This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Klucz pozycji

1.1 Parametry elastyczne i nieelastyczne

Parametrem elastycznym jest parametr, który akceptuje argumenty. Na przykład w vfs.fs.size[*] symbol gwiazdki '*' oznacza parametr elastyczny. '*' oznacza, że jako argument parametru może być podany dowolny ciąg znaków. Prawidłowe przykłady definicji:

  • vfs.fs.size[/]
  • vfs.fs.size[/opt]

1.2 Format klucza

Format klucza pozycji, włączając w to parametry klucza, muszą być zgodne z regułami składni. Kolejne obrazki opisują obsługiwaną składnię. Dozwolone znaki i elementy w każdym punkcie można określić na podstawie kierunków strzałek - jeżeli można osiągnąć jakiś blok podążając za strzałkami, to jest dozwolony, jeżeli nie - jest zabroniony.

Żeby skonstruować poprawny klucz pozycji, należy zacząć od nazwy klucza, następnie określić, czy ma być z parametrami, czy bez - zgodnie z pokazanymi dwoma liniami.

Nazwa klucza

Sama nazwa klucza może składać się ze znaków z ograniczonego zbioru, następujących po sobie. Dozwolonymi znakami są:

0-9a-zA-Z_-.

Co oznacza:

  • wszystkie cyfry;
  • wszystkie małe litery (bez polskich);
  • wszystkie duże litery (bez polskich);
  • podkreślenie;
  • kreska;
  • kropka.

Parametry klucza

Klucz pozycji może posiadać wiele parametrów oddzielonych przecinkami.

Każdy parametr klucza może być albo ciągiem w cudzysłowach, albo ciągiem bez cudzysłowów albo tablicą.

Parametr może być również pusty, wtedy przyjmie wartość domyślną. W takim przypadku należy dodać odpowiednią ilość przecinków, jeżeli podawane będą dalsze parametry. Na przykład, klucz pozycji icmpping[,,200,,500] będzie określał, że interwał pomiędzy poszczególnymi pingami wynosi 200 milisekund, opóźnienie - 500 milisekund, a wszystkie inne parametry mają być domyślne.

Parametr - ciąg w cudzysłowach

Jeżeli parametrem klucza jest ciąg w cudzysłowach, dozwolony jest każdy znak Unicode, a znaki cudzysłowa muszą być poprzedzone znakiem \.

W parametrach klucza pozycji należy używać wyłącznie podwójnych cudzysłowów. Pojedyncze cudzysłowy nie są obsługiwane.

Parametr - ciąg bez cudzysłowów

Jeżeli parametrem klucza jest ciąg bez cudzysłowów, dozwolony jest każdy znak Unicode, z wyjątkiem przecinka i prawego nawiasu kwadratowego (]).

Parametr - tablica

Jeżeli parametrem klucza jest tablica, jest ona zamykana w nawiasy kwadratowe, gdzie zapisane są indywidualne parametry zgodnie ze składnią dla wielu parametrów.