This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

7 Audyt

Przegląd

W sekcji Administracja → Audyt użytkownicy mogą przeglądać zapisy zmian wprowadzonych w interfejsie użytkownika i szczegóły wykonanych akcji.

Domyślnie wyświetlane są zapisy audytu interfejsu użytkownika. Lista rozwijalna umieszczona w prawym górnym rogu pozwala przełączyć na szczegóły akcji i z powrotem.

Logi

Na tym ekranie można zobaczyć logi audytu zmian wprowadzonych w interfejsie użytkownika. Filtr umieszczony poniżej paska Logi pozwala zawęzić zapisy według użytkownika, typu aktywności, zmienianych zasobów i okresu czasu.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Czas Znacznik czasu zapisu audytu.
Użytkownik Użytkownik, który wykonał czynność.
IP IP, z którego wykonano czynność.
Zasób Wyświetlany jest zmieniany zasób.
Akcja Wyświetlany jest typ czynności - Logowanie, Wylogowanie, Dodano, Zaktualizowano, Usunięto, Włączony lub Wyłączony.
ID Wyświetlany jest identyfikator zmienianego zasobu.
Opis Wyświetlany jest opis zasobu.
Szczegóły Wyświetlane są szczegółowe informacje o podjętych czynnościach.

Akcje

Na tym ekranie wyświetlane są szczegóły wykonanych akcji (powiadomień lub zdalnych komend).

Filtr umieszczony poniżej paska Akcje pozwala zawęzić zapisy według odbiorcy e-maila i okresu czasu.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Czas Znacznik czasu akcji.
Typ Wyświetlany jest typ akcji - Email lub Polecenie.
Stan Wyświetlany jest stan akcji:
w trakcie - akcja jest właśnie wykonywana
wysłano - powiadomienia zostały wysłane
wykonane - polecenia zostały wykonane
nie wysłane - akcja nie została zakończona
Pozostało prób Wyświetlana jest liczba prób, jakie pozostały, które podejmie serwer, żeby wysłać powiadomienie.
Odbiorca(y) Wyświetlane są adresy e-mail odbiorców powiadomień.
Komunikat Wyświetlana jest zawartość komunikatu/zdalnej komendy.
Błąd Wyświetlana jest informacja o błędach związanych z wykonaniem akcji.