This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Wskaźniki połączenia

Przegląd

Można przypisać jakieś wyzwalacze do połączenia pomiędzy elementami mapy sieci. Kiedy wyzwalacze przejdą w stan problem, połączenia uwzględnią to.

Podczas konfiguracji połączenia ustawiany jest typ połączenia i kolor. Podczas przypisywania wyzwalacza do połączenia, można przypisać inny typ połączenia i kolor dla każdego z wyzwalaczy.

W przypadku, gdy dowolny z wyzwalaczy przejdzie w stan problem, jego styl i kolor połączenia zostanie użyty w połączeniu. Domyślnym połączeniem jest zielona linia. Teraz, przy wyzwalaczu w stanie problem, połączenie może się stać grubą czerwoną linią (jeżeli tak zostało zdefiniowane).

Konfiguracja

Żeby przydzielić wyzwalacze jako wskaźniki połączenia, należy:

  • wybrać element mapy
  • kliknąć na Edycja w sekcji Połączenia dla wybranego elementu przed odpowiednim połączeniem
  • kliknąć na Dodaj w bloku Wskaźnik połączenia i wybrać jeden lub więcej wyzwalaczy

Dodane wyzwalacze pojawią się na liście Wskaźników połączenia.

Bezpośrednio w tej liście można ustawić typ i kolor połączenia. Po zakończeniu, należy kliknąć na Zastosuj, zamknąć formularz i zapisać mapę.

Wyświetlanie

W Monitorowanie → Mapy wyświetlony zostanie odpowiedni kolor połączenia, w przypadku gdy wyzwalacz przejdzie w stan problem.

Jeżeli wiele wyzwalaczy przejdzie w stan problem, zostanie wyświetlony kolor dla wyzwalacza z najwyższym poziomem. Jeżeli wiele wyzwalaczy z takim samym poziomem jest przypisanych do połączenia, pierwszeństwo ma ten z najniższym ID.