This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Otrzymywanie powiadomień o niewspieranych pozycjach

Przegląd

Nową funkcjonalnością w Zabbix 2.2 jest otrzymywanie powiadomień o niewspieranych pozycjach.

Jest częścią nowej koncepcji zdarzeń wewnętrznych w Zabbix, pozwalającą powiadamiać użytkownika o takich sytuacjach. Zdarzenia wewnętrzne występują przy zmianie stanu:

  • pozycji, z 'normalny' na 'niewspierany' (i z powrotem)
  • wyzwalaczy, z 'normalny' na 'nieznany' (i z powrotem)
  • niskopoziomowych reguł wykrywania, z 'normalny' na 'niewspierany' (i z powrotem)

Rozdział ten opisuje sposób na otrzymywanie powiadomień, gdy pozycja staje się niewspierana.

Konfiguracja

Ogólnie, proces ustawiania powiadomień powinien być znany tym, którzy ustawiali wcześniej alarmy w Zabbix.

Krok 1

Należy skonfigurować jakieś media, na przykład e-mail, SMS lub Jabber, do używania powiadomień. Opisu wykonania tego kroku należy szukać w odpowiednich rozdziałach tego podręcznika.

Dla powiadomień o zdarzeniach wewnętrznych stosowany jest poziom domyślny ('Nie sklasyfikowany'), więc jeżeli chcemy otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach wewnętrznych, lepiej zostawić je zaznaczone w czasie konfiguracji mediów użytkownika.

Krok 2

Należy przejść do Konfiguracja→Akcje, jako źródło zdarzeń wybrać Wewnętrzny. Kliknąć na Utwórz akcję w prawym górnym rogu ekranu, by otworzyć formularz konfiguracji akcji.

Krok 3

W zakładce Akcja należy wprowadzić nazwę akcji i temat/zawartość komunikatów problemu i odzyskania.

Krok 4

W zakładce Warunki w bloku Nowy warunek, należy wybrać Typ zdarzenia oraz jako wartość Pozycja w stanie "niewspierany".

Nie należy zapominać o naciśnięciu Dodaj, żeby zaktualizować listę warunków w bloku Warunki.

Krok 5

W zakładce Operacje, należy kliknąć na Nowy i wybrać odbiorców komunikatu (grupy użytkowników/użytkowników) oraz typy mediów (lub 'Wszystkie') używane do dostarczania.

Należy kliknąć na Dodaj, żeby zaktualizować listę operacji w bloku Operacje akcji.

Jeżeli chcemy otrzymywać więcej niż jedno powiadomienie, należy ustawić okres trwania kroku operacji (interwał pomiędzy wysłaniami komunikatów) i dodać inną operację.

Po zakończeniu należy kliknąć przycisk Zapisz na dole formularza.

I to wszystko, zrobione! Teraz można zaczekać na odebranie pierwszego powiadomienia z Zabbix, gdy jakaś pozycja stanie się niewspierana.