This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

10. Utrzymanie

Przegląd

W Zabbix można zdefiniować okresy utrzymania dla hostów i grup hostów. Są dwa typy utrzymania - ze zbieraniem danych i bez zbierania danych.

Podczas utrzymania "Ze zbieraniem danych" wyzwalacze są przetwarzane jak zazwyczaj i w razie potrzeby są generowane zdarzenia. Żeby nie otrzymywać powiadomień podczas takiego utrzymania, akcje powinny być skonfigurowane tak, by w warunkach akcji był warunek 'Stan okresu utrzymania nie w "utrzymanie"' - wtedy nie będzie problemów z powiadomieniami podczas utrzymania. Jeżeli wyzwalacz wygeneruje zdarzenie podczas utrzymania, na koniec utrzymania zostanie utworzone dodatkowe zdarzenie (takie samo jak podczas utrzymania). W ten sposób, jeżeli problem nie zostanie rozwiązany podczas okresu utrzymania, powiadomienie zostanie wygenerowane po zakończeniu okresu utrzymania.

Żeby otrzymywać powiadomienia o nierozwiązanych problemach podczas utrzymania, należy usunąć domyślny warunek opisany powyżej z warunków akcji.

Jeżeli przynajmniej jeden host (użyty w wyrażeniach wyzwalacza) nie jest w trybie utrzymania, Zabbix wyśle powiadomienie o problemie.

Serwer Zabbix musi działać podczas utrzymania. Procesy czasowe przełączają stan hosta do/z utrzymania w 0 sekundzie minuty. Proxy zawsze zbiera dane, niezależnie od typu utrzymania (włączając w to utrzymanie "bez danych"). Dane są później przez serwer ignorowane, jeżeli ustawiono 'Bez zbierania danych'.

Kiedy kończy się utrzymanie "bez danych", wyzwalacze używające funkcji nodata() uruchomią się dopiero podczas kolejnej kontroli w okresie po utrzymaniu.

Jeżeli w okresie utrzymania powstanie pozycja logu, a następnie utrzymanie się zakończy, tylko nowe wpisy z pliku logu, od momentu zakończenia utrzymania, zostaną zebrane.

Konfiguracja

Żeby skonfigurować utrzymanie:

  • Należy przejść do: Konfiguracja → Utrzymanie
  • Kliknij na Utwórz okres utrzymania (lub na nazwę istniejącego utrzymania)

Zakładka Utrzymanie zawiera ogólne atrybuty okresu utrzymania:

Parametr Opis
Nazwa Nazwa okresu utrzymania.
Typ utrzymania Mogą być ustawione dwa typy utrzymania:
Ze zbieraniem danych - dane będą zbierane podczas utrzymania, wyzwalacze będą przetwarzane
Bez zbierania danych - dane nie będą zbierane przez serwer podczas utrzymania.
Aktywne od Data i godzina, od kiedy okres utrzymania jest aktywny.
Aktywne do Data i godzina, od kiedy okres utrzymania nie będzie już aktywny.
Opis Opis okresu utrzymania.

Zakładka Okresy pozwala określić dokładnie dni i godziny, kiedy utrzymanie ma miejsce. Kliknięcie na Nowy otwiera formularz elastycznego Okresu utrzymania, gdzie można zdefiniować godziny dla codziennego, tygodniowego, comiesięcznego lub jednorazowego utrzymania.

Okresy: codzienny i tygodniowy mają parametr Co ile dni/Co ile tygodni, domyślnie ustawiony na 1. Zmiana na 2 spowoduje, że utrzymanie będzie wykonywane co drugi dzień lub tydzień, itd. Początkowy dzień lub tydzień to dzień lub tydzień następujący po Aktywne od.

Na przykład, ustawiając Aktywne od na 2013-09-06 12:00 i godzinny okres co dwa dni od 23:00 spowoduje, że pierwszy okres utrzymania rozpocznie się 2013-09-06 o 23:00, a drugi 2013-09-08 o 23:00. Lub przy tym samym czasie w Aktywne od i godzinnym okresie co dwa dni od 01:00, pierwszy okres utrzymania rozpocznie się 2013-09-08 o 01:00, a drugi 2013-09-10 o 01:00.

Zakładka Hosty i grupy pozwala wybrać hosty i grupy hostów do utrzymania.

Wyświetlanie

Pomarańczowa ikona z białym kluczem, oznaczająca host w utrzymaniu pojawia się w sekcjach Monitorowanie → Tablica, Monitorowanie → Wyzwalacze i Inwentarz → Hosty → szczegóły inwentarza hosta.

Szczegóły utrzymania pojawiają się, gdy umieścimy wskaźnik myszy nad ikoną.

Wyświetlanie hostów w utrzymaniu na Tablicy może być wyłączone przy pomocy funkcji filtrowania tablicy.

Dodatkowo, hosty w utrzymaniu mają pomarańczowe tło w Monitorowanie → Mapy a w Konfiguracja → Hosty ich status jest wyświetlany jako 'W utrzymaniu'.