This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Ogólne

Przegląd

Sekcja Administracja → Ogólne zawiera kilka ekranów pozwalających ustawiać opcje związane z wyglądem i zachowaniem interfejsu użytkownika.

Lista rozwijalna z prawej strony pozwala na przełączanie pomiędzy różnymi ekranami konfiguracji.

1 GUI

Ekran pozwala zmieniać niektóre wartości domyślne interfejsu użytkownika.

Parametry konfiguracji:

Parametr Opis
Motyw domyślny Domyślny motyw dla użytkowników, którzy nie ustawili żadnego motywu w swoim profilu.
Pierwszy wpis menu rozwijalnego Czy pierwszym elementem na listach rozwijalnych ma być Wszystkie czy Brak.
Przy zaznaczonym polu pamiętaj wybrane, będzie pamiętany ostatni wybrany element listy rozwijalnej (zamiast domyślnego).
Ograniczenie wyszukiwania/filtrowania elementów Maksymalna liczba elementów (wierszy), jakie będą wyświetlane na listach w interfejsie użytkownika, na przykład w Monitorowanie → Zdarzenia lub Konfiguracja → Hosty.
Uwaga: Jeżeli ustawimy np. na '50', tylko pierwszych 50 elementów będzie wyświetlanych na listach. Jeżeli jakaś lista będzie zawierać więcej niż 50 elementów, zostanie dodany znak '+' w napisie: "Wyświetlanie 1 do 50 z 50+ znalezionych". Ponadto, przy użyciu filtrów, jeżeli będzie więcej niż 50 elementów do wyświetlenia, tylko pierwsze 50 elementów zostanie wyświetlone.
Maksymalna liczba elementów
do wyświetlenia w komórce tabeli
Wpisów wyświetlanych w jednej komórce nie może być więcej niż wartość wpisana w to pole.
Włącz potwierdzanie zdarzeń Ten parametr określa, czy w Zabbix jest aktywne potwierdzanie.
Wyświetl zdarzenia nie starcze
niż (w dniach)
Ten parametr definiuje z jakiego ostatniego okresu czasu będą wyświetlane zdarzenia na ekranie Stanu wyzwalaczy. Domyślnie: 7 dni.
Maksymalna pokazywana liczba zdarzeń na wyzwalacz Maksymalna liczba zdarzeń wyświetlana dla każdego wyzwalacza na ekranie Stan wyzwalaczy. Domyślnie: 100.
Pokaż ostrzeżenie jeżeli serwer Zabbixa nie działa Ten parametr włącza wyświetlanie komunikatu ostrzeżenia na górze ekranu, jeżeli serwer Zabbix nie jest dostępny (może być wyłączony). Komunikat pozostaje widoczny nawet wtedy, gdy ekran zostanie przewinięty do dołu. Przesunięcie myszki nad komunikat, ukrywa go na chwilę, umożliwiając obejrzenie zawartości pod komunikatem.
Parametr jest dostępny od wersji Zabbix 2.0.1.
2 Porządkowanie

Porządkowanie jest procesem periodycznym, wykonywanym przez serwer Zabbix. Proces usuwa przedawnione informacje i informacje skasowane przez użytkownika.

W sekcji tej można włączyć bądź wyłączyć zlecenia porządkowania oddzielnie dla: zdarzeń i alarmów/usług IT/audytów/sesji użytkowników/historii/trendów. Jeżeli porządkowanie jest włączone, możliwe jest określenie przez jaką ilość dni mają być przechowywane dane, zanim zostaną usunięte przez porządkowanie.

Dla historii i trendów dostępne są dodatkowe opcje: Nadpisz okres historii pozycji i Nadpisz okres trendu pozycji. Opcje te pozwalają globalnie ustawić, przez jak długi okres czasu będzie przechowywana historia/trendy pozycji, nadpisując wartości ustawione dla indywidualnych pozycji w polach Okres przechowywania historii/trendu konfiguracji pozycji.

Począwszy od wersji Zabbix 2.2.1, ustawienie to zostało zmienione tak, by nadpisywało okres przechowywania historii/trendów nawet , jeżeli wewnętrzne porządkowanie zostało wyłączone. Aktualnie, używając zewnętrznego porządkowania, okres przechowywania historii powinien być ustawiany przy użyciu pola Okres przechowywania danych historii (zamiast stałej ZBX_HISTORY_DATA_UPKEEP, usuniętej od wersji 2.2.1).

Przycisk Przywróć domyślne wycofuje wszystkie wprowadzone zmiany.

3 Obrazy

Sekcja Obrazy wyświetla wszystkie obrazy dostępne w Zabbix. Obrazy przechowywane są w bazie danych.

Lista rozwijalna Typ pozwala przełączać się pomiędzy ikonami i obrazami tła:

  • Ikony używane są do wyświetlania elementów map sieci
  • Tła są używane jako obrazy tła map sieci

Dodawanie obrazu

Można dodać swoje obrazy klikając na przycisk Utwórz obraz w prawym górnym rogu.

Atrybuty obrazów:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa obrazu.
Typ Ikona lub Tło.
Wyślij Należy wybrać plik (PNG, JPEG), z lokalnego systemu plików, do załadowania do Zabbix.

maksymalny rozmiar pliku ogranicza wartość ZBX_MAX_IMAGE_SIZE = 1024x1024 bajtów lub 1 MB.

Ładowanie obrazu może się nie powieść, jeżeli rozmiar obrazu jest zbliżony do 1 MB a parametr konfiguracji MySQL max_allowed_packet jest domyślnie ustawiony na 1MB. W tym przypadku można zwiększyć parametr max_allowed_packet.

4 Mapowanie ikon

Sekcja ta pozwala utworzyć mapowanie wybranych hostów z wybranymi ikonami. Do utworzenia mapowania użyte są informacje z pól inwentarza hosta.

Następnie mapowań można użyć w konfiguracji map sieci do automatycznego przypisania odpowiednich ikon do zgodnych hostów.

Żeby utworzyć nową mapę ikon należy nacisnąć przycisk Utwórz mapę ikon znajdujący się w prawym górnym rogu.

Parametry konfiguracji:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa mapy ikon.
Mapowania Lista mapowań. Porządek mapowania określa, które mapowanie ma wyższy priorytet. Mapowania na liście można przesuwać metodą przesuń-i-upuść.
Pole inwentarzowe Pole inwentarza hosta, które będzie porównywane.
Wyrażenie Wyrażenie regularne opisujące zgodność.
Ikona Ikona, której należy użyć, jeżeli jest zgodność.
Domyślnie Ikona domyślna.
5 Wyrażenia regularne

Sekcja ta pozwala utworzyć wyrażenia regularne użytkownika, których można używać w wielu miejscach interfejsu użytkownika. Szczegóły można obejrzeć w sekcji Wyrażenia regularne.

6 Makra

Sekcja ta pozwala zdefiniować ogólne makra systemowe.

Szczegóły można obejrzeć w sekcji Makra użytkownika.

7 Mapowanie wartości

Sekcja ta pozwala stworzyć mapy wartości, które są zrozumiałą dla ludzi reprezentacją danych zbieranych i prezentowanych w interfejsie użytkownika Zabbix. Szczegóły można obejrzeć w sekcji Mapowanie wartości.

8 Czas pracy

Czas pracy jest ogólnym parametrem systemowym. Na wykresach czas w okresie czasu pracy jest wyświetlany na białym tle, w pozostałym okresie jest wyświetlany na szarym.

Na stronie Specyfikacji okresu czasu można zobaczyć opis formatu czasu.

9 Poziomy wyzwalacza

Sekcja ta pozwala przystosować nazwy i kolory poziomów wyzwalaczy.

Można wprowadzić nowe nazwy i kody kolorów lub kliknąć na kolor, by wybrać kolor z dostępnej palety.

Szczegóły można obejrzeć w sekcji Przystosowanie poziomów wyzwalaczy.

10 Opcje wyświetlania wyzwalaczy

Sekcja ta pozwala przystosować sposób wyświetlania stanu wyzwalacza w interfejsie użytkownika.

Można przystosować kolory i migotanie dla zdarzeń potwierdzonych i niepotwierdzonych. Można również ustawić okres wyświetlania wyzwalaczy w stanie OK i miganie wyzwalaczy po zmianie stanu.

11 Inne

Sekcja ta pozwala skonfigurować inne parametry interfejsu użytkownika.

Parametr Opis
Odświeżanie niewspieranych pozycji (w sek.) Niektóre pozycje mogą być niewspierane, np. z powodu błędów w parametrach użytkownika lub z powodu, że pozycja jest niewspierana przez agenta. Zabbix można skonfigurować tak, by sprawdzał okresowo, czy niewspierane pozycje są już aktywne.
Zabbix aktywuje niewspierane pozycje co N sekund ustawionych w tym polu. Jeżeli pole zawiera 0, automatyczna aktywacja zostanie wyłączona.
Proxy sprawdzają niewspierane pozycje co 10 minut. Nie ma konfiguracji tej pozycji dla proxy.
Grupa dla wykrytych hostów Hosty wykryte przez wykrywanie sieci i auto-rejestrację agentów zostaną automatycznie przydzielone do grupy określonej w tym polu.
Grupa użytkowników dla wiadomości o wyłączeniu bazy danych Grupa użytkowników do wysyłania komunikatu lub 'Brak'.
Dostępność serwera Zabbix zależy od dostępności jego bazy danych. Nie może pracować bez bazy. Specjalny proces Zabbix, db watchdog, zaalarmuje wybranych użytkowników w przypadku katastrofy. Jeżeli baza danych zostanie zatrzymana, proces ten wyśle powiadomienia do grupy użytkowników ustawionej w tym polu, używając wszystkich skonfigurowanych wpisów mediów użytkownika. Serwer Zabbix nie zatrzyma się; będzie czekał, aż baza danych zostanie uruchomiona i wznowi dalej pracę.
Uwaga: Do wersji Zabbix 1.8.2 db watchdog był dostępny tylko dla MySQL. Od wersji 1.8.2, jest dostępny dla wszystkich baz danych.
Logowanie niedopasowanych pułapek SNMP Loguje pułapki SNMP jeżeli nie znaleziono odpowiednich interfejsów SNMP.