Sidebar

pl:manual:appendix:install:db_scripts

1 Skrypty tworzenia bazy danych

Przegląd

Podczas instalacji serwera lub proxy Zabbix musi być utworzona baza danych.

Rozdział ten zawiera skrypty tworzenia bazy danych Zabbix. Dla każdej obsługiwanej bazy danych dostępny jest osobny skrypt.

Pliki schema.sql, images.sql oraz data.sql można znaleźć w katalogu źródeł Zabbix, w podkatalogu database. Jeżeli Zabbix został zainstalowany z paczek dystrybucyjnych, należy spojrzeć do dokumentacji dystrybucji.
Dla bazy danych proxy Zabbix powinien być importowany tylko schema.sql (bez images.sql czy data.sql)

Skrypty

MySQL

Zakładamy, że istnieje użytkownik username z hasłem password i posiada uprawnienia do tworzenia obiektów bazy danych.

shell> mysql -u<username> -p<password>
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> quit;
shell> mysql -u<username> -p<password> zabbix < database/mysql/schema.sql
# tu trzeba się zatrzymać jeżeli tworzymy bazę danych dla proxy Zabbix
shell> mysql -u<username> -p<password> zabbix < database/mysql/images.sql
shell> mysql -u<username> -p<password> zabbix < database/mysql/data.sql

PostgreSQL

Zakładamy, że istnieje użytkownik username i posiada uprawnienia do tworzenia obiektów bazy danych.

shell> psql -U <username>
psql> create database zabbix; 
psql> \q 
shell> cd database/postgresql
shell> psql -U <username> zabbix < schema.sql
# tu trzeba się zatrzymać jeżeli tworzymy bazę danych dla proxy Zabbix
shell> psql -U <username> zabbix < images.sql
shell> psql -U <username> zabbix < data.sql

Oracle

Zakładamy, że istnieje użytkownik bazy danych zabbix z hasłem password i posiada uprawnienia do tworzenia obiektów bazy danych w usłudze ORCL zlokalizowanej na serwerze bazy danych Oracle host z użytkownikiem systemowym user posiadającym prawa do zapisu w katalogu /tmp.

Jeżeli tworzymy bazę danych dla serwera Zabbix, należy gdzieś na hoście serwera Oracle umieścić obrazki, np. w katalogu /tmp/zabbix_images. Kopiujemy wszystkie obrazki z misc/images/png_modern do katalogu /tmp/zabbix_images na hoście Oracle:

shell> cd /path/to/zabbix-sources  
shell> scp -r misc/images/png_modern [email protected]:/tmp/zabbix_images 

Zmieniamy plik database/oracle/images.sql i ustawiamy zmienną images_dir na nową lokalizację /tmp.zabbix_images:

CREATE OR REPLACE DIRECTORY image_dir AS '/tmp/zabbix_images'

Teraz przygotowujemy bazę danych:

shell> sqlplus zabbix/[email protected]/ORCL
sqlplus> @database/oracle/schema.sql
# tu trzeba się zatrzymać jeżeli tworzymy bazę danych dla proxy Zabbix
sqlplus> @database/oracle/images.sql
sqlplus> @database/oracle/data.sql
Zabbix wymaga kodowania UTF-8. Jeżeli baza danych nie jest w UTF-8, można ją przekonwertować poleceniem: ALTER DATABASE NATIONAL CHARACTER SET UTF8;

IBM DB2

shell> db2 "create database zabbix using codeset utf-8 territory us pagesize 32768"
shell> cd database/ibm_db2
shell> db2batch -d zabbix -f schema.sql
# tu trzeba się zatrzymać jeżeli tworzymy bazę danych dla proxy Zabbix
shell> db2batch -d zabbix -f images.sql
shell> db2batch -d zabbix -f data.sql 

SQLite

shell> cd database/sqlite3
shell> sqlite3 /var/lib/sqlite/zabbix.db < schema.sql
# tu trzeba się zatrzymać jeżeli tworzymy bazę danych dla proxy Zabbix
shell> sqlite3 /var/lib/sqlite/zabbix.db < images.sql
shell> sqlite3 /var/lib/sqlite/zabbix.db < data.sql
Jeżeli proxy Zabbix używa SQLite, baza danych zostanie automatycznie utworzona, jeżeli jeszcze jej nie ma.

Powrót do rozdziału instalacja.