This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

Konfiguracja reguł wykrywania sieci

Przegląd

Żeby skonfigurować regułę wykrywania sieci używaną przez Zabbix do wykrywania hostów i usług, należy:

 • Przejść do Konfiguracja → Wykrywanie
 • Kliknąć na Utwórz regułę wykrywania (lub na nazwie reguły, by edytować istniejącą regułę)
 • Wprowadzić atrybuty reguły wykrywania

Atrybuty reguły

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa reguły. Na przykład, "Local network".
Wykrywanie przez proxy Co przeprowadza wykrywanie:
Bez proxy - wykrywaniem zajmie się serwer Zabbix
<nazwa proxy> - wykrywaniem zajmie się to proxy
Zakres IP Zakres adresów IP do wykrywania. Może mieć następujące formaty:
Pojedyncze IP: 192.168.1.33
Zakres adresów IP: 192.168.1.1-255
Maska IP: 192.168.4.0/24
obsługiwane maski IP:
/16 - /30 dla adresów IPv4
/112 - /128 dla adresów IPv6
Lista: 192.168.1.1-255,192.168.2.1-100,192.168.2.200,192.168.4.0/24
Uwaga: Każdy adres IP powinien występować tylko raz; wprowadzenie wielu reguł dla jednego IP może dać nieprzewidywalne efekty, np. może spowodować zakleszczenie i/lu powielenie hostów w bazie. To samo może się zdarzyć, jeżeli dwa hosty o takich samych nazwach DNS zostaną zawarte w różnych regułach wykrywania.
Opóźnienie (w sek) Parametr ten definiuje, jak często Zabbix będzie wykonywał regułę.
Opóźnienie mierzone jest od końca wykonania poprzedniej instancji wykrywania więc nie nastąpi nasunięcie.
Testy Zabbix będzie używał tej listy sprawdzeń do wykrywania.
Dostępne sprawdzenia: SSH, LDAP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, POP, NNTP, IMAP, TCP, Telnet, agent Zabbix, agent SNMPv1, agent SNMPv2, agent SNMPv3, ping ICMP.
Każdy wykrywanie bazujące na protokole używa do sprawdzenia hosta funkcjonalności net.tcp.service[], z wyjątkiem SNMP, które wysyła zapytanie SNMP OID. Agent Zabbix jest sprawdzany poprzez pytanie o pozycję. Więcej szczegółów można znaleźć w pozycjach agenta.
Parametr 'Porty' może być jednym z:
Pojedynczy port: 22
Zakres portów: 22-45
Lista: 22-45,55,60-70
Kryteria niepowtarzalności urządzeń Kryterium unikalności może być:
Adres IP - nie jest przetwarzanych wiele urządzeń o identycznym IP. Jeżeli urządzenie z takim samym IP już istnieje, zostanie uznane za wykryte i nowy host nie powstanie.
Typ testu wykrywania - testy albo SNMP albo agenta Zabbix.
Włączony Zaznaczenie pola powoduje, że reguła staje się aktywna i będzie wykonywana przez serwer Zabbix.
Gdy jest odznaczone, reguła nie jest aktywna. Nie będzie wykonywana.

Zmiana ustawień proxy

Począwszy od Zabbix 2.2.0 hosty wykrywane przez różne proxy traktowane są jako inne hosty. Pozwala to na przeprowadzenie wykrywania identycznych zakresów IP używanych w różnych podsieciach, jednakże zmiana proxy dla już monitorowanej podsieci jest skomplikowana, gdyż zmiana proxy musi być również zastosowana do wszystkich wykrytych hostów. Przykładowe kroki do wymiany proxy w regule wykrywania:

 1. wyłączyć regułę wykrywania
 2. zsynchronizować konfigurację proxy
 3. zmienić proxy w regule wykrywania
 4. zmienić proxy dla wszystkich hostów wykrytych przez tę regułę
 5. włączyć regułę wykrywania

Rzeczywisty scenariusz

W przykładzie tym ustawimy wykrywanie sieci dla sieci lokalnej o zakresie IP 192.168.1.1-192.168.1.255.

W naszym scenariuszu chcemy:

 • wykryć hosty z uruchomionym agentem Zabbix
 • uruchamiać wykrywanie co 10 minut
 • dodać host do monitorowania jeżeli działa dłużej niż godzinę
 • usunąć hosty jeżeli nie działają dłużej niż 24 godziny
 • dodać hosty oparte o Linux do grupy "Linux servers"
 • dodać hosty z Windows do grupy "Windows servers"
 • użyć szablonu Template OS Linux dla hostów opartych o Linux
 • użyć szablonu Template OS Windows dla hostów z Windows
Krok 1

Definiowanie reguły wykrywania sieci dla zakresu IP.

Zabbix będzie próbował wykryć hosty w zakresie IP 192.168.1.1-192.168.1.255, łącząc się z agentami Zabbix i pobierając wartość klucza system.uname. Wartość odebrana z agenta zostanie użyta do wykonania różnych akcji dla różnych systemów operacyjnych. Na przykład, połączenia serwerów Windows do Template OS Windows, a serwerów Linux do Template OS Linux.

Reguła będzie uruchomiona co 10 minut (600 sekund).

Po dodaniu tej reguły, Zabbix automatycznie uruchomi wykrywanie i generowanie zdarzeń wykrywania, do dalszego przetwarzania.

Krok 2

Definiowanie akcji dodających wykryte serwery Linux do odpowiedniej grupy/szablonu.

Akcja zostanie aktywowana, gdy:

 • "działa" usługa "agent Zabbix"
 • wartość z system.uname (klucz agenta Zabbix użyty w definicji reguły) zawiera "Linux"
 • Czas działania jest dłuższy od 1 godziny (3600 sekund)

Akcja wykona następujące operacje:

 • doda wykryty host do grupy "Linux servers" (i doda hosta jeżeli do tej pory nie był dodany)
 • połączy host z szablonem "Template OS Linux". Zabbix automatycznie rozpocznie monitorowanie hosta, używając pozycji i wyzwalaczy z szablonu "Template OS Linux".
Krok 3

Definiowanie akcji dodających wykryte serwery Windows do odpowiedniej grupy/szablonu.

Krok 4

Definiowanie akcji dla usuwania utraconych serwerów.

Serwer zostanie usunięty, jeżeli usługa "agent Zabbix" jest wyłączona dłużej niż przez 24 godziny (86400 sekund).