This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Proste sprawdzenia

5.1 Przegląd

Proste sprawdzenia są zwykle używane do zdalnego sprawdzania usług bez użycia agenta.

Agent Zabbix nie jest potrzebny do wykonania prostych sprawdzeń. Za przetwarzanie prostych sprawdzeń odpowiedzialny jest serwer Zabbix (tworzenie połączeń zewnętrznych, itd.).

Przykłady użycia prostych sprawdzeń:

net.tcp.service[ftp,,155]
       net.tcp.service[http]
       net.tcp.service.perf[http,,8080] 

Pola Nazwa użytkownika i Hasło w konfiguracji pozycji z prostymi sprawdzeniami, używane są do pozycji monitorowania VMware; w przeciwnym razie są ignorowane.

5.2 Obsługiwane proste sprawdzenia

Lista obsługiwanych prostych sprawdzeń:

Zobacz również:

Klucz
Opis Zwracana wartość Parametry Komentarze
icmpping[<cel>,<pakiety>,<interwał>,<rozmiar>,<opóźnienie>]
Sprawdzenie, czy serwer jest dostępny poprzez ping ICMP. 0 - Ping ICMP nie powiódł się
1 - Ping ICMP zakończony powodzeniem
cel - IP lub nazwa DNS hosta
pakiety - liczba pakietów
interwał - czas pomiędzy wysyłaniem kolejnych dobrych pakietów w milisekundach
rozmiar - rozmiar pakietu w bajtach
opóźnienie - opóźnienie w milisekundach
Przykład: icmpping[,4] - jeżeli zwrócono przynajmniej jeden z czterech pakietów, pozycja zwróci 1.

Zobacz również szczegóły przetwarzania pingów ICMP.
icmppingloss[<cel>,<pakiety>,<interwał>,<rozmiar>,<opóźnienie>]
Zwraca procent utraconych pakietów. Utrata pakietów w procentach cel - IP lub nazwa DNS hosta
pakiety - liczba pakietów
interwał - czas pomiędzy wysyłaniem kolejnych dobrych pakietów w milisekundach
rozmiar - rozmiar pakietu w bajtach
opóźnienie - opóźnienie w milisekundach
Zobacz również szczegóły przetwarzania pingów ICMP.
icmppingsec[<cel>,<pakiety>,<interwał>,<rozmiar>,<opóźnienie>,<tryb>]
Zwraca czas odpowiedzi na ping ICMP. Liczba sekund cel - IP lub nazwa DNS hosta
pakiety - liczba pakietów
interwał - czas pomiędzy wysyłaniem kolejnych dobrych pakietów w milisekundach
rozmiar - rozmiar pakietu w bajtach
opóźnienie - opóźnienie w milisekundach
tryb - jedno z: min, max, avg (domyślne)
Jeżeli host nie jest dostępny (wystąpiło opóźnienie), pozycja zwróci 0.
net.tcp.service[usługa,<ip>,<port>]
Sprawdza, czy usługa jest uruchomiona i akceptuje połączenia TCP. 0 - usługa nie działa
1 - usługa działa
usługa - jedna z: ssh, ntp, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet
ip - adres IP hosta zdefiniowany w Zabbix
port - numer portu (domyślnie używany jest standardowy numer portu usługi).
Przykład: net.tcp.service[ftp,,45] może być użyte do testowania dostępności serwera FTP na porcie TCP 45.
Należy zauważyć, że przy usłudze tcp określenie portu jest obowiązkowe.
Należy zauważyć, że te sprawdzenia mogą powodować powstanie dodatkowych komunikatów w pliku logu demona (zwykle logowane są sesje SMTP i SSH).
Sprawdzanie protokołów szyfrowanych (jak IMAP na porcie 993 lub POP na porcie 995) nie jest aktualnie obsługiwane. Dla takich sprawdzeń, jako obejście można użyć net.tcp.service[tcp,<ip>,port].
Należy zauważyć, że sprawdzenia telnet szukają znaku zachęty (':' na końcu).
Usługi https i telnet obsługiwane są począwszy od Zabbix 2.0.
net.tcp.service.perf[usługa,<ip>,<port>]
Sprawdza wydajność usługi. 0 - usługa nie działa
sek - liczba sekund spędzona na łączeniu się do usługi
usługa - jedna z: ssh, ntp, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet
ip - adres IP hosta zdefiniowany w Zabbix
port - numer portu (domyślnie używany jest standardowy numer portu usługi).
Przykład: net.tcp.service.perf[ssh] może być użyte do testowania początkowej prędkości odpowiedzi z serwera SSH.
Należy zauważyć, że przy usłudze tcp określenie portu jest obowiązkowe.
Sprawdzanie protokołów szyfrowanych (jak IMAP na porcie 993 lub POP na porcie 995) nie jest aktualnie obsługiwane. Dla takich sprawdzeń, jako obejście można użyć net.tcp.service[tcp,<ip>,port].
Należy zauważyć, że sprawdzenia telnet szukają znaku zachęty (':' na końcu).
Usługi https i telnet obsługiwane są począwszy od Zabbix 2.0. Wywołanie tcp_perf przed Zabbix 2.0.
Przetwarzanie opóźnienia

Zabbix nie będzie przetwarzał prostych sprawdzeń dłużej niż przez Timeout sekund zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym serwera Zabbix.

5.3 Pingi ICMP

Do przetwarzania pingów ICMP Zabbix używa zewnętrznego narzędzia fping.

Narzędzie nie jest częścią dystrybucji Zabbix i powinno być zainstalowane osobno. Jeżeli narzędzia nie ma, ma złe uprawnienia lub jego lokalizacja nie zgadza się z lokalizacją z pliku konfiguracyjnego serwera Zabbix (parametr 'FpingLocation'), pingi ICMP pings (icmpping, icmppingloss, icmppingsec) nie będą przetwarzane.

fping musi być uruchamialne przez użytkownika, który uruchomił demona Zabbix i musi mieć ustawione setuid root. Żeby ustawić odpowiednie uprawnienia, należy uruchomić te polecenia jako użytkownik root:

shell> chown root:zabbix /usr/sbin/fping
       shell> chmod 4710 /usr/sbin/fping

Wartości domyślne parametrów sprawdzeń ICMP:

Parametr Wartość Opis Flaga fping Min Max
pakiety 3 pingi do celu -C 1 10000
interwał 1000 milisekundy, domyślne dla "fping" -p 20
rozmiar 56 lub 68 bajty, domyślne dla "fping"; 56 bajtów na x86, 68 bajtów na x86_64 -b 24 65507
opóźnienie 500 milisekundy, domyślne dla "fping" -t 50

Ostrzeżenie: wartości domyślne dla fping mogą się różnić w zależności od platformy i wersji - w razie wątpliwości należy sprawdzić dokumentację fping.

Zabbix zapisuje adresy do sprawdzenia do pliku tymczasowego, który jest przekazywany do fping. Jeżeli pozycje posiadają różne parametry, tylko te z identycznymi parametrami zapisywane są do jednego pliku.

Ponieważ przy pomocy jednego wywołania fping można sprawdzić wiele pingów ICMP, sprawdzenia ICMP z tym samym interfejsem są wywoływane w tym samym momencie, redukując liczbę wymaganych wywołań fping.