This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Ez Texting

Przegląd

Do wysyłanie komunikatów można użyć Ez Texting od partnera technologicznego Zabbix.

Żeby skonfigurować Ez Texting jako kanał dostarczania komunikatów, należy skonfigurować Ez Texting jako typ mediów i przydzielić użytkownikom identyfikatory odbiorców.

Konfiguracja

Żeby skonfigurować Ez Texting jako typ mediów:

  • Należy przejść do Administracja→Typy mediów
  • Kliknąć na Utwórz typ mediów

Atrybuty typu mediów:

Parametr Opis
Opis Nazwa typu mediów.
Typ Należy wybrać Ez Texting jako typ.
Login Należy wprowadzić nazwę użytkownika Ez Texting.
Hasło Należy wprowadzić hasło Ez Texting.
Ograniczenie długości komunikatu Należy wybrać ograniczenie długości tekstu komunikatu.
USA (160 znaków)
Kanada (136 znaków)

Media użytkownika

Żeby przydzielić identyfikatory odbiorców Ez Texting do użytkowników:

  • Należy przejść do Administracja→Użytkownicy
  • Otworzyć formularz konfiguracji użytkownika
  • W zakładce Media kliknąć na Dodaj

Atrybuty mediów użytkownika:

Parametr Opis
Typ Należy wybrać Ez Texting jako typ.
Wyślij do Należy określić odbiorcę do wysyłania komunikatów.
Kiedy włączone Można ograniczyć czas, kiedy komunikaty są wysyłane, na przykład, tylko dni pracujące (1-5,09:00-18:00).
Zobacz też opis formatu określania okresu czasu.
Użyj jeżeli poziom Należy zaznaczyć pola poziomów wyzwalaczy, dla których użytkownik ma otrzymywać powiadomienia.
Stan Stan medium użytkownika.
Włączony - w użyciu.
Wyłączony - nie jest używany.