This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Utrzymanie

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Utrzymanie użytkownik może konfigurować i utrzymywać okresy utrzymania hostów.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących okresów utrzymania.

Przy pomocy listy rozwijalnej Grupa z prawej strony sekcji paska Okresy utrzymania, można wybrać czy wyświetlać wszystkie okresy utrzymania, czy tylko należące do konkretnej grupy.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa okresu utrzymania. Klikając na nazwę okresu utrzymania otwieramy formularz konfiguracji okresu utrzymania.
Typ Wyświetlany jest typ utrzymania: Ze zbieraniem danych lub Bez zbierania danych
Stan Stan okresu utrzymania:
Nadchodzące - wystąpi wkrótce
Aktywne - jest aktywne
Przedawnione - nie będzie już aktywne
Opis Wyświetlany jest opis okresu utrzymania.

Żeby skonfigurować nowy okres utrzymania należy nacisnąć przycisk Utwórz okres utrzymania znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Usuń wybrane - usuwa okresy utrzymania

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej okresu utrzymania, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".