This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Tworzenie pozycji

Przegląd

Aby utworzyć nową pozycję w Zabbix, należy:

  • Przejść do: KonfiguracjaHosty
  • Kliknąć na Pozycje w wierszu hosta
  • Kliknąć na Utwórz pozycję w prawym górnym rogu ekranu
  • Wprowadzić parametry pozycji w formularzu

Konfiguracja

Atrybuty pozycji:

Parametr Opis
Nadrzędne pozycje Pojawia się jeżeli pozycja pochodzi z szablonu. Zawiera nazwę szablonu, który jest jednocześnie linkiem do formularza edycji tej pozycji w szablonie. W przypadku, gdy pozycja pochodzi z szablonu, część pól jest niedostępna do edycji. Można je zmienić tylko przez edycje tej pozycji w szablonie.
Nazwa Nazwa pozycji.
Można użyć następujących makr:
$1, $2...$9 - odwołanie do pierwszego, drugiego... dziewiątego parametru klucza pozycji
Na przykład: Wolna przestrzeń dyskowa na $1
Jeżeli kluczem pozycji jest "vfs.fs.size[/,free]", to opis automatycznie zmieni się na "Wolna przestrzeń dyskowa na /"
Typ Typ pozycji. Zobacz poszczególne podrozdziały rozdziału Typy pozycji.
Klucz Klucz pozycji.
Wspierane klucze pozycji można znaleźć w poszczególnych podrozdziałach rozdziału Typy pozycji.
klucz musi być unikalny dla pojedynczego hosta.
Jeżeli typem klucza jest 'Agent Zabbixa', 'Agent Zabbixa (aktywny)', 'Proste sprawdzenie' or 'Agregat Zabbixa', wartość klucza musi być wspierana przez agenta lub serwer Zabbix.
Zobacz też: prawidłowy format klucza.
Interfejs hosta Interfejs hosta do wyboru. Pole to jest dostępne do edycji w pozycjach na poziomie hosta.
Typ informacji Typ danych przechowywanych w bazie danych po przeprowadzeniu konwersji (jeżeli jest potrzebna).
Numerycznie (liczba całkowita bez znaku) - 64bitowa liczba całkowita bez znaku
Numerycznie (zmiennoprzecinkowo) - liczby zmiennoprzecinkowe
Mogą być przechowywane wartości ujemne.
Dozwolone zakresy (dla MySQL): -999999999999.9999 do 999999999999.9999 (double(16,4)).
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, wspierane jest również pobieranie wartości w notacji naukowej. Np. 1e+70, 1e-70.
Znak - dane znakowe (ciąg znaków) ograniczony do 255 bajtów
Log - plik logu. Musi być ustawiony dla kluczy pozycji logu zdarzeń, log*.
Tekst - tekst nieograniczonej wielkości
Typ danych Typ danych używany jest z pozycjami liczbowymi, określa oczekiwany rodzaj danych:
Logiczny - reprezentacja tekstowa zamieniana na 0 lub 1. Tzn., 'TRUE' jest zapisywane jako 1 a 'FALSE' jest zapisywane jako 0. Wartości są sprawdzane bez rozróżniania wielkości liter. Aktualnie rozpoznawane są następujące wartości, dla:
TRUE - true, t, yes, y, on, up, running, enabled, available
FALSE - false, f, no, n, off, down, unused, disabled, unavailable
Dodatkowo, każda numeryczna wartość różna od zera uważana jest za TRUE a wartość 0 za FALSE.
Ósemkowo - dane w formacie ósemkowym
Dziesiętny - dane w formacie dziesiętnym
Szesnastkowy - dane w formacie szesnastkowym
Zabbix automatycznie przekonwertuje na liczbę.
Konwersja przeprowadzana jest przez serwer Zabbix (nawet wtedy, gdy host jest monitorowany przez proxy Zabbix).
Jednostki Jeżeli wprowadzono, Zabbix przetworzy otrzymaną wartość i wyświetli ją z jednostkami.
Domyślnie, jeżeli wartość przekracza 1000, jest dzielona przez 1000 i odpowiednio wyświetlana. Na przykład, jeżeli ustawiono bps i otrzymano wartość 881764, zostanie wyświetlona ona jako 881.76 Kbps.
Przy jednostkach B (bajt), Bps (bajty na sekundę) wykonywana jest inna konwersja, wartość dzielona jest przez 1024. Zatem, jeżeli jednostka jest ustawiona na B lub Bps Zabbix wyświetli:
1 jako 1B/1Bps
1024 jako 1KB/1KBps
1536 jako 1.5KB/1.5KBps
Specjalnie traktowane są formaty daty:
unixtime - zamieniany jest na "yyyy.mm.dd hh:mm:ss". Żeby konwersja była prawidłowa, otrzymana wartość musi być typu Numerycznie (liczba całkowita bez znaku).
uptime - zamieniane jest na "hh:mm:ss" lub "N dni, hh:mm:ss"
Na przykład, jeżeli otrzymamy wartość 881764 (sekund), zostanie ona wyświetlona jako "10 dni, 04:56:04"
s - zamieniane jest na "yyy mmm ddd hhh mmm sss ms"; parametr jest traktowany jako liczba sekund.
Na przykład, jeżeli otrzymamy wartość 881764 (sekund), zostanie wyświetlona jako "10d 4h 56m"
Pokazywane są tylko 3 najwyższe jednostki np. "1m 15d 5h" lub "2h 4m 46s". Jeżeli nie ma dni do wyświetlenia, wyświetlane są tylko dwa poziomy - "1m 5h" (nie są wyświetlane minuty, sekundy ani milisekundy). Jeżeli wartość będzie mniejsza od 0.001, zostanie wyświetlona jako "< 1 ms".
Zobacz też czarną listę jednostek.
Użyj własnego mnożnika Jeżeli opcja ta zostanie włączona, wszystkie otrzymane wartości będą przemnożone przez wartość całkowitą lub zmiennopozycyjną wprowadzoną w tym polu.
Należy używać tej opcji do konwersji wartości otrzymanych w KB, MBps, itp. na B, Bps. W przeciwnym razie Zabbix nie będzie mógł poprawnie ustawić prefiksów (K, M, G itp.).
Począwszy od wersji Zabbix 2.2 możliwe jest użycie notacji naukowej. Np. 1e+70.
Interwał aktualizacji (w sek) Odświeża pozycję co N sekund.
Uwaga: Jeżeli jest ustawione na '0', pozycja nie będzie odświeżana. jednakże, jeżeli będzie ustawiony elastyczny interwał z wartością różną od zera, pozycja będzie pobierana podczas trwania elastycznego interwału.
Elastyczne interwały Można utworzyć wyjątki od Interwału aktualizacji. Na przykład:
Interwał: 10, Okres: 1-5,09:00-18:00 - pozycja będzie sprawdzana co 10 sekund w godzinach pracy.
Interwał: 0, Okres: 1-7,00:00-7:00 - sprawdzanie pozycji będzie wyłączone w nocy.
Żeby sprawdzić pozycję raz dziennie o określonej godzinie (na przykład, 12:00), należy ustawić domyślny Interwał aktualizacji na '0', ale jednocześnie wprowadzić 60 w elastycznym interwale z np. takim okresem 1-7,12:00-12:01
Można zdefiniować maksymalnie siedem elastycznych interwałów. Jeżeli zdefiniowano wiele nachodzących na siebie elastycznych interwałów, w nachodzących okresach zostanie użyta najmniejsza wartość Interwału. Należy zauważyć, że jeżeli njmnijesza wartość nachodzących elastycznych interwałów to '0', żadne pobieranie nie nastąpi.
Poza elastycznymi interwałami zostanie użyta domyślna wartość interwału aktualizacji.
Na temat formatu Okresu więcej informacji można znaleźć na stronie okresów czasu.
Należy zauważyć, że jeżeli długość elastycznego interwału będzie równa długości okresu, pozycja będzie sprawdzona tylko raz. Jeżeli elastyczny interwał jest większy niż okres, pozycja może być sprawdzona raz lub w ogóle nie będzie sprawdzona (dlatego taka konfiguracja nie jest zalecana). Jeżeli elastyczny interwał jest mniejszy od okresu, pozycja zostanie sprawdzona przynajmniej raz.
jeżeli elastyczny interwał jest ustawiony na '0', pozycja nie będzie pobierana podczas trwania okresu, pobieranie zostanie wznowione po zakończeniu okresu z interwałem równym domyślnemu Okresowi aktualizacji.
Uwaga: Niedostępne dla aktywnych pozycji agenta Zabbix.
Okres przechowywania historii
(w dniach)
Liczba dni przechowywania szczegółowej historii w bazie danych. Starsze dane będą usuwane przez porządkowanie.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, wartość ta może być nadpisana globalnie w Administracja → Ogólne → Porządkowanie. Jeżeli istnieje globalne ustawienie, wyświetlany będzie komunikat:

Rekomendujemy przechowywanie zapisanych wartości przez możliwie najmniejszą ilość dni, redukując tym samym rozmiar historii wartości w bazie danych. Zamiast trzymać długo historię wartości, można trzymać dłużej dane trendów.
Zobacz też Historia i trendy.
Okres przechowywania trendów
(w dniach)
Przez N dni przechowuj w bazie danych zagregowaną (minimum, maksimum, średnią, licznik na godzinę), szczegółową historię. Starsze dane będą usuwane przez porządkowanie.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, wartość ta może być nadpisana globalnie w Administracja → Ogólne → Porządkowanie. Jeżeli istnieje globalne ustawienie, wyświetlany będzie komunikat:

Uwaga: Przechowywanie trendów jest niemożliwe dla danych nienumerycznych - znakowych, logów i tekstów.
Zobacz też Historia i trendy.
Zachowaj wartość Tak jak jest - bez przetwarzania
Zmiana (prędkość na sekundę) - przetwarza wartość jako (wartość-wartość_pop)/(czas-czas_pop), gdzie
wartość - bieżąca wartość
wartość_pop - poprzednia otrzymana wartość
czas - bieżący znacznik czasu
czas_pop - znacznik czasu dla poprzedniej wartości
Ustawienie to jest szczególnie przydatne przy pobieraniu prędkości na sekundę dla stale rosnącej wartości.
Uwaga: Jeżeli bieżąca wartość jest mniejsza od poprzedniej, Zabbix odrzuci tę różnicę (nic nie zapisze) i zaczeka na inną wartość. Pozwala to na poprawną pracę na przykład z narastającymi (z przepełnieniem) 32-bitowymi licznikami SNMP.
Zmiana (prosta zmiana) - przetwarza wartość jako (wartość-wartość_pop), gdzie
wartość - bieżąca wartość
wartość_pop - poprzednio otrzymana wartość
Wyświetl wartość Zastosuj dla tej wartości mapowanie. Mapowanie wartości nie zmienia otrzymanej wartości, wpływa jedynie na jej wyświetlanie.
Działa wyłącznie z wartościami całkowitymi.
Dla przykładu, "Windows service states".
Format czasu dla logowania Dostępne tylko dla wartości typu Log. Obsługiwane wzorce:
* y: Rok (0001-9999)
* M: Miesiąc (01-12)
* d: Dzień (01-31)
* h: Godzina (00-23)
* m: Minuta (00-59)
* s: Sekunda (00-59)
Na przykład, rozpatrzmy następującą linię z pliku logu agenta Zabbix:
" 23480:20100328:154718.045 Zabbix agent started. Zabbix 1.8.2 (revision 11211)."
Zaczyna się sześcioma znakami dla PID, następnie data, czas i reszta linii.
Format czasu dla logowania dla tej linii powinien być taki "pppppp:yyyyMMdd:hhmmss".
Należy zauważyć, że znaki "p" i ":" to tylko znaki pozycjonowania, którymi mogą być dowolne znaki z wyjątkiem "yMdhms".
Nowa aplikacja Należy wprowadzić nazwę nowej aplikacji dla pozycji.
Aplikacje Można połączyć pozycję z jedną lub więcej aplikacją.
Powielaj pola inwentarza hosta Można wybrać pole inwentarza, które będzie powielane. Działa jedynie wtedy, gdy zostanie włączone automatyczne powielanie inwentarza dla hosta.
Opis Należy wprowadzić opis.
Włączony Zaznaczenie tego pola włącza pozycję, po włączeniu będzie przetwarzana.

Można również utworzyć pozycję przez otwarcie istniejącej i naciśnięcie przycisku Powiel a następnie zapisaniu pod inną nazwą.

Podczas edycji istniejącej pozycji z szablonu na poziomie hosta, wiele pól jest ustawionych w tryb tylko do odczytu. Żeby je zmienić, można użyć linka w nagłówku formularza i przejść do szablonu, należy przy tym pamiętać, że każda zmiana w szablonie zmieni pozycje dla wszystkich połączonych hostów.

Czarna lista jednostek

Domyślnie określenie jednostki dla pozycji powoduje dodanie przedrostka jednostki - na przykład, wartość 2048 z jednostką B zostanie wyświetlona jako 2KB. Takie zachowanie jest zablokowane dla kilku predefiniowanych jednostek:

  • ms
  • RPM
  • rpm
  • %

Należy zauważyć, że rpm pisane zarówno małymi jak i dużymi literami (rpm i RPM) są na czarnej liście.

Pozycje niewspierane

Pozycja może stać się pozycją niewspieraną, jeżeli jej wartości nie mogą być z jakiegoś powodu pobrane. Pozycje takie są co jakiś czas sprawdzane, w odstępach zdefiniowanych w sekcji Administracja.