This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Akcje

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Akcje użytkownik może konfigurować i utrzymywać akcje.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących akcji. Wyświetlane są tu akcje przydzielone do różnych źródeł (wyzwalacze, wykrywanie, auto-rejestracja).

Przy pomocy listy rozwijalnej Źródło zdarzenia z prawej strony paska Akcje, można wybrać, które akcje należy wyświetlić.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa akcji. Klikając na nazwę akcji otwieramy formularz konfiguracji akcji.
Warunki Wyświetlane są warunki akcji.
Operacje Wyświetlane są operacje akcji.
Od wersji Zabbix 2.2, lista operacji wyświetla również typy mediów (e-mail, SMS, Jabber, itp.) używane do powiadomień oraz Imię i Nazwisko (w nawiasach za aliasem) odbiorcy powiadomienia.
Stan Wyświetlany jest stan akcji - Włączony lub Wyłączony.
Można zmienić stan klikając na niego.
Jeżeli akcja jest wyłączana podczas procesu eskalacji (np. podczas wysyłania komunikatu), zostanie wysłany dodatkowy komunikat a następnie komunikat eskalacji. Druga wiadomość będzie miała następujący tekst na początku: NOTE: Escalation cancelled: action '<Nazwa akcji>' disabled. Dzięki temu odbiorca zostanie poinformowany, że eskalacja została anulowana i nie będzie wykonanych więcej kroków.

Żeby skonfigurować nową akcję należy nacisnąć przycisk Utwórz akcję znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan akcji na Włączony
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan akcji na Wyłączony
  • Usuń wybrane - usuwa akcje

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednej lub więcej akcji, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".