This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

1 Serwer Zabbix

Parametry obsługiwane w pliku konfiguracji serwera Zabbix:

Parametr Obowiązkowy Zakres Wartość domyślna Opis
AlertScriptsPath nie /usr/local/share/zabbix/alertscripts Lokalizacja skryptów alarmów użytkownika (zależna od zmiennej z kompilacji datadir).
AllowRoot nie 0-1 0 Pozwala uruchomić serwer jako 'root'. Jeżeli jest wyłączone a serwer uruchomiono jako 'root', serwer spróbuje przełączyć się na użytkownika 'zabbix'. Nie powoduje zmian, jeżeli serwer uruchomiono z konta zwykłego użytkownika.
0 - nie pozwalaj
1 - pozwalaj
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0.
CacheSize nie 128K-8G 8M Rozmiar cache'a konfiguracji, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych hostów, pozycji i wyzwalaczy.
Górna granica przed wersją Zabbix 2.2.3 to 2GB.
CacheUpdateFrequency nie 1-3600 60 Jak często Zabbix przeprowadza aktualizacje cache'a konfiguracji, w sekundach.
DBHost nie localhost Nazwa hosta bazy danych.
W przypadku użycia lokalnego MySQL lub przy pustym ciągu używane są socket-y. W przypadku PostgreSQL
tylko przy pustym ciągu używane są socket-y.
DBName tak Nazwa bazy danych.
Dla SQLite3 należy podać ścieżkę do pliku bazy danych. DBUser i DBPassword są ignorowane.
DBPassword nie Hasło bazy danych. Ignorowane przy SQLite.
Jeżeli nie używa się hasła, należy zakomentować tę linię.
DBPort nie 1024-65535 3306 Port bazy danych, gdy nie są używane socket-y. Ignorowany przy SQLite.
DBSchema nie Nazwa schematu. Używane przy IBM DB2.
DBSocket nie /tmp/mysql.sock Ścieżka do socket-u MySQL.
DBUser nie Użytkownik bazy danych. Ignorowany przy SQLite.
DebugLevel nie 0-4 3 Określa poziom śledzenia:
0 - bez śledzenia
1 - informacje krytyczne
2 - informacje o błędach
3 - ostrzeżenia
4 - dla debugowania (wytwarza mnóstwo informacji)
EnableSNMPBulkRequests nie 0-1 1 Włącza lub wyłącza zapytania zbiorcze SNMP:
0 - wyłączone
1 - włączone
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.7.
ExternalScripts nie /usr/local/share/zabbix/externalscripts Lokalizacja skryptów zewnętrznych (zależna od zmiennej z kompilacji datadir).
Fping6Location nie /usr/sbin/fping6 Lokalizacja fping6.
Należy się upewnić, że polecenie fping6 należy do root-a i ma ustawioną flagę SUID.
Należy pozostawić puste ("Fping6Location=") jeżeli narzędzie fping pozwala przetwarzać adresy IPv6.
FpingLocation nie /usr/sbin/fping Lokalizacja fping.
Należy się upewnić, że polecenie fping należy do root-a i ma ustawioną flagę SUID!
HistoryCacheSize nie 128K-2G 8M Rozmiar cache'a historii, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych historii.
HistoryTextCacheSize nie 128K-2G 16M Rozmiar cache-a historii tekstu, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych znakowych, tekstowych i logów historii.
HousekeepingFrequency nie 1-24 1 Jak często Zabbix będzie przeprowadzał procedurę porządkowania (w godzinach).
Porządkowanie usuwa z bazy danych przeterminowane dane.
Uwaga: Żeby uchronić porządkowanie przed przeciążeniem (na przykład, gdy okresy historii i trendów są niewielkie), w jednym cyklu porządkowania, dla każdej pozycji usuwanych jest nie więcej niż 4 razy godzin HousekeepingFrequency. Zatem, jeżeli HousekeepingFrequency jest równe 1, w jednym cyklu zostanie usunięte nie więcej jak 4 godziny przeterminowanych informacji (począwszy od najstarszych wpisów).
Include nie W pliku konfiguracji można dołączać indywidualne pliki lub wszystkie pliki z katalogu. Zobacz uwagi specjalne na temat ograniczeń.
JavaGateway nie Adres IP (lub nazwa hosta) bramy Java Zabbix.
Wymagane, jeżeli uruchomiono procesy pobierania Java.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
JavaGatewayPort nie 1024-32767 10052 Port nasłuchu bramy Java Zabbix.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
ListenIP nie 0.0.0.0 Lista adresów IP, oddzielonych przecinkami, na których powinien nasłuchiwać trapper (proces przechwytywania).
Trapper będzie nasłuchiwał na wszystkich interfejsach, gdy nie poda się tego parametru.
Wiele adresów IP obsługiwane jest od wersji Zabbix 1.8.3.
ListenPort nie 1024-32767 10051 Port nasłuchu dla trappera.
LoadModule nie Moduł do załadowania przy starcie serwera. Moduły używane są do rozszerzania funkcjonalności serwera.
Format: LoadModule=<moduł.so>
Moduły muszą być zlokalizowane w katalogu określonym przez LoadModulePath.
Dozwolone jest wprowadzenie wielu parametrów LoadModule.
LoadModulePath nie Pełna ścieżka do lokalizacji modułów serwera.
Wartość domyślna zależy od opcji kompilacji.
LogFile nie Nazwa pliku logu.
LogFileSize nie 0-1024 1 Maksymalny rozmiar pliku logu w MB.
0 - wyłącza automatyczną rotację.
Uwaga: Jeżeli osiągnięty zostanie limit rozmiaru pliku logu i rotacja z jakiegokolwiek powodu zawiedzie, istniejący plik logu zostanie wyczyszczony i rozpocznie się od nowa.
LogSlowQueries nie 0-3600000 0 Jak długo zapytanie bazy danych może trwać, zanim zostanie zalogowane (w milisekundach).
0 - nie loguje długich zapytań.
Opcja ta jest włączana począwszy od DebugLevel=3.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.2.
MaxHousekeeperDelete nie 0-1000000 500 Nie więcej niż 'MaxHousekeeperDelete' wierszy (odpowiadających danym z [tablename], [field], [value]) będzie usuwane w jednym cyklu porządkowania.
SQLite3 nie korzysta z tego parametru, usuwa wszystkie odpowiednie wiersze bez ograniczeń.
Jeżeli jest ustawione na 0, nie będą używane żadne ograniczenia. W tym przypadku musimy wiedzieć co robimy!
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.2 i dotyczy tylko usuwania historii i trendów już usuniętych pozycji.
NodeID nie 0-999 0 Unikalny NodeID w konfiguracji rozproszonej.
0 - pojedynczy serwer
NodeNoEvents nie 0-1 0 Jeżeli ustawione na '1' lokalne zdarzenia nie będą wysyłane do nadrzędnego węzła.
Nie zmienia to zdolności tego węzła do propagowania zdarzeń z węzłów potomnych.
NodeNoHistory nie 0-1 0 Jeżeli ustawione na '1' lokalna historia nie będzie wysyłana do nadrzędnego węzła.
Nie zmienia to zdolności tego węzła do propagowania historii z węzłów potomnych.
PidFile nie /tmp/zabbix_server.pid Nazwa pliku PID.
ProxyConfigFrequency nie 1-604800 3600 Jak często serwer Zabbix wysyła dane konfiguracyjne do proxy Zabbix, w sekundach. Używane tylko przy proxy w trybie pasywnym.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.3.
ProxyDataFrequency nie 1-3600 1 Jak często serwer Zabbix pyta o dane historii z proxy Zabbix, w sekundach. Używane tylko przy proxy w trybie pasywnym.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.3.
SenderFrequency nie 5-3600 30 Jak często Zabbix będzie próbował wysłać niewysłane alarmy (w sekundach).
SNMPTrapperFile nie /tmp/zabbix_traps.tmp Plik tymczasowy używany do przekazywania danych z demona pułapki SNMP do serwera.
Musi być identyczny z tym z zabbix_trap_receiver.pl lub z pliku konfiguracyjnego SNMPTT.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
SourceIP nie Adres IP źródła dla połączeń przychodzących.
SSHKeyLocation nie Lokalizacja kluczy prywatnych i publicznych dla sprawdzeń SSH i akcji
StartDBSyncers nie 1-100 4 Liczba wstępnie uruchomionych instancji Synchronizatorów Bazy Danych.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 64.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.3.
StartDiscoverers nie 0-250 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji wykrywania.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartHTTPPollers nie 0-1000 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych HTTP.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartIPMIPollers nie 0-1000 0 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych IPMI.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartJavaPollers nie 0-1000 0 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych Java.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
StartPingers nie 0-1000 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji pingowania ICMP.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartPollersUnreachable nie 0-1000 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych dla nieosiągalnych hostów (włączając IPMI).
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
Opcji tej nie ma w wersji 1.8.3.
StartPollers nie 0-1000 5 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartProxyPollers nie 0-250 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych dla pasywnych proxy.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.3.
StartSNMPTrapper nie 0-1 0 Jeżeli ustawione na 1, zostanie uruchomiony proces trappera SNMP.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
StartTimers nie 1-1000 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów czasowych.
Procesy czasowe obsługują okresy utrzymania oraz funkcje wyzwalaczy bazujące na czasie.
Tylko pierwszy proces czasowy obsługuje okresy utrzymania.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0.
StartTrappers nie 0-1000 5 Liczba wstępnie uruchomionych instancji trapperów.
Trappery akceptują połączenia przychodzące od sender-a Zabbix, aktywnych agentów, aktywnych proxy i z węzłów potomnych.
Żeby wyświetlić dostępność serwera i widok kolejki w interfejsie użytkownika, musi działać przynajmniej jeden proces trappera.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartVMwareCollectors nie 0-250 0 Liczba wstępnie uruchomionych instancji kolektora vmware.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0.
Timeout nie 1-30 3 Określa jak długo czekamy na agenta, urządzenie SNMP lub test zewnętrzny (w sekundach).
TmpDir nie /tmp Katalog tymczasowy.
TrapperTimeout nie 1-300 300 Określa ile sekund trapper może użyć na przetwarzanie nowych danych.
TrendCacheSize nie 128K-2G 4M Rozmiar cache'a trendów, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych trendów.
UnavailableDelay nie 1-3600 60 Jak często sprawdzana jest dostępność hosta podczas okresu niedostępności, w sekundach.
UnreachableDelay nie 1-3600 15 Jak często sprawdzana jest dostępność hosta podczas okresu nieosiągalności, w sekundach.
UnreachablePeriod nie 1-3600 45 Po jakiej ilości sekund nieosiągalności host jest traktowany jako niedostępny.
ValueCacheSize nie 0,128K-64G 8M Rozmiar cache'a historii wartości, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania zapytań danych historycznych pozycji.
Ustawienie na 0 wyłącza cache wartości (nie zalecane).
Gdy cache wartości przekracza rozmiar pamięci współdzielonej, do pliku logu co 5 minut zapisywane jest ostrzeżenie.
VMwareCacheSize nie 256K-2G 8M Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych VMware.
Można użyć funkcji kontroli wewnętrznej dla VMware zabbix[vmware,buffer,...] do monitorowania użycia pamięci cache VMware (zobacz Testy wewnętrzne).
Należy zauważyć, że pamięć współdzielona nie zostanie zaalokowana, jeżeli nie będzie skonfigurowane uruchomienie jakiejkolwiek instancji kolektora vmware.
VMwareFrequency nie 10-86400 60 Opóźnienie w sekundach pomiędzy kolejnymi uruchomieniami zbierania danych z pojedynczej usługi VMware.
Opóźnienie to powinno być ustawione jak w najmniejszym okresie opóźnienia elementu monitorowania VMware.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0.
VMwarePerfFrequency nie 10-86400 60 Opóźnienie w sekundach pomiędzy kolejnymi uruchomieniami zbierania danych o wydajności VMware z pojedynczej usługi VMware.
Opóźnienie to powinno być ustawione jak w najmniejszym okresie opóźnienia elementu monitorowania VMware.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.9.
VMwareTimeout nie 1-300 10 Maksymalna liczba sekund jaką kolektor vmware będzie czekał na odpowiedź z usługi VMware (vCenter lub hipernadzorcy ESX).
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.9

Zabbix obsługuje pliki konfiguracyjne w kodowaniu UTF-8 bez BOM.