This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Uwierzytelnianie

Przegląd

W Administracja → Uwierzytelnianie można zmienić metodę uwierzytelniania użytkowników. Dostępne są metody: uwierzytelnianie wewnętrzne, LDAP i HTTP.

Domyślnie wykorzystywane jest uwierzytelnianie wewnętrzne Zabbix. Aby to zmienić, należy kliknąć na przycisk z nazwą metody i nacisnąć Zapisz.

Wewnętrzne

Użyte zostanie wewnętrzne uwierzytelnianie Zabbix.

LDAP

Do sprawdzenia nazwy i hasła użytkownika można użyć uwierzytelniania LDAP. Użytkownik musi istnieć również w Zabbix, jednakże jego hasło nie będzie zapisywane w Zabbix.

Uwierzytelnianie LDAP w Zabbix działa zarówno z Microsoft Active Directory, jak i z OpenLDAP.

Parametry konfiguracji:

Parametr Opis
Host LDAP Nazwa serwera LDAP. Na przykład: ldap://ldap.zabbix.com
Dla bezpiecznego serwera LDAP należy użyć protokołu ldaps.
ldaps://ldap.zabbix.com
Port Port serwera LDAP. Domyślnie: 389.
Dla bezpiecznego połączenia LDAP numerem portu zazwyczaj jest 636.
Bazowe DN Ścieżka bazowa do wyszukiwania kont:
ou=Users,ou=system (dla OpenLDAP),
DC=company,DC=com (dla Microsoft Active Directory)
Atrybut wyszukiwania Atrybut konta LDAP użyty do wyszukiwania:
uid (dla OpenLDAP),
sAMAccountName (dla Microsoft Active Directory)
DN dostępu Konto LDAP służące do łączenia się i wyszukiwania na serwerze LDAP, przykłady:
uid=ldap_search,ou=system (dla OpenLDAP),
CN=ldap_search,OU=user_group,DC=company,DC=com (dla Microsoft Active Directory)

Wymagane, łączenie anonimowe nie jest obsługiwane.
Hasło dostępu Hasło LDAP konta, służącego do łączenia się i wyszukiwania na serwerze LDAP.
Test uwierzytelniania Nagłówek sekcji testowania
Logowanie Nazwa użytkownika testowego (który aktualnie jest zalogowany w interfejsie użytkownika Zabbix). Taka nazwa użytkownika musi istnieć na serwerze LDAP.
Zabbix nie aktywuje uwierzytelniania LDAP, jeżeli nie uzyska dostępu do użytkownika testowego.
Hasło użytkownika Hasło LDAP dla użytkownika testowego.

Rekomenduje się utworzenie oddzielnego konta LDAP (DN dostępu) do wykonywania łączenia i wyszukiwania w serwerze LDAP, z minimalnymi uprawnieniami, zamiast używać rzeczywistego konta użytkownika (używanego do logowania w interfejsie użytkownika Zabbix).
Takie podejście jest bezpieczniejsze i nie wymaga zmiany Hasła dostępu przy zmianie hasła użytkownika w serwerze LDAP.
W tabeli powyżej użyto konta ldap_search.

Niektóre grupy użytkowników nadal mogą być uwierzytelniane przez Zabbix. Grupy te muszą mieć ustawiony dostęp do interfejsu użytkownika na Wewnętrzne.

HTTP

Do sprawdzenia nazwy i hasła użytkownika można użyć uwierzytelniania bazującego na HTTP (Apache). Użytkownik musi istnieć również w Zabbix, jednakże jego hasło nie będzie zapisywane w Zabbix.

Ostrożnie! Przed przełączeniem na to uwierzytelnianie należy się upewnić, że uwierzytelnianie Apache jest skonfigurowane i działa poprawnie.

W przypadku uwierzytelniania Apache wszyscy użytkownicy (nawet przy dostępie do interfejsu użytkownika ustawionym na Wewnętrzne) będą uwierzytelniani przez Apache, nie przez Zabbix!