć wpisywać nazwę w polu Połącz nowe szablony, pojawi się wtedy lista zgodnych szablonów. Przewijamy listę i wybieramy. Po wybraniu wszystkich szablonów do połączenia, należy kliknąć na Dodaj.

Aby odłączyć szablon, należy użyć jednej z dwóch opcji w bloku Połączone szablony:

  • Odłącz - odłącza szablon, pozostawiając jego pozycje, wyzwalacze i wykresy
  • Odłącz i wyczyść - odłącza szablon, usuwając wszystkie jego pozycje, wyzwalacze i wykresy

Zakładka IPMI zawiera atrybuty zarządzania IPMI.

Parametr Opis
Algorytm uwierzytelniania Należy wybrać algorytm uwierzytelniania.
Poziom uprawnień Należy wybrać poziom uprawnień.
Login Nazwa użytkownika do uwierzytelnienia.
Hasło Hasło do uwierzytelnienia.

Zakładka Makra pozwala zdefiniować makra użytkownika na poziomie hosta.

Zakładka Inwentarz hosta pozwala ręcznie prowadzić informacje inwentarzowe dla hosta. Można również włączyć powielanie Automatyczne inwentarza, lub wyłączyć inwentarz dla tego hosta.

Konfiguracja grup hostów

Żeby skonfigurować grupę hostów w Zabbix, należy:

  • Przejść do: Konfiguracja → Grupy hostów
  • Kliknąć na Utwórz grupę hostów w prawym górnym rogu ekranu
  • Wprowadzić parametry grupy w formularzu

Parametr Opis
Nazwa grupy Unikalna nazwa grupy hostów. Nazwa musi być unikalna w obrębie węzła Zabbix.
Hosty Należy wybrać hosty, które są członkami grupy. Grupa hostów może być pusta lub może zawierać jeden lub więcej hostów.