This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Automatyczna rejestracja aktywnych agentów

Przegląd

Możliwe jest włączenie opcji automatycznej rejestracji aktywnych agentów, po czym serwer może zacząć ich monitorować. Dzięki temu mogą być dodawane do monitorowania nowe hosty, bez ręcznej konfiguracji na serwerze.

Automatyczna rejestracja może nastąpić wtedy, gdy uprzednio nieznany aktywny agent poprosi o sprawdzenie.

Opcja może być bardzo użyteczna przy automatycznym monitorowaniu nowych węzłów w Chmurze. Natychmiast po dodaniu nowego węzła do Chmury, Zabbix automatycznie zacznie zbierać dane wydajności i dostępności hosta.

Automatyczna rejestracja aktywnych agentów wspiera również monitorowanie dodanych hostów sprawdzeniami pasywnymi. Kiedy aktywny agent zapyta o sprawdzenie, i ma zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym parametry 'ListenIP' lub 'ListenPort', wyśle je do serwera. (Jeżeli określono wiele adresów IP, do serwera wysłany zostanie pierwszy z nich.)

Serwer, podczas dodawania nowego automatycznie zarejestrowanego hosta, użyje do konfiguracji agenta otrzymanego adresu IP i portu. Jeżeli nie otrzyma adresu IP, użyje IP z połączenia przychodzącego. Jeżeli nie otrzyma portu, użyty zostanie 10050.

Konfiguracja

Określenie serwera

Należy się upewnić, że serwer Zabbix jest określony w pliku konfiguracyjnym agenta - zabbix_agentd.conf

ServerActive=10.0.0.1

Serwer do nazwania hosta użyje systemowej nazwy hosta agenta, chyba że zdefiniowano Hostname w zabbix_agentd.conf. W Linux nazwę systemową hosta można uzyskać uruchamiając komendę 'hostname'.

Po jakiejkolwiek zmianie w pliku konfiguracyjnym należy zrestartować agenta.

Akcje automatycznej rejestracji aktywnych agentów

Gdy serwer otrzyma zapytanie automatycznej rejestracji od agenta, wywołuje akcję. Akcja dla źródła zdarzenia "Automatyczna rejestracja" musi być zarejestrowana, żeby automatyczna rejestracja agenta działała.

Ustawianie wykrywania sieci nie jest wymagane do automatycznej rejestracji aktywnych agentów.

W interfejsie użytkownika Zabbix, należy przejść do Konfiguracja → Akcje, jako źródło zdarzeń wybrać Automatyczna rejestracja i kliknąć na Utwórz akcję:

 • W zakładce Akcja, należy wprowadzić nazwę akcji
 • W zakładce warunki, opcjonalnie można określić warunki. Jeżeli chcemy użyć warunku "Meta-dane hosta", zobacz następny rozdział.
 • W zakładce Operacje, należy dodać odpowiednie operacje, na przykład - 'Dodaj host', 'Dodaj do grupy hostów' (na przykład, Wykryte hosty), 'Połącz z szablonem', itp.

Jeżeli automatycznie rejestrowane hosty mają wspierać wyłącznie aktywne monitorowanie (np. hosty za firewallem) można stworzyć specyficzny szablon do podłączenia, np. Template_Linux-aktywny.

Używanie meta-danych hosta

Gdy agent wysyła zapytanie automatycznej rejestracji do serwera, wysyła swoją nazwę hosta. W niektórych przypadkach (na przykład, węzły chmury Amazon) nazwa hosta nie jest wystarczająca dla serwera Zabbix do odróżnienia wykrytych hostów. Można opcjonalnie użyć meta-danych hosta do wysyłania innych informacji z agenta do serwera.

Meta-dane hosta definiowane są w pliku konfiguracyjnym agenta - zabbix_agentd.conf. Istnieją dwa sposoby określenia meta-danych hosta w pliku konfiguracyjnym:

HostMetadata
    HostMetadataItem

Zobacz opis opcji w linku powyżej.

<note:important>Próba automatycznej rejestracji następuje za każdym razem, gdy aktywny agent wysyła zapytanie odświeżenia aktywnych sprawdzeń do serwera. Opóźnienie pomiędzy zapytaniami określone jest w parametrze agenta RefreshActiveChecks. Pierwsze zapytanie jest wysyłane natychmiast po restarcie agenta. :::

Przykład 1

Użycie meta-danych hosta do rozróżnienia hostów Linux i Windows.

Załóżmy, że chcemy, by hosty były automatycznie rejestrowane przez serwer Zabbix. Mamy aktywnych agentów Zabbix (zobacz rozdział "Konfiguracja" powyżej) w naszej sieci. W sieci są zarówno hosty Windows jak i Linux i mamy w interfejsie użytkownika dostępne szablony "Template OS Linux" i "Template OS Windows". Chcemy, by podczas rejestracji hosta, został on przydzielony do odpowiedniego szablonu Linux/Windows. Domyślnie tylko nazwa hosta wysyłana jest do serwera przy automatycznej rejestracji, co może być niewystarczające. Żeby właściwy szablon został użyty dla hosta, powinno się zatem użyć meta-danych hosta.

Konfiguracja agenta

W pierwszej kolejności należy skonfigurować agentów. Dodaj następną linię do plików konfiguracji agenta:

HostMetadataItem=system.uname

W ten sposób zapewnimy, że meta-dane będą zawierały "Linux" lub "Windows", zależnie od tego, na czym agent został uruchomiony. Przykładowe meta-dane, w tym przypadku:

Linux: Linux server3 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.41-2 i686 GNU/Linux
    Windows: Windows WIN-0PXGGSTYNHO 6.0.6001 Windows Server 2008 Service Pack 1 Intel IA-32

Nie należy zapominać o zrestartowaniu agenta po wprowadzeniu zmian do pliku konfiguracyjnego.

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Teraz konieczna jest konfiguracja interfejsu użytkownika. Tworzymy dwie akcje. Pierwsza akcja:

 • Nazwa: Automatyczna rejestracja hostów Linux
 • Warunki: Meta-dane hosta podobne Linux
 • Operacje: Połącz z szablonem: Template OS Linux

W tym przypadku można pominąć operację "Dodaj host". Połączenie z szablonem wymaga najpierw dodania hosta, więc serwer wykona je automatycznie.

Druga akcja:

 • Nazwa: Automatyczna rejestracja hostów Windows
 • Warunki: Meta-dane hosta podobne Windows
 • Operacje: Połącz z szablonem: Template OS Windows
Przykład 2

Użycie meta-danych do wprowadzenia podstawowej ochrony przed niepowołanym rejestrowaniem hostów.

Konfiguracja agenta

Dodaj następną linię do pliku konfiguracji agenta:

HostMetadata: Linux  21df83bf21bf0be663090bb8d4128558ab9b95fba66a6dbf834f8b91ae5e08ae

gdzie "Linux" to platforma, a reszta ciągu to trudny do zgadnięcia tajny tekst.

Nie należy zapominać o zrestartowaniu agenta po wprowadzeniu zmian do pliku konfiguracyjnego.

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Tworzymy akcję w interfejsie użytkownika, używając powyższego trudnego do zgadnięcia, tajnego kodu, by wykluczyć niechciane hosty:

 • Nazwa: Akcja automatycznej rejestracji Linux
 • Warunki:
  * Typ obliczeń: I
      * Warunek (A): Meta-dane hosta podobne //Linux//
      * Warunek (B): Meta-dane hosta podobne //21df83bf21bf0be663090bb8d4128558ab9b95fba66a6dbf834f8b91ae5e08ae//
    * Operacje: 
      * Wyślij wiadomość do użytkowników: Admin przez wszystkie media
      * Dodaj do grupy hostów: Linux servers
      * Połącz z szablonami: Template OS Linux

Zauważ, że metoda ta, sama w sobie nie, daje dużej ochrony, ponieważ dane są transmitowane jako zwykły tekst.