This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Hosty

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Hosty użytkownik może konfigurować i utrzymywać hosty.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących hostów.

Lista rozwijalna Grupa w prawym górnym rogu pozwala wybrać, czy wyświetlać wszystkie hosty, czy tylko należące do wybranej grupy.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa hosta. Klikając na nazwę hosta otwieramy formularz konfiguracji hosta.
Elementy (Aplikacje, Pozycje, Wyzwalacze, Wykresy, Wykrywanie, WWW) Klikając na nazwę elementu, uzyskujemy listę elementów danego typu, należących do hosta. Liczba odpowiednich elementów w hoście podana jest w nawiasach.
Interfejs Wyświetlany jest główny interfejs hosta.
Szablony Wyświetlane są szablony połączone z hostem. Jeżeli inne szablony są połączone z danym szablonem, wyświetlane są w nawiasach i są one oddzielone przecinkami. Klikając na nazwę szablonu wyświetlamy jego formularz konfiguracji.
Stan Wyświetlany jest stan hosta - Monitorowany lub Nie monitorowany. Można zmienić stan klikając na niego.
Dostępność Wyświetlana jest dostępność hosta. Cztery ikony reprezentują odpowiednie interfejsy (Agent Zabbixa, SNMP, IPMI, JMX). Jeżeli dany interfejs jest skonfigurowany i dostępny, wyświetlany jest na zielono. Jeżeli jest skonfigurowany i niedostępny, wyświetlany jest na czerwono, a po najechaniu myszką, wyświetlana jest informacja o przyczynie niedostępności interfejsu.

Żeby skonfigurować nowy host należy nacisnąć przycisk Utwórz host znajdujący się w prawym górnym rogu. Aby zaimportować hosty z pliku XML należy nacisnąć przycisk Import również znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Eksportuj wybrane - eksport hostów do pliku XML
  • Aktualizacja masowa - jednocześnie aktualizuje kilka właściwości dla wielu hostów
  • Włącz wybrane - zmienia stan hosta na Monitorowany
  • Włącz wybrane - zmienia stan hosta na Nie monitorowany
  • Usuń wybrane - usuwa hosty

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej hostów, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".

Filtr

Ponieważ lista może zawierać wiele różnych hostów, może być konieczne filtrowanie hostów zgodnie z własnymi wymaganiami.

Wąski niebieski pasek tuż poniżej paska Hosty jest linkiem do filtra. Kliknięcie na niego otwiera filtr, gdzie można filtrować hosty według nazwy, DNS, IP lub numeru portu.