This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

2 Proxy Zabbix

Parametry obsługiwane w pliku konfiguracji proxy Zabbix:

Parametr Wymagany Zakres Wartość domyślna Opis
AllowRoot nie 0-1 0 Pozwala uruchomić proxy jako 'root'. Jeżeli jest wyłączone a proxy uruchomiono jako 'root', proxy spróbuje przełączyć się na użytkownika 'zabbix'. Nie powoduje zmian, jeżeli serwer uruchomiono z konta zwykłego użytkownika.
0 - nie pozwalaj
1 - pozwalaj
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0.
CacheSize nie 128K-8G 8M Rozmiar cache'a konfiguracji, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych hostów i pozycji.
Górna granica przed wersją Zabbix 2.2.3 to 2GB.
ConfigFrequency nie 1-604800 3600 Jak często proxy odbiera dane konfiguracyjne z serwera Zabbix, w sekundach.
Parametr aktywnego proxy. Ignorowany dla proxy pasywnych (zobacz parametr ProxyMode).
DBHost nie localhost Nazwa hosta bazy danych.
W przypadku użycia lokalnego MySQL lub przy pustym ciągu używane są socket-y. W przypadku PostgreSQL
tylko przy pustym ciągu używane są socket-y.
DBName tak Nazwa bazy danych.
Dla SQLite3 należy podać ścieżkę do pliku bazy danych. DBUser i DBPassword są ignorowane.
Ostrzeżenie: Nie używać tej samej bazy danych, której używa serwer Zabbix.
DBPassword nie Hasło bazy danych. Ignorowane przy SQLite.
Jeżeli nie używa się hasła, należy zakomentować tę linię.
DBSchema nie Nazwa schematu. Używane przy IBM DB2.
DBSocket nie 3306 Ścieżka do socket-u MySQL.
Port bazy danych, gdy nie jest używany lokalny socket. Ignorowany przy SQLite.
DBUser Użytkownik bazy danych. Ignorowany przy SQLite.
DataSenderFrequency nie 1-3600 1 Proxy będzie wysyłać zebrane dane do serwera co N sekund.
Parametr aktywnego proxy. Ignorowany dla proxy pasywnych (zobacz parametr ProxyMode).
DebugLevel nie 0-4 3 Określa poziom śledzenia:
0 - bez śledzenia
1 - informacje krytyczne
2 - informacje o błędach
3 - ostrzeżenia
4 - dla debugowania (wytwarza mnóstwo informacji)
EnableSNMPBulkRequests nie 0-1 1 Włącza lub wyłącza zapytania zbiorcze SNMP:
0 - wyłączone
1 - włączone
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.7.
ExternalScripts nie /usr/local/share/zabbix/externalscripts Lokalizacja skryptów zewnętrznych (zależna od zmiennej z kompilacji datadir).
Fping6Location nie /usr/sbin/fping6 Lokalizacja fping6.
Należy się upewnić, że polecenie fping6 należy do root-a i ma ustawioną flagę SUID.
Należy pozostawić puste ("Fping6Location=") jeżeli narzędzie fping pozwala przetwarzać adresy IPv6.
FpingLocation nie /usr/sbin/fping Lokalizacja fping.
Należy się upewnić, że polecenie fping należy do root-a i ma ustawioną flagę SUID!
HeartbeatFrequency nie 0-3600 60 Częstotliwość komunikatów bicia serca w sekundach.
Używane do monitorowania dostępności proxy po stronie serwera.
0 - komunikaty bicia serca wyłączone.
Parametr aktywnego proxy. Ignorowany dla proxy pasywnych (zobacz parametr ProxyMode).
HistoryCacheSize nie 128K-2G 8M Rozmiar cache'a historii, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych historii.
HistoryTextCacheSize nie 128K-2G 16M Rozmiar cache-a historii tekstu, w bajtach.
Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych znakowych, tekstowych i logów historii.
Hostname nie Ustawiane przez HostnameItem Unikalna, czuła na wielkość liter nazwa Proxy. Należy się upewnić, czy nazwa proxy jest znana dla serwera!
Dozwolone znaki: alfanumeryczne, '.', ' ', '_' i '-'.
Maksymalna długość: 64
HostnameItem nie system.hostname Pozycja używana do ustawienia nazwy hosta jeżeli ta nie została zdefiniowana (uruchamiana na proxy analogicznie jak w agencie).
Nie obsługuje Parametrów Użytkownika, liczników wydajności ani aliasów, ale obsługuje system.run[].

Ignorowane jeżeli Hostname zostało ustawione.

Opcja ta jest obsługiwana od wersji Zabbix 1.8.6.
HousekeepingFrequency nie 1-24 1 Jak często Zabbix będzie przeprowadzał procedurę porządkowania (w godzinach).
Porządkowanie usuwa z bazy danych przeterminowane dane.
Uwaga: Żeby uchronić porządkowanie przed przeciążeniem (na przykład, gdy parametry konfiguracji ProxyLocalBufer lub ProxyOfflineBuffer są znacznie zmniejszone), w jednym cyklu porządkowania, dla każdej pozycji usuwanych jest nie więcej niż 4 razy godzin HousekeepingFrequency przeterminowanych danych. Zatem, jeżeli HousekeepingFrequency jest równe 1, w jednym cyklu zostanie usunięte nie więcej jak 4 godziny przeterminowanych informacji (począwszy od najstarszych wpisów).
Include nie W pliku konfiguracji można dołączać indywidualne pliki lub wszystkie pliki z katalogu. Zobacz uwagi specjalne na temat ograniczeń.
JavaGateway nie Adres IP (lub nazwa hosta) bramy Java Zabbix.
Wymagane, jeżeli uruchomiono procesy pobierania Java.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
JavaGatewayPort nie 1024-32767 10052 Port nasłuchu bramy Java Zabbix.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
ListenIP nie 0.0.0.0 Lista adresów IP, oddzielonych przecinkami, na których powinien nasłuchiwać trapper (proces przechwytywania).
Trapper będzie nasłuchiwał na wszystkich interfejsach, gdy nie poda się tego parametru.
Wiele adresów IP obsługiwane jest od wersji Zabbix 1.8.3.
ListenPort nie 1024-32767 10051 Port nasłuchu dla trappera.
LoadModule nie Moduł do załadowania przy starcie proxy. Moduły używane są do rozszerzania funkcjonalności proxy.
Format: LoadModule=<moduł.so>
Moduły muszą być zlokalizowane w katalogu określonym przez LoadModulePath.
Dozwolone jest wprowadzenie wielu parametrów LoadModule.
LoadModulePath nie Pełna ścieżka do lokalizacji modułów proxy.
Wartość domyślna zależy od opcji kompilacji.
LogFile nie Nazwa pliku logu.
Jeżeli nie została ustawiona, zostanie użyte syslog.
LogFileSize nie 0-1024 1 Maksymalny rozmiar pliku logu w MB.
0 - wyłącza automatyczną rotację.
Uwaga: Jeżeli osiągnięty zostanie limit rozmiaru pliku logu i rotacja z jakiegokolwiek powodu zawiedzie, istniejący plik logu zostanie wyczyszczony i rozpocznie się od nowa.
LogSlowQueries nie 0-3600000 0 Jak długo zapytanie bazy danych może trwać, zanim zostanie zalogowane (w milisekundach).
0 - nie loguje długich zapytań.
Opcja ta jest włączana począwszy od DebugLevel=3.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.2.
PidFile nie /tmp/zabbix_proxy.pid Nazwa pliku PID.
ProxyLocalBuffer nie 0-720 0 Proxy będzie przechowywać lokalnie dane przez N godzin, nawet jeżeli dane zostały już zsynchronizowane z serwerem.
Parametru tego można użyć, gdy dane lokalne będą używane przez aplikacje trzecie.
ProxyMode nie 0-1 0 Tryb pracy Proxy.
0 - proxy w trybie aktywnym
1 - proxy w trybie pasywnym
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.3.
Uwaga ta (istotna) informacja o konfiguracji proxy może być dostępna dla osób trzecich, mających dostęp do portu trappera serwera Zabbix, gdy używane są aktywne proxy. Dzieje się tak dlatego, że każdy może udawać aktywne proxy i żądać danych konfiguracyjnych; nie jest tu stosowane uwierzytelnianie.
ProxyOfflineBuffer nie 1-720 1 Proxy będzie przechowywać dane przez N godzin, w przypadku braku dostępu do serwera Zabbix.
Starsze dane zostaną utracone.
ServerPort nie 1024-32767 10051 Port tarppera Zabbix (proces przechwytujący) na serwerze Zabbix.
Parametr aktywnego proxy. Ignorowany dla proxy pasywnych (zobacz parametr ProxyMode).
Server tak Adres IP (lub nazwa hosta) serwera Zabbix.
Aktywne proxy będzie pobierać dane konfiguracyjne z serwera.
Parametr aktywnego proxy. Ignorowany dla proxy pasywnych (zobacz parametr ProxyMode).
SNMPTrapperFile nie /tmp/zabbix_traps.tmp Plik tymczasowy używany do przekazywania danych z demona pułapki SNMP do proxy.
Musi być identyczny z tym z zabbix_trap_receiver.pl lub z pliku konfiguracyjnego SNMPTT.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
SourceIP nie Adres IP źródła dla połączeń wychodzących.
SSHKeyLocation nie Lokalizacja kluczy prywatnych i publicznych dla sprawdzeń SSH i akcji
StartDBSyncers nie 1-100 4 Liczba wstępnie uruchomionych instancji Synchronizatorów Bazy Danych.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 64.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 1.8.3.
StartDiscoverers nie 0-250 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji wykrywania.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartHTTPPollers nie 0-1000 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych HTTP.
StartIPMIPollers nie 0-1000 0 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych IPMI.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartJavaPollers nie 0-1000 0 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych Java.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
StartPingers nie 0-1000 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji pingowania ICMP.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartPollersUnreachable nie 0-1000 1 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych dla nieosiągalnych hostów (włączając IPMI).
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
Opcji tej nie ma w wersji 1.8.3.
StartPollers nie 0-1000 5 Liczba wstępnie uruchomionych instancji procesów odbiorczych.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartSNMPTrapper nie 0-1 0 Jeżeli ustawione na 1, zostanie uruchomiony proces trappera SNMP.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.0.0.
StartTrappers nie 0-1000 5 Liczba wstępnie uruchomionych instancji trapperów.
Trappery akceptują połączenia przychodzące od sender-a Zabbix oraz aktywnych agentów.
Przed wersją 1.8.5 górną granicą było 255.
StartVMwareCollectors nie 0-250 0 Liczba wstępnie uruchomionych instancji kolektora vmware.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0.
Timeout nie 1-30 3 Określa jak długo czekamy na agenta, urządzenie SNMP lub test zewnętrzny (w sekundach).
TmpDir nie /tmp Katalog tymczasowy.
TrapperTimeout nie 1-300 300 Określa ile sekund trapper może użyć na przetwarzanie nowych danych.
UnavailableDelay nie 1-3600 60 Jak często sprawdzana jest dostępność hosta podczas okresu niedostępności, w sekundach.
UnreachableDelay nie 1-3600 15 Jak często sprawdzana jest dostępność hosta podczas okresu nieosiągalności, w sekundach.
UnreachablePeriod nie 1-3600 45 Po jakiej ilości sekund nieosiągalności host jest traktowany jako niedostępny.
VMwareCacheSize nie 256K-2G 8M Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych VMware.
Można użyć funkcji kontroli wewnętrznej dla VMware zabbix[vmware,buffer,...] do monitorowania użycia pamięci cache VMware (zobacz Testy wewnętrzne).
Należy zauważyć, że pamięć współdzielona nie zostanie zaalokowana, jeżeli nie będzie skonfigurowane uruchomienie jakiejkolwiek instancji kolektora vmware.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0
VMwareFrequency nie 10-86400 60 Opóźnienie w sekundach pomiędzy kolejnymi uruchomieniami zbierania danych z pojedynczej usługi VMware.
Opóźnienie to powinno być ustawione jak w najmniejszym okresie opóźnienia elementu monitorowania VMware.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.0.
VMwarePerfFrequency nie 10-86400 60 Opóźnienie w sekundach pomiędzy kolejnymi uruchomieniami zbierania danych o wydajności VMware z pojedynczej usługi VMware.
Opóźnienie to powinno być ustawione jak w najmniejszym okresie opóźnienia elementu monitorowania VMware.
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.9.
VMwareTimeout nie 1-300 10 Maksymalna liczba sekund jaką kolektor vmware będzie czekał na odpowiedź z usługi VMware (vCenter lub hipernadzorcy ESX).
Parametr ten jest obsługiwany od wersji Zabbix 2.2.9

Zabbix obsługuje pliki konfiguracyjne w kodowaniu UTF-8 bez BOM.