This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Ekrany

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Ekrany użytkownik może konfigurować i utrzymywać ekrany.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących ekranów.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa ekranu. Klikając na nazwę ekranu otwieramy do edycji siatkę elementów ekranu.
Wymiary Liczba kolumn i wierszy ekranu.
Ekran Klikając na link Edycja wyświetlamy ekran edycji ogólnych właściwości ekranu (nazwa i wymiary).

Żeby utworzyć nowy ekran należy nacisnąć przycisk Utwórz ekran znajdujący się w prawym górnym rogu. Aby zaimportować ekran z pliku XML należy nacisnąć przycisk Import znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Eksportuj wybrane - eksportuje ekrany do pliku XML
  • Usuń wybrane - usuwa ekrany

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej ekranów, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".