This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Grupy hostów

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Grupy hostów użytkownik może konfigurować i utrzymywać grupy hostów. Grupy hostów mogą zawierać zarówno hosty jak i szablony hostów.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących grup hostów.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa grupy hostów. Klikając na nazwę grupy otwieramy formularz konfiguracji grupy hostów.
# Liczba szablonów i hostów w grupie (wyświetlana w nawiasach). Klikając na "Szablony" lub "Hosty", uzyskujemy listę szablonów lub hostów należących do tej grupy.
Członkowie Nazwy członków grupy. Nazwy szablonów wyświetlane są w kolorze szarym, nazwy hostów monitorowanych w kolorze niebieskim, a niemonitorowanych w kolorze czerwonym. Kliknięcie na nazwę otwiera formularz konfiguracji szablonu/hosta.
Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia status wszystkich hostów w zaznaczonych grupach na "Monitorowany"
  • Wyłącz wybrane - zmienia status wszystkich hostów w zaznaczonych grupach na "Nie monitorowany"
  • Usuń wybrane - usuwa wybrane grupy hostów

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednej lub więcej grup hostów, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".