This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Skrypty

Przegląd

W sekcji Administracja → Skrypty można konfigurować i utrzymywać globalne skrypty użytkownika.

Skrypty te, w zależności od uprawnień użytkownika, stają się dostępne do wykonania w różnych miejscach interfejsu użytkownika (Tablica, Ostatnie dane, Stan wyzwalaczy, Zdarzenia, Mapy), jak również mogą być wykonane jako operacje akcji. Skrypty są wykonywane na serwerze lub agencie Zabbix.

Wyświetlana jest szczegółowa lista skryptów.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa skryptu. Kliknięcie na nazwę skryptu otwiera formularz konfiguracji skryptu.
Typ Wyświetlany jest typ skryptu - Skrypt lub polecenie IPMI.
Wykonaj na Wyświetlane jest, czy skrypt zostanie wykonany na serwerze, czy na agencie Zabbix.
Polecenia Wyświetlane są wszystkie polecenia do wykonania.
Grupa użytkowników Wyświetlana jest grupa użytkowników, dla której dostępny jest skrypt (lub Wszystkie dla wszystkich grup użytkowników).
Grupa hostów Wyświetlana jest grupa hostów, dla których dostępny jest skrypt (lub Wszystkie dla wszystkich grup hostów).
Dostęp do hosta Wyświetlany jest poziom uprawnień dla grup hostów - Odczyt lub Zapis. Tylko użytkownicy z wystarczającym poziomem uprawnień uzyskają dostęp do wykonywania skryptu.

Żeby skonfigurować nowy skrypt należy nacisnąć przycisk Utwórz skrypt znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Usuń wybrane - usuwa skrypty

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej skryptów, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".

Konfiguracja globalnego skryptu

Atrybuty skryptu:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa skryptu.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, można użyć w nazwie prefiksów z wymaganą ścieżką, na przykład, Domyślny/, dodając skrypt do odpowiedniego katalogu. Przy korzystaniu ze skryptów z menu w sekcji monitorowania, skrypty zostaną uporządkowane według katalogu.
Skrypt nie może mieć nazwy identycznej z istniejącym katalogiem (i odwrotnie) Nazwa skryptu musi być unikalna wewnątrz katalogu.
Unikalność nazw skryptów jest sprawdzana po przetworzeniu znaków specjalnych, np. nie można w jednym katalogu dodać "Ping" i "\Ping". Pojedynczy ukośnik jest znakiem ucieczki dla symbolu bezpośrednio za nim. Na przykład, znaki '/' i '\' mogą być zapisane przy pomocy ukośnika tak: \/ lub \\.
Typ Typ skryptu - Skrypt lub IPMI.
Począwszy od wersji Zabbix 2.0 dostępna jest specjalna opcja dla poleceń IPMI (poprzednio konieczne było użycie specjalnej formy IPMI <command> w polu polecenia).
Wykonaj na Czy skrypt zostanie wykonany na serwerze, czy na agencie Zabbix.
Opcja wykonywania skryptów na agencie Zabbix dostępna jest od wersji Zabbix 2.0 (udostępnienie zdalnych komend można włączyć w parametrze EnableRemoteCommands agenta Zabbix w pliku konfiguracji).
Polecenia Polecenia z pełną ścieżką, do wykonania w skrypcie.
Można wykorzystać niektóre makra: {HOST.CONN}, {HOST.IP}, {HOST.DNS}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}. Jeżeli wartość makra może zawierać spacje (na przykład: nazwa hosta), należy użyć cudzysłowów.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, makra użytkownika dostępne są w poleceniach skryptów.
Opis Opis skryptu.
Grupa użytkowników Grupa użytkowników, dla której dostępny jest skrypt (lub Wszystkie dla wszystkich grup użytkowników).
Grupa hostów Grupa hostów, dla których dostępny jest skrypt (lub Wszystkie dla wszystkich grup hostów).
Wymagane są uprawnienia do hosta Poziom uprawnień dla grup hostów - Odczyt lub Zapis. Tylko użytkownicy z wystarczającym poziomem uprawnień uzyskają dostęp do wykonywania skryptu.
Włącz potwierdzanie Zaznaczenie pola powoduje wyświetlanie komunikatu potwierdzenia przed uruchomieniem skryptu. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy wykonywane polecenia mogą być potencjalnie niebezpieczne (na przykład skrypt restartujący), lub gdy ich wykonanie jest długie.
Tekst potwierdzenia Tekst potwierdzenia użytkownika dla komunikatu potwierdzenia związanego z polem powyżej (na przykład, System zdalny zostanie zrestartowany. Jesteś tego pewien?). Aby zobaczyć jak działa, kliknij na Test potwierdzenia zaraz za polem.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, tekst potwierdzenia może zawierać makra nazw hostów - {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, makra połączeń hostów - {HOST.IP}, {HOST.DNS}, {HOST.CONN} i makra użytkownika. Uwaga: Makra nie są rozwijane podczas testowania komunikatu potwierdzenia.