This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

8 Testy wewnętrzne

8.1 Przegląd

Testy wewnętrzne pozwalają monitorować sam system Zabbix. Żeby użyć tych pozycji, należy wybrać typ pozycji Wewnętrzny Zabbixa.

Testy wewnętrzne obliczane są zarówno przez proxy Zabbix jak i przez serwer Zabbix, zależnie od tego, czy host monitorowany jest przez proxy, czy też bezpośrednio.

Testy wewnętrzne nadal są przetwarzane przez procesy odbiorcze Zabbix (pollers).

8.2 Obsługiwane testy

Klucz
? Opis Zwracana wartość Komentarze
zabbix[boottime]
Czas uruchomienia procesu serwera lub proxy Zabbix w sekundach. Liczba całkowita. W sekundach od początku epoki.
zabbix[history]
Liczba wartości przechowywanych w tabeli HISTORY Liczba całkowita. Nie używać, jeżeli używana jest baza danych MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL!
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[history_log]
Liczba wartości przechowywanych w tabeli HISTORY_LOG Liczba całkowita. Nie używać, jeżeli używana jest baza danych MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL!
Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 1.8.3.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[history_str]
Liczba wartości przechowywanych w tabeli HISTORY_STR Liczba całkowita. Nie używać, jeżeli używana jest baza danych MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL!
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[history_text]
Liczba wartości przechowywanych w tabeli HISTORY_TEXT Liczba całkowita. Nie używać, jeżeli używana jest baza danych MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL!
Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 1.8.3.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[history_uint]
Liczba wartości przechowywanych w tabeli HISTORY_UINT Liczba całkowita. Nie używać, jeżeli używana jest baza danych MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL!
Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 1.8.3.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[host,<typ>,available]
Zwraca dostępność określonego typu testu na hoście. Wartość tej pozycji odpowiada ikonie dostępności na liście hostów. 0 - niedostępne, 1 - dostępne, 2 - nieznane. Prawidłowe typy to: agent, snmp, ipmi, jmx.

Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 2.0.0.
zabbix[hosts]
Liczba monitorowanych hostów Liczba całkowita. Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 2.2.0
zabbix[items]
Liczba włączonych pozycji (wspieranych i niewspieranych) Liczba całkowita.
zabbix[items_unsupported]
Liczba pozycji niewspieranych Liczba całkowita.
zabbix[java,,<parametr>]
Zwraca informacje dotyczące bramy Java Zabbix. jeżeli <parametr> to ping, zwracane jest "1". Można używać do sprawdzenia dostępności bramy Java wraz z funkcją wyzwalacza nodata().

Jeżeli <parametr> to version, zwracana jest wersja bramy Java. Przykład: "2.0.0".
Drugi parametr musi być pusty, jest zarezerwowany do przyszłych użyć.

Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 2.0.0.
zabbix[process,<typ>,<tryb>,<stan>]
Procent czasu jaki określone procesy Zabbix lub grupy procesów (identyfikowane przez <typ> i <tryb>) spędziły w stanie <stan>. Obliczane jest to jedynie dla ostatniej minuty.

Jeżeli <tryb> to numer procesu Zabbix, który nie działa (na przykład, działa 5 procesów odbiorczych (poller) a <tryb> ustawiono na 6), to taka pozycja stanie się niewspierana.
Minimum i maksimum odwołuje się do procentowego użycia pojedynczego procesu. Zatem, jeżeli w grupie 3 procesów odbiorczych (poller) procentowe użycie na proces wynosiło 2, 18 i 66, min zwróci 2 a max zwróci 66.
Procesy raportują, co robią używając pamięci współdzielonej, a procesy monitorowania wewnętrznego sumują te dane co sekundę. Zmiany stanu (zajęty/wolny) są rejestrowane podczas zmiany - zatem proces, który stał się zajęty rejestruje ten stan i nie zmienia go ani nie aktualizuje aż do zmiany stanu na wolny. Takie zachowanie zapewnia, że nawet zawieszenie wszystkich procesów zostanie prawidłowo zarejestrowane jako 100% zajętości.
Aktualnie, "zajęty" oznacza "nie uśpiony", ale w przyszłości mogą dojść nowe stany - oczekiwanie na blokadę, wykonywanie zapytań bazy danych, itp.
Na systemach Linux i na wielu innych, rozdzielczość to 1/100 sekundy.
Procent czasu.
Liczba zmiennoprzecinkowa.
Aktualnie są obsługiwane następujące typy procesów:
alerter - procesy wysyłające powiadomienia (nie jest obsługiwane przez proxy)
configuration syncer - procesy obsługujące pamięciowy cache danych konfiguracyjnych
data sender - wysyłanie danych przez proxy (nie jest obsługiwane przez serwer)
db watchdog - wysyłanie wiadomości ostrzeżenia w przypadku niedostępności bazy danych (nie jest obsługiwane przez proxy)
discoverer - procesy wykrywania urządzeń
escalator - procesy eskalacji akcji (nie jest obsługiwane przez proxy)
heartbeat sender - wysyłanie rytmu serca proxy (nie jest obsługiwane przez serwer)
history syncer - zapisywanie historii do bazy danych
housekeeper - procesy usuwania starych danych historycznych
http poller - procesy odbiorcze monitorowania sieci www
icmp pinger - proces odbiorczy testów icmpping
ipmi poller - proces odbiorczy testów IPMI
java poller - proces odbiorczy testów Java
node watcher - procesy wysyłania danych historycznych i zmian konfiguracji pomiędzy węzłami (nie jest obsługiwane przez proxy)
poller - normalny proces odbiorczy dla testów pasywnych
proxy poller - proces odbiorczy dla pasywnych proxy (nie jest obsługiwane przez proxy)
self-monitoring - procesy zbierania wewnętrznych statystyk serwera
timer - procesy obsługujące funkcje czasowe wyzwalaczy i utrzymania (nie jest obsługiwane przez proxy)
trapper - proces przechwytywania dla sprawdzeń aktywnych, pułapek, komunikacji między węzłami i proxy
unreachable poller - proces odbiorczy dla urządzeń niedostępnych
vmware collector - zbieracz danych VMware odpowiedzialny za zbieranie danych z usług VMware

Uwaga: Ten typ procesów można również zobaczyć w pliku logu serwera.

Poprawne tryby to:
avg - wartość średnia dla wszystkich procesów danego typu (domyślnie)
count - zwraca liczbę uruchomionych procesów danego typu, <stan> nie powinien być ustawiany
max - wartość maksymalna
min - wartość minimalna
<process number> - numer procesu (pomiędzy 1 a liczbą początkowo uruchomionych instancji). Na przykład, jeżeli uruchomiono 4 procesy przechwytywania, to wartość pomiędzy 1 a 4.

Poprawne stany to:
busy - proces jest w stanie zajęty, na przykład, przetwarza zapytanie (domyślny).
idle - proces nic nie robi i jest w stanie wolny.

Przykłady:
zabbix[process,poller,avg,busy] - średni czas z ostatniej minuty, przez który procesy odbiorcze coś robią
zabbix[process,"icmp pinger",max,busy] - maksymalny czas z ostatniej minuty, w którym procesy pingowania ICMP coś robiły
=> zabbix[process,"history syncer",2,busy] → maksymalny czas z ostatniej minuty, w którym proces synchronizacji historii numer 2 coś robił
zabbix[process,trapper,count] - liczba aktualnie uruchomionych procesów przechwytywania

Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 1.8.5.
zabbix[proxy,<nazwa>,<parametr>]
Dostęp do informacji dotyczących proxy Zabbix. Liczba całkowita. <nazwa> - nazwa proxy
Lista obsługiwanych parametrów (<parametr>):
lastaccess - czas otrzymania ostatniej wiadomości rytmu serca z proxy
Na przykład, zabbix[proxy,"Germany",lastaccess]
fuzzytime() do sprawdzenia dostępności proxy można używać funkcji wyzwalaczy.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[proxy_history]
Liczba wartości w tabeli historii proxy, czekających na wysłanie do serwera Liczba całkowita. Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 2.2.0
(nie jest obsługiwane przez serwer)
zabbix[queue,<od>,<do>]
Liczba monitorowanych pozycji, znajdujących się w Kolejce, opóźnionych od <od> do <do> sekund, włącznie. Liczba całkowita. <od> - domyślnie: 6 sekund
<do> - domyślnie: nieskończoność
W tych parametrach obsługiwane są symbole jednostek czasu (s,m,h,d,w).
Parametry od i do obsługiwane są począwszy od wersji Zabbix 1.8.3.
zabbix[rcache,<cache>,<tryb>]
Statystyki dostępności cache'a konfiguracji Zabbix. Liczba całkowita (dla rozmiaru); liczba zmiennoprzecinkowa (dla procentów). Cache: buffer
Tryb:
total - rozmiar całkowity bufora
free - wolna przestrzeń bufora
pfree - procent wolnej przestrzeni bufora
used - użyta przestrzeń bufora
zabbix[requiredperformance]
Wymagana wydajność serwera lub proxy Zabbix, w oczekiwanych nowych wartościach na sekundę. Liczba zmiennoprzecinkowa. Związane z "Wymagana wydajność serwera, nowe wartości na sekundę" w Raporty → Stan Zabbixa.
Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 1.6.2.
zabbix[trends]
Liczba wartości przechowywanych w tabeli TRENDS Liczba całkowita. Nie używać, jeżeli używana jest baza danych MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL!
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[trends_uint]
Liczba wartości przechowywanych w tabeli TRENDS_UINT Liczba całkowita. Nie używać, jeżeli używana jest baza danych MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL!
Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 1.8.3.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[triggers]
Liczba włączonych wyzwalaczy zarejestrowanych w bazie danych Zabbix, przynajmniej z jedną włączoną pozycją (wszystkimi włączonymi, począwszy od wersji 2.2.4) na włączonych hostach. Liczba całkowita. (nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[uptime]
Czas działania serwera lub proxy Zabbix w sekundach. Liczba całkowita.
zabbix[vcache,buffer,<tryb>]
Statystyki dostępności cache'a wartości Zabbix. Liczba całkowita (dla rozmiaru); liczba zmiennoprzecinkowa (dla procentów). Tryb:
total - rozmiar całkowity bufora
free - wolna przestrzeń bufora
pfree - procent wolnej przestrzeni bufora
used - użyta przestrzeń bufora
pused - procent użytej przestrzeni bufora

Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 2.2.0.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[vcache,cache,<parametr>]
Statystyki efektywności cache'a wartości Zabbix. Liczba całkowita. Parametr:
requests - liczba wszystkich zapytań
hits - liczba trafień (wartości historii pobranych z cache'a)
misses - liczba nietrafionych (wartości historii pobrane z bazy)

Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 2.2.0.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
zabbix[vmware,buffer,<tryb>]
Statystyki dostępności cache'a vmware Zabbix. Liczba całkowita (dla rozmiaru); liczba zmiennoprzecinkowa (dla procentów). Tryb:
total - rozmiar całkowity bufora
free - wolna przestrzeń bufora
pfree - procent wolnej przestrzeni bufora
used - użyta przestrzeń bufora
pused - procent użytej przestrzeni bufora

Pozycja ta jest obsługiwana począwszy od wersji Zabbix 2.2.0.
zabbix[wcache,<cache>,<parametr>]
Statystyki dostępności cache'a zapisu Zabbix.
Cache Tryb
values all Ogólna liczba wartości przetworzonych przez serwer lub proxy Zabbix, z wyjątkiem pozycji niewspieranych. Liczba całkowita. Licznik.
float Liczba przetworzonych wartości zmiennoprzecinkowych. Liczba całkowita. Licznik.
uint Liczba przetworzonych wartości całkowitych bez znaku. Liczba całkowita. Licznik.
str Liczba przetworzonych wartości znakowych/ciągów znaków. Liczba całkowita. Licznik.
log Liczba przetworzonych pozycji logu. Liczba całkowita. Licznik.
text Liczba przetworzonych pozycji tekstowych. Liczba całkowita. Licznik.
not supported Liczba przetworzonych pozycji niewspieranych. Liczba całkowita. Licznik.
Tryb not supported dostępny jest począwszy od wersji Zabbix 1.8.6.
history pfree Procent wolnej przestrzeni bufora historii. Liczba zmiennoprzecinkowa. Cache historii przechowuje pozycje i informacje o czasie dla wszystkich typów pozycji jak również wartości dla typów numerycznych. Niska liczba wskazuje na problemy z wydajnością po stronie bazy danych.
free Rozmiar wolnej przestrzeni bufora historii. Liczba całkowita.
total Ogólny rozmiar bufora historii. Liczba całkowita.
used Rozmiar użytej przestrzeni bufora historii. Liczba całkowita.
trend pfree Procent wolnej przestrzeni cache'a trendów. Liczba zmiennoprzecinkowa. Cache trendów przechowuje zagregowane dane z ostatniej pozycji, dla wszystkich pozycji, które otrzymały dane.
(nie jest obsługiwane przez proxy)
free Rozmiar wolnej przestrzeni bufora trendów. Liczba całkowita. (nie jest obsługiwane przez proxy)
total Ogólny rozmiar bufora trendów. Liczba całkowita. (nie jest obsługiwane przez proxy)
used Rozmiar użytej przestrzeni bufora trendów. Liczba całkowita. (nie jest obsługiwane przez proxy)
text pfree Procent wolnej przestrzeni bufora historii tekstów. Liczba zmiennoprzecinkowa. Cache historii tekstów jest używany do przechowywania historii danych znakowych, tekstowych lub logów - pozycje i informacje o czasie dla tych wartości dalej są przechowywane w cache'u historii.
free Rozmiar wolnej przestrzeni bufora historii tekstów. Liczba całkowita.
total Ogólny rozmiar bufora historii tekstów. Liczba całkowita.
used Rozmiar użytej przestrzeni bufora historii tekstów. Liczba całkowita.