This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

11. Wyrażenia regularne

Przegląd

Przy pomocy interfejsu użytkownika Zabbix można tworzyć i testować złożone wyrażenia regularne.

Po utworzeniu wyrażenia regularnego, można je używać w wielu miejscach interfejsu użytkownika przez podanie nazwy wyrażenia, z prefiksem @, na przykład: @mycustomregexp.

Wszystkie wyrażenia regularne w Zabbix, zarówno utworzone przy pomocy zaawansowanego edytora jak i te wprowadzone ręcznie, oparte są o standard rozszerzonych wyrażeń regularnych POSIX.

Konfiguracja

Aby utworzyć wyrażenie regularne:

  • Należy przejść do: Administracja → Ogólne
  • Wybrać Wyrażenia regularne z listy wyboru
  • Kliknąć na Nowe wyrażenie regularne

Zakładka Wyrażenia pozwala ustawić nazwę wyrażenia regularnego oraz dodać podwyrażenia.

Parametr Opis
Nazwa Nazwa wyrażenia regularnego. Dozwolone są dowolne znaki Unicode.
Wyrażenia Kliknij na Dodaj w bloku Wyrażenia, żeby dodać nowe podwyrażenie.

Nazwa wyrażenia regularnego użytkownika w Zabbix może zawierać przecinki, spacje itp. W takim przypadku może to doprowadzić do błędnej interpretacji (Na przykład przecinek w parametrze klucza pozycji). Najlepiej wtedy całą referencję umieścić w apostrofach, np.: ”@Moje wyrażenie dla celu1, celu2”.
W innych miejscach nazwa wyrażenia regularnego nie może być w apostrofach (na przykład, we właściwościach niskopoziomowych reguł wykrywania).

Wyrażenia regularne użytkownika mogą składać się z wielu podwyrażeń, można je testować w zakładce Test, wprowadzając testowy ciąg znaków.

Wynik pokazuje stan każdego podwyrażenia i ogólny stan wyrażenia użytkownika.