This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Konfiguracja wyzwalacza

Przegląd

Żeby skonfigurować wyzwalacz, należy:

  • Przejść do: KonfiguracjaHosty
  • Kliknąć na Wyzwalacze w wierszu hosta
  • Kliknąć na Utwórz wyzwalacz po prawej (lub na nazwę wyzwalacza, żeby edytować istniejący wyzwalacz)
  • Wprowadzić parametry wyzwalacza w formularzu

Konfiguracja

Zakładka Wyzwalacz zawiera wszystkie najistotniejsze atrybuty wyzwalacza.

Parametr Opis
Nazwa Nazwa wyzwalacza.
Nazwa może zawierać wspierane makra: {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.IP}, {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE} i {$MACRO}.
Makra $1, $2...$9 mogą być używane do wskazania pierwszej, drugiej...dziewiątej stałej z wyrażenia.
Uwaga: Makra $1-$9 będą rozwiązywane prawidłowo, jeżeli będą odwoływać się do stałych w relatywnie prostych wyrażeniach. Na przykład, nazwa "Obciążenie procesora powyżej $1 na {HOST.NAME}" automatycznie zamieni się na "Obciążenie procesora powyżej 5 na Nowy host" jeżeli wyrażeniem jest {Nowy host:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>5
Wyrażenie Wyrażenie logiczne używane do wyliczenia stanu wyzwalacza.
Wielokrotne generowanie zdarzenia typu PROBLEM Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będzie generowane zdarzenie przy każdym wyliczeniu stanu 'Problem' dla wyzwalacza.
Opis Pole tekstowe używane do przechowywania większej ilości informacji na temat wyzwalacza. Może zawierać instrukcje naprawienia jakiegoś problemu, dane kontaktowe odpowiedzialnego personelu, itp.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, opis może zawierać ten sam zestaw makr co nazwa.
URL Jeżeli nie jest pusty, wprowadzony tu URL dostępny jest po kliknięciu na nazwę wyzwalacza w Monitorowanie → Wyzwalacze.
W polu URL można wykorzystać jedno makro - {TRIGGER.ID}.
Poziom Wymagany poziom wyzwalacza można ustawić przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Włączony Jeżeli jest to wymagane, odznaczenie tego pola wyłącza wyzwalacz.

Zakładka Zależności zawiera wszystkie zależności wyzwalacza.

Kliknięcie na Dodaj dodaje nową zależność.

Wyzwalacz można również skonfigurować przez otwarcie istniejącego wyzwalacza, naciśnięcie przycisku Powiel i zapisanie pod inną nazwą.